Cây Thanh Xuân

#1
<div id="DivContentDetail"><p align="justify"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">- C&acirc;y Thanh Xu&acirc;n l&aacute; c&acirc;y đẹp, dễ trồng, sang trọng như c&aacute;i t&ecirc;n của n&oacute;, c&oacute; thể trồng trong đất v&agrave; trồng thủy canh, d&ugrave;ng trang tr&iacute; VP, nh&agrave; ở đều th&iacute;ch hợp, mang may mắn, t&agrave;i lộc đến cho bạn v&agrave; m&ocirc;i trường trong l&agrave;nh!</span></p> <p align="justify" style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">- Cung cấp c&acirc;y con, hạt giống v&agrave; c&aacute;c dụng cụ, chậu trồng c&acirc;y c&aacute;c loại, vật liệu trồng &amp; chăm s&oacute;c c&acirc;y.</p> <p align="justify" style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">- Tư vấn kỹ thuật trồng v&agrave; chăm s&oacute;c &nbsp;miễn ph&iacute;!</p> <p align="justify" style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px"><u><em><strong>Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</strong></em></u></p> <p align="justify" style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">Hoa kiểng KIFA</p> <p align="justify" style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">Tel: 0909997678 Mr Quang. </p><p align="justify" style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0974897574 Mr Thanh <br /></p> <p align="justify" style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px"><a style="text-decoration: none" href="http://chocuulong.com/hoakiengkifa">www.chocuulong.com/hoakiengkifa</a></p> <p align="justify" style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px"><a style="text-decoration: none" href="http://giaiphapxaydung.vn/">www.giaiphapxaydung.vn</a></p> <p align="justify" style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px"><a style="text-decoration: none" href="http://muahanghot.com/">www.muahanghot.com</a></p></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mai Hoang Thanh
- Địa chỉ: 595, Kv8, Phừng Hưng Thạnh, Q.cái Răng, Tp Cần Thơ (dốc Cầu Cái Nai)
- Điện thoại: 07103753000 - Fax: 0974897574
- email: thanh.kifa@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH