Cầy Hương Thuần Chủng

  • Thread starter Trung Hai
  • Ngày gửi
T

Trung Hai

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trung Hai
- Địa chỉ: Thôn Lòng Hồ Xã kim sơn Sơn Tây Hà Nội
- Tel, Fax: 0988032226 & 0914389990
- email: hai2404@yahoo.com.vn
================================

<div class="text_normal" id="raovat_description" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px" align="left"><p><span style="color: #ff0000"><em><span style="font-size: medium"><font size="4"><span style="font-size: large">Th&acirc;n ch&agrave;o b&agrave; con chăn nu&ocirc;i!</span><br /><span style="font-size: large">Thời gian qua trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; rao b&aacute;n cầy hương giống v&agrave; được b&agrave; con ch&agrave;o đ&oacute;n cũng như ủng hộ rất nhiệt t&igrave;nh!M&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i cầy hương đ&atilde; tồn tại từ rất l&acirc;u v&agrave; ph&aacute;t triển tốt trong suốt một thời gian d&agrave;i v&igrave; cầy hương c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế rất cao,chưa bao giờ mất gi&aacute;!</span><span style="font-size: large">&nbsp;</span></font></span></em></span></p><p><span style="color: #ff0000"><em><span style="font-size: medium"><span style="font-size: large" /><br /><font size="4"><span style="font-size: large">Hiện tại trang trại t&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp con giống tại H&Agrave; NỘI n&ecirc;n b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i h&atilde;y nhanh ch&oacute;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i nh&eacute;!</span><br /><span style="font-size: large">li&ecirc;n hệ với số DD: 0988032226</span><br /><br /><span style="font-size: large">Địa chỉ:Th&ocirc;n L&ograve;ng hồ X&atilde; Kim sơn Sơn t&acirc;y H&Agrave; NỘI</span><br /><span style="font-size: large">Đ&acirc;y L&agrave; C&aacute;c Ảnh Của Ch&uacute;ng T&ocirc;i Chụp Cho C&aacute;c Bạn Xem</span></font></span></em></span></p><p><font size="4" /></p><p><font size="4"><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0c1c_617becb5_p1030900_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0c1c_617becb5_p1030900_resize.jpg" border="0" /><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0c57_35ea2b2a_p1030901_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0c57_35ea2b2a_p1030901_resize.jpg" border="0" /><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0c95_4217eaf3_p1030902_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0c95_4217eaf3_p1030902_resize.jpg" border="0" /><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0cd2_0d258cbf_p1030903_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0cd2_0d258cbf_p1030903_resize.jpg" border="0" /><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0d0f_4a262484_p1030904_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0d0f_4a262484_p1030904_resize.jpg" border="0" /><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0d4a_7a307cb7_p1030905_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0d4a_7a307cb7_p1030905_resize.jpg" border="0" /><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0d86_7248df5b_p1030906_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0d86_7248df5b_p1030906_resize.jpg" border="0" /><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0dbb_3a4316ac_p1030907_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0dbb_3a4316ac_p1030907_resize.jpg" border="0" /><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0df6_7943e16b_p1030908_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0df6_7943e16b_p1030908_resize.jpg" border="0" /><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0e36_416798f7_p1030909_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0e36_416798f7_p1030909_resize.jpg" border="0" /><br /><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c0fea_12b4cc22_p1030882_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c0fea_12b4cc22_p1030882_resize.jpg" border="0" /><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c1019_581d9a6f_p1030873_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c1019_581d9a6f_p1030873_resize.jpg" border="0" /><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c104c_55771602_p1030874_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c104c_55771602_p1030874_resize.jpg" border="0" /><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c107c_3bfb12b3_p1030875_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c107c_3bfb12b3_p1030875_resize.jpg" border="0" /><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c10af_6911769e_p1030876_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c10af_6911769e_p1030876_resize.jpg" border="0" /><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c10df_45cfc360_p1030877_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c10df_45cfc360_p1030877_resize.jpg" border="0" /><img alt="[H&igrave;nh: 4c2c1113_01435972_p1030878_resize.jpg]" src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/10/1137739/4c2c1113_01435972_p1030878_resize.jpg" border="0" /></font></p></div><div class="text_normal" align="right"><a class="left_listudv_title" href="/edit.php?record_id=2179698"><font color="#003399" size="2">&nbsp;<img title="Sửa tin (Edit)" src="http://agriviet.com/images/edit.gif" align="absMiddle" border="0" /> Sửa tin (Edit)</font></a> &nbsp; | <a class="left_listudv_title" href="javascript:if%20(confirm('Để%20tr&aacute;nh%20t&igrave;nh%20trạng%20SPAM%20Reply%20(phản%20hồi),%20mỗi%20lần%20UP%20tin%20ch&uacute;ng%20t&ocirc;i%20sẽ%20thu%20ph&iacute;%20l&agrave;%20500đ%20/%20lần\nSố%20tiền%20n&agrave;y%20sẽ%20được%20phục%20vụ%20v&agrave;o%20việc%20n&acirc;ng%20cấp%20v&agrave;%20duy%20tr&igrave;%20m&aacute;y%20chủ%20để%20phục%20vụ%20c&aacute;c%20bạn%20tốt%20hơn%20\nBạn%20c&oacute;%20muốn%20UP%20tin%20rao%20vặt%20n&agrave;y%20l&ecirc;n%20đầu%20kh&ocirc;ng?')) { window.location.href='/raovat/up_raovat.php?record_id=2179698&amp;redirect=ZGV0YWlsLnBocD8maUNhdD02MjI5JmlQcm89MjE3OTY5OA=='; }"><font color="#003399" size="2">&nbsp;<img title="Up b&agrave;i" src="http://agriviet.com/images/up_raovat.gif" align="absMiddle" border="0" /> Up b&agrave;i l&ecirc;n </font></a></div>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH