CẦY HƯƠNG GIỐNG

  • Thread starter vinhcuu
  • Ngày gửi
V

vinhcuu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vinhcuu
- Địa chỉ: quang trị
- Tel, Fax: )))))))))
- email: tranvinhcuu81@GMAIL.COM
================================

<img border="0" src="http://agriviet.com/giaitri" /><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="100" height="100"><param name="movie" value="http://agriviet.com/giaitri|video|videokhuyennong|lamgiautunuoicayhuong" /><param name="quality" value="high" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="" /><embed src="http://agriviet.com/giaitri|video|videokhuyennong|lamgiautunuoicayhuong" wmode="" quality="high" menu="false" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100"></embed></object><span style="font-family: Arial; color: #16387c; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><strong><em>Chuy&ecirc;n cung cấp giống c&aacute;c loại:cầy hương,don,nh&iacute;m,Chim tri,g&agrave; &aacute;c...l&agrave;m giấy tờ x&aacute;c định nguồn gốc cho một số loại th&uacute; nu&ocirc;i qu&yacute; hiếm,b&agrave; con ở xa giao h&agrave;ng tận nơi,chuyển giao kĩ thuật...gi&aacute; cả phải chăng,b&agrave; con ai c&oacute; nhu cầu xin gọi:0979205240(anh vĩnh cửu).b&agrave; con sẽ h&agrave;i l&ograve;ng!</em></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #3e3e3e; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><strong><em> </em></strong><a href="http://vn.360plus.yahoo.com/trancuu77" target="_blank"><span style="text-decoration: none; text-underline: none"><font color="#800080"><strong><em>vinhcuu - chuyen ban giong:cay huong,don.. - Yahoo! 360plus</em></strong></font></span></a><strong><em> </em></strong><a href="http://vn.360plus.yahoo.com/trancuu77" target="_blank"><span style="font-style: normal; font-size: 12pt; font-weight: normal; mso-ansi-language: EN-US"><font color="#800080">http://vn.360plus.yahoo.com/trancuu77</font></span></a></span>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH