Cây Lục Vỹ Cầm Cây Trồng Trong Nước - Aquagarden

  • Thread starter nguyencongvan
  • Ngày gửi
N

nguyencongvan

Guest
#1
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="center" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center"><strong><span style="font-size: 26pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: red">LỤC VỸ CẦM</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center"><strong><span style="font-size: 26pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: red">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">Đặc t&iacute;nh:</span></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050"> C&acirc;y chịu b&oacute;ng, ưa kh&iacute; hậu m&aacute;t mẻ, ph&ugrave; hợp trồng trong nh&agrave;, văn ph&ograve;ng.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y c&oacute; t&ocirc;c độ ph&aacute;t triển nhanh, ra rễ mạnh. Rễ c&acirc;y kh&aacute; gi&ograve;n, do đ&oacute; n&ecirc;n ch&uacute; &yacute; khi thay nước tr&aacute;nh l&agrave;m g&atilde;y rễ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;M&ocirc;i trường tốt nhất: Nơi c&oacute; nhiều &aacute;nh s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n / &aacute;nh s&aacute;ng đ&egrave;n trực tiếp</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong khi trồng nếu ph&aacute;t hiện thấy tr&ecirc;n l&aacute; xuất hiện c&aacute;c&nbsp;đốm mọng nước th&igrave; c&oacute; khả năng&nbsp;c&acirc;y bị thối nhũn l&aacute;. C&aacute;ch khắc phục: đưa c&acirc;y ra v&ograve;i nước&nbsp;rửa sạch phần l&aacute; bị thối đ&oacute;,dung khăn lau kh&ocirc; phần viền l&aacute; bị thối, đặt c&acirc;y nơi kh&ocirc; tho&aacute;ng, rửa sạch b&igrave;nh v&agrave; thay nước mới cho c&acirc;y.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;ch thay nước c&acirc;y: C&acirc;y to, tr&aacute;nh l&agrave;m r&aacute;ch l&aacute; khi lấy c&acirc;y ra khỏi b&igrave;nh. Cắt bỏ c&aacute;c phần rễ bị nhũn, thối. Rửa c&acirc;y lại dưới v&ograve;i nước sạch. C&aacute;ch tuần thay nước 1 lần. Mực nước 2/3 so với bộ rễ</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><strong><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">N&ecirc;n:</span></em></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">&nbsp;-Lau l&aacute;: thường xuy&ecirc;n d&ugrave;ng khăn thấm dung dịch dưỡng l&aacute; đ&atilde; pha lo&atilde;ng lau l&aacute;.sẽ l&agrave;m cho l&aacute; b&oacute;ng đẹp.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">- Bỏ rễ thối để l&agrave;m cho nước sạch sẽ, tr&aacute;nh vi khuẩn hại c&acirc;y</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">- Cắt bỏ l&aacute; hư (bao gồm cả phần cuống của l&aacute; bị hư)</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><strong><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">Kh&ocirc;ng n&ecirc;n:</span></em></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050"> </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">- Phun nước trực tiếp l&ecirc;n l&aacute;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">- Để c&acirc;y ngay luồng kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh thổi</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span><strong style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #1d1b11">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #c00000">C&ocirc;ng Ty TNHH Tấn Nghĩa</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #17365d">VP &ndash; SHOWROOM&nbsp; AQUAGARDEN </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #17365d">Showroom 2 : Số 190C Trần Quang Khải, P T&acirc;n Định, Q1</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #17365d">Showroom 3:&nbsp; Số 351 An Dương Vương( Hồng B&agrave;ng), P11, Q5</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif">DĐ: </span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: red">0909683928</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"> ( hotline)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif">ĐT: </span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: red">08.35 268 247</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #e36c0a"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #e36c0a">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif">Email:</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #e36c0a"> </span><a href="mailto:customer@quatangcaycanh.com"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #e36c0a">customer@quatangcaycanh.com</span></a><span style="color: #e36c0a">&nbsp; , <u>info@caytrongtrongnuoc.com</u></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif">Yahoo: </span><a href="mailto:cskh_aquagarden@yahoo.com"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #e36c0a">cskh_aquagarden@yahoo.com</span></a><span style="color: #e36c0a"> , <u>tvkh_aquagarden@yahoo.com</u></span> , <u><span style="color: #e36c0a">kinhdoanh_aquagarden@yahoo.com</span></u><u><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #e36c0a"></span></u></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif">Web: </span><a href="http://www.caytrongtrongnuoc.com/"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #4f81bd">www.caytrongtrongnuoc.com</span></a><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #4f81bd"> , <u>www.quatangcaycanh.com</u></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: aquagarden
- Địa chỉ: 190c Trần Quang Khải, P Tân Định, Q1
- Điện thoại: 0835268247 - Fax:
- email: customer@quatangcaycanh.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH