cây thần kỳ,bán trái thần kỳ,bán cây thần kỳ hà nội,cây thần kỳ

#1
<h1><span style="font-size: 22pt; font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;C&Acirc;Y THẦN KỲ</span><br /> <strong><span style="font-weight: normal">T&Ecirc;N KHOA HỌC :&nbsp;</span></strong><em><span style="font-weight: normal">Synsepalum dulcificum</span></em><br /> <strong><span style="font-weight: normal">T&Ecirc;N TIẾNG ANH : Miracle fruit</span></strong><br /> <strong><span style="font-weight: normal">TẠI VIỆT NAM : C&acirc;y thần kỳ</span></strong><br /> <strong><span style="font-weight: normal">Năm 1725, nh&agrave; th&aacute;m hiểm người Ph&aacute;p t&ecirc;n l&agrave; Des Marchais khảo s&aacute;t v&agrave; viết về tập tục kỳ lạ của thổ d&acirc;n v&ugrave;ng t&acirc;y ch&acirc;u Phi. Thức ăn của họ đều rất chua v&agrave; kh&ocirc;ng hề c&oacute; đường. Tuy nhi&ecirc;n, sau khi nhai một loại tr&aacute;i c&acirc;y c&oacute; m&agrave;u đỏ th&igrave; c&aacute;c vị chua n&agrave;y trở n&ecirc;n ngọt lịm m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải bỏ th&ecirc;m đường.</span></strong><br /> <strong><span style="font-weight: normal">C&acirc;y Thần Kỳ l&agrave; c&acirc;y tiểu mộc, c&oacute; thể cao đến 4 m&eacute;t sau 10 năm, trồng th&iacute;ch hợp ở v&ugrave;ng nhiệt đới ẩm .</span></strong><br /> <strong><span style="font-weight: normal">Sở dĩ c&acirc;y được gọi l&agrave; Thần Kỳ l&agrave; v&igrave; tr&aacute;i của n&oacute; khi nếm sẽ l&agrave;m cho c&aacute;c vị chua, đắng của cam, chanh, hay bất cứ thứ quả g&igrave;, đều bị biến đổi th&agrave;nh vị ngọt; t&ecirc;n địa phương của c&acirc;y l&agrave;<em>taami</em>,<em>asaa</em>v&agrave;<em>ledidi</em>. Th&agrave;nh phần ch&iacute;nh của c&acirc;y l&agrave;<em>miraculin</em>.</span></strong><br /> <strong><span style="font-weight: normal">Miraculin được dự đo&aacute;n sẽ chiếm lĩnh thị trường trong tương lai như chất tạo ngọt kh&ocirc;ng sinh năng lượng (calorie), để d&ugrave;ng trong c&ocirc;ng nghiệp thực phẩm thay thế cho c&aacute;c chất tạo ngọt nh&acirc;n tạo nhiều độc hại, v&agrave; c&oacute; thể ứng dụng ph&ograve;ng một số bệnh như tiểu đường, giảm c&acirc;n.</span></strong><br /> <strong><span style="font-weight: normal">T&aacute;c dụng l&agrave;m ngọt c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i khoảng hơn một giờ v&agrave; sẽ biến mất nhanh ch&oacute;ng, nếu uống ngụm tr&agrave; n&oacute;ng. V&igrave; miraculin kh&ocirc;ng tạo ra năng lượng (calorie) v&agrave; l&agrave; hợp chất tạo vị ngọt thi&ecirc;n nhi&ecirc;n n&ecirc;n n&oacute; được thổ d&acirc;n ch&acirc;u Phi d&ugrave;ng từ nhiều trăm năm nay. Nhiều nh&agrave; sản xuất kỳ vọng n&oacute; được ứng dụng rộng r&atilde;i để chữa nhiều bệnh cần sử dụng c&aacute;c chất tạo ngọt tổng hợp v&agrave; tr&aacute;nh d&ugrave;ng saccaroz (đường m&iacute;a) như bệnh tiểu đường, bệnh b&eacute;o ph&igrave;&hellip;</span></strong><br /> <strong><span style="font-weight: normal">Hiện tại, chỉ c&oacute; Nhật Bản đang dự kiến đưa việc sử dụng Miraculin trong thực phẩm c&ocirc;ng nghiệp</span></strong><br /> <strong><span style="font-weight: normal">C&acirc;y Thần Kỳ ở Việt Nam hiện được sử dụng chủ yếu để l&agrave;m cảnh thay v&igrave; l&agrave;m thuốc hay thực phẩm chức năng. Mỹ sử dụng v&agrave; trồng c&acirc;y Thần Kỳ nằm trong lĩnh vực c&acirc;y cảnh tại nước n&agrave;y.</span></strong><br /> <strong><span style="font-weight: normal">Ngay từ thập ni&ecirc;n 70 của thế kỷ 20, c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu như Linda Bartoshuk, Ph&ograve;ng Th&iacute; nghiệm Qu&acirc;n đội &amp;Hải qu&acirc;n Mỹ (U.S. Navy and Army Labs) đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu c&acirc;y Thần Kỳ. Giờ đ&acirc;y, Trung t&acirc;m M&ugrave;i vị của Đại học Florida (University of Florida&rsquo;s Center for Smell) cũng bắt tay t&igrave;m hiểu đặc t&iacute;nh kỳ diệu của chất miraculin trong c&acirc;y Thần Kỳ.</span></strong><br /> <strong><span style="font-weight: normal">Nay, họ đ&atilde; biết kh&aacute; r&otilde; cơ chế của miraculin, theo đ&oacute;, khi c&aacute;c chất chua đi v&agrave;o miệng, c&aacute;c ph&acirc;n tử đường sẽ gắn c&aacute;c điểm ngọt l&ecirc;n c&aacute;c đầu gai của lưỡi. Qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y, nếu được chứng minh l&agrave; đ&uacute;ng bằng nhiều nghi&ecirc;n cứu kỹ lưỡng hơn, sẽ được sử dụng trước hết cho người bị tiểu đường v&agrave; b&eacute;o ph&igrave;. Chất miraculin tự nhi&ecirc;n kia sẽ gi&uacute;p họ chống lại cảm gi&aacute;c th&egrave;m ngọt v&agrave; gi&uacute;p điều h&ograve;a t&igrave;nh trạng thừa c&acirc;n.</span></strong><br /> <strong><span style="font-weight: normal">GI&Uacute;P BỆNH NH&Acirc;N ĂN NGON MIỆNG HƠN</span></strong><br /> <strong><span style="font-weight: normal">B&aacute;c sỹ Mike Cusnir, nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu v&agrave; l&agrave; chuy&ecirc;n gia ung thư tại Trung t&acirc;m Y khoa Mount Sinai, cho hay ch&aacute;n ăn khiến bệnh nh&acirc;n c&agrave;ng sụt c&acirc;n, c&agrave;ng suy dinh dưỡng, l&agrave;m giảm khả năng của hệ miễn dịch v&agrave; chức năng c&acirc;n bằng điện giải của cơ thể. Nhưng sau khi sử dụng tr&aacute;i thần hiệu quả trong việc kh&ocirc;i phục cảm gi&aacute;c ăn ngon cho bệnh nh&acirc;n ung thư. C&aacute;c gai vị gi&aacute;c tr&ecirc;n lưỡi của bệnh nh&acirc;n ung thư bị tổn thương nặng nề khi điều trị h&oacute;a chất khiến họ ch&aacute;n ăn.</span></strong><br /> <strong><span style="font-size: 18pt; color: red">HOTLINE : 0974 845 971</span></strong><strong><span style="font-weight: normal"></span></strong></h1> <h1><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red">Địa chỉ: Trung Dương - Ki&ecirc;u kỵ - Gia L&acirc;m - H&agrave; Nội</span></h1> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; background-color: white">Source:<a target="_blank" href="http://www.tienphong.vn/Suc-Khoe/526009/Cay-Than-Ky-giup-benh-nhan-an-ngon-mieng.html"><span style="color: #00bf00">http://www.tienphong.vn/Suc-Khoe/526009/Cay-Than-Ky-giup-benh-nhan-an-ngon-mieng.html</span></a></span></em></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen tien Cong
- Địa chỉ: Trung Dương - Kiêu kỵ - Gia Lâm - Hà Nội
- Điện thoại: 0974 845 971 - Fax: 0974845971
- email: tiencongpbtn@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH