Cầy Hương Thuần Chủng

  • Thread starter Trung Hai
  • Ngày gửi
T

Trung Hai

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trung Hai
- Địa chỉ: Thôn Lòng Hồ Xã kim sơn Sơn Tây Hà Nội
- Tel, Fax: 0988032226 & 0914389990
- email: hai2404@yahoo.com.vn
================================

<p><em><font size="4"><font color="#ff0000"><span style="font-size: large">Hiện tại trang trại t&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp con giống n&ecirc;n b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i h&atilde;y nhanh ch&oacute;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i nh&eacute;!</span><br /><span style="font-size: large">li&ecirc;n hệ với số DD: 0988032226</span><br /><br /><span style="font-size: large">Địa chỉ: 1 Th&ocirc;n L&ograve;ng Hồ X&atilde; kim sơn Sơn T&acirc;y&nbsp; H&agrave; Nội</span></font></font></em></p><p><em><font size="4"><font color="#ff0000"><span style="font-size: large">2/ Khối 10 X&oacute;m 1 Thị Trấn D&ugrave;ng Thanh Chương Tỉnh Nghệ An</span><br /><span style="font-size: large">Đ&acirc;y L&agrave; C&aacute;c Ảnh Của Ch&uacute;ng T&ocirc;i Chụp Cho C&aacute;c Bạn Xem</span></font></font></em></p><p><em><font color="#ff0000" size="4"><img alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b1527_14ed5694_p1040529.jpg" width="600" border="0" /></font></em></p><p><em><font color="#ff0000" size="4" /></em></p><div class="itemBlock underline"><em><font color="#ff0000" size="4"><img alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b1531_37e1a41d_p1040532.jpg" width="600" border="0" /></font></em> </div><p><a href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322201" target="_blank" rel="nofollow" name="2809294"></a></p><div class="itemBlock underline"><img alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b1533_240710cf_p1040534.jpg" width="600" border="0" /> </div><p><a href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322201" target="_blank" rel="nofollow" name="2809295"></a></p><div class="itemBlock underline"><img alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b153b_3ec86a10_p1040535.jpg" width="600" border="0" /> </div><p><a href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322201" target="_blank" rel="nofollow" name="2809296"></a></p><div class="itemBlock underline"><img alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b153d_7ce1f72a_p1040536.jpg" width="600" border="0" /> </div><p><a href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322201" target="_blank" rel="nofollow" name="2809297"></a></p><div class="itemBlock underline"><img alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b1540_5701709a_p1040538.jpg" width="600" border="0" /> </div><p><a href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322201" target="_blank" rel="nofollow" name="2809298"></a></p><div class="itemBlock underline"><img alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b1542_12696b4e_p1040539.jpg" width="600" border="0" /> </div><p><a href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322201" target="_blank" rel="nofollow" name="2809299"></a></p><img alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b1546_7b424642_p1040540.jpg" width="600" border="0" /> <div class="itemBlock underline"><img alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14c9_257ec044_p1040514.jpg" width="600" border="0" /> </div><p><a href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html" target="_blank" rel="nofollow" name="2809274"></a></p><div class="itemBlock underline"><img alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14cc_43af42f5_p1040516.jpg" width="600" border="0" /> </div><p><a href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html" target="_blank" rel="nofollow" name="2809275"></a></p><div class="itemBlock underline"><img alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14cf_771cdeac_p1040517.jpg" width="600" border="0" /> </div><p><a href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html" target="_blank" rel="nofollow" name="2809276"></a></p><div class="itemBlock underline"><img alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14d4_7ce837dc_p1040518.jpg" width="600" border="0" /> </div><p><a href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html" target="_blank" rel="nofollow" name="2809277"></a></p><div class="itemBlock underline"><img alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14d6_615c4687_p1040519.jpg" width="600" border="0" /> </div><p><a href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html" target="_blank" rel="nofollow" name="2809278"></a></p><div class="itemBlock underline"><img alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14d9_1af09c92_p1040520.jpg" width="600" border="0" /> </div><p><a href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html" target="_blank" rel="nofollow" name="2809279"></a></p><div class="itemBlock underline"><img alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14db_1a02288e_p1040523.jpg" width="600" border="0" /> </div><p><a href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html" target="_blank" rel="nofollow" name="2809280"></a></p><div class="itemBlock underline"><img alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14de_754f0290_p1040526.jpg" width="600" border="0" /> </div><p><a href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html" target="_blank" rel="nofollow" name="2809281"></a></p><div class="itemBlock underline"><img alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14e0_6dee433e_p1040527.jpg" width="600" border="0" /> </div><p><a href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html" target="_blank" rel="nofollow" name="2809282"></a></p><img alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14e3_1a0345ea_p1040528.jpg" width="600" border="0" />
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH