Cây Giống Chuối Tiêu Hồng - 0948 666 988

#1
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP C&Acirc;Y GIỐNG CHUỐI TI&Ecirc;U HỒNG</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><strong><em><span style="font-family: 'Times New Roman'">1.<span style="font-size: 7pt; font-style: normal; font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em></strong><!--[endif]--><strong><em><span style="font-family: 'Times New Roman'">Loại c&acirc;y giống:</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: 'Times New Roman'">-<span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman'">C&acirc;y nu&ocirc;i cấy m&ocirc;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'">-&nbsp;&nbsp; C&acirc;y con t&aacute;ch từ th&acirc;n c&acirc;y mẹ (thế hệ F1)</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><strong><em><span style="font-family: 'Times New Roman'">2.<span style="font-size: 7pt; font-style: normal; font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em></strong><!--[endif]--><strong><em><span style="font-family: 'Times New Roman'">Ghi ch&uacute;:</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: 'Times New Roman'">-<span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman'">C&acirc;y giống đảm bảo sạch bệnh, đạt ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; chất lượng cao theo đ&uacute;ng quy định h&agrave;ng ho&aacute; xuất khẩu, gi&aacute; cả hợp l&yacute;. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: 'Times New Roman'">-<span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman'">Trồng Chuối Ti&ecirc;u Hồng hiệu quả kinh tế cao, c&oacute; thể đạt tới 60triệu đồng/360m2.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: 'Times New Roman'">-<span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman'">Tư vấn quy tr&igrave;nh trồng, chăm s&oacute;c v&agrave; hỗ trợ t&igrave;m nguồn ti&ecirc;u thụ cho sản phẩm khi thu hoạch.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: 'Times New Roman'">-<span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman'">Tư vấn chuyển đổi c&acirc;y trồng c&oacute; hiệu quả kinh tế cao</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: 'Times New Roman'">-<span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><strong><em><span style="font-family: 'Times New Roman'">C&aacute;c Tổ chức, C&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu số lượng giống c&acirc;y lớn phải c&oacute; kế hoạch đặt h&agrave;ng trước từ 01 đến 03 th&aacute;ng.</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: 'Times New Roman'">-<span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><strong><em><span style="font-family: 'Times New Roman'">Ngo&agrave;i giống C&acirc;y chuối ti&ecirc;u hồng Đơn vị ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c loại giống c&acirc;y ăn quả v&agrave; c&acirc;y n&ocirc;ng - l&acirc;m nghiệp kh&aacute;c đ&ecirc; cung cấp: C&acirc;y M&iacute;t; C&acirc;y Cam; C&acirc;y Bưởi; C&acirc;y Hồng Xi&ecirc;m; C&acirc;y Bạch Đ&agrave;n; C&acirc;y Keo&hellip;vv.</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify"><strong><em><span style="font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: 18pt; text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'">Tổ chức, C&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: </span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: 18pt; text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'">C&ocirc;ng ty &nbsp;XNK N&ocirc;ng Sản VN- TW Hội L&agrave;m Vườn VN.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: 18pt; text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'">Hotline: 0948 666 988</span></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dương Hồng Nhung
- Địa chỉ: Bắc Giang
- Điện thoại: 0948 666 988 - Fax:
- email: tienthanh812@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH