CẦY HƯƠNG GIỐNG HÀ NAM

  • Thread starter nguyentuanthanh
  • Ngày gửi
N

nguyentuanthanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN VAN THANH 0985277344
- Địa chỉ: NHAN NGHIA LY NHAN HA NAM
- Tel, Fax: 0985277344 ::: FaX ::: FaX
- email: cayhuonggiong0985277344
================================

CẦY HƯƠNG L&Agrave; LO&Agrave;I ĐỘNG VẬT HOANG D&Atilde; QU&Yacute; HIẾM.C&Oacute; T&Ecirc;N TRONG S&Aacute;CH ĐỎ N&Ecirc;N CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ KHỎI BỊ TUYỆT CHỦNG.VẬY BẢO VỆ LO&Agrave;I ĐỘNG VẬT N&Agrave;Y THẾ N&Agrave;O CẤM SĂN BẮT TH&Igrave; VẨN CẤM NHƯNG KH&Ocirc;NG KHẢ THI .VI VẬY CŨNG NHƯ NH&Iacute;M NH&Agrave; NƯỚC Đ&Atilde; CHO NU&Ocirc;I&nbsp; SINH SẢN NHẰM MỤC Đ&Iacute;CH BẢO TỒN V&Agrave; N&Acirc;NG SỐ LƯỢNG C&Aacute; THỂ .V&Agrave; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; ĐI THEO HƯỚNG N&Agrave;Y NAM 2008 CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; NU&Ocirc;I SINH SẢN TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG .CẦY HƯƠNG RẤT DỂ NU&Ocirc;I THỨC ĂN ĐƠN GIẢN NHƯ CH&Aacute;O,CHUỐI,CƠM NGUỘI,C&Aacute; ,THỊT,V V&nbsp; N&Oacute;I CHUNG ĐẦU TƯ CHO 1 CON CẦY HƯƠNG TRONG MỘT TH&Aacute;NG CHỈ KHOẢNG 50K-100K T&Ugrave;Y THEO MỨC ĐỘ CHĂM S&Oacute;C V&Agrave; CHO TĂNG TRỌNG 0,3-0,6KG /TH&Aacute;NG T&Ugrave;Y THEO M&Ugrave;A.VỀ KỸ THUẬT NU&Ocirc;I SINH SẢN V&Agrave; QUY TR&Igrave;NH X&Acirc;Y CHU&Ocirc;NG TRẠI ,K&Iacute;CH CỠ TH&Igrave; KO C&Oacute; QUY TR&Igrave;NH CHUẨN VẬY ANH EM N&Agrave;O NU&Ocirc;I TH&Igrave; N&Ecirc;N TỰ T&Igrave;M HIỂU CHỌN M&Ocirc; H&Igrave;NH PH&Ugrave; HỢP V&Oacute;I M&Igrave;NH, TR&Aacute;NH T&Igrave;NH TRẠNG X&Acirc;Y CHU&Ocirc;NG QU&Aacute; TỐN K&Eacute;M,KH&Ocirc;NG HIỆU QUẢ .CH&Uacute;C ANH EM TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG ĐỒNG THỜI QUA DIỄN Đ&Agrave;N T&Ocirc;I TR&Acirc;N TRỌNG K&Iacute;NH MỜI QU&Yacute; KH&Aacute;CH ĐẾN THĂM CƠ SỞ CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I<br />
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH