chăm sóc sân vườn, cắt cỏ, tỉa cây

#1
<em><font size="3"><font face=".VnTime">(V/v ch&uml;m s&atilde;c b&para;o d&shy;&igrave;ng c&copy;y xanh, c&copy;y c&para;nh t&sup1;i Cty &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..)<br /></font></font></em><p><font face=".VnTime" size="3">&nbsp;</font></p><strong><font face=".VnTime">D</font></strong><strong>ị</strong><font face=".VnTime"><strong>ch v&ocirc; ch&uml;m s&atilde;c, b&para;o d&shy;&igrave;ng c&copy;y </strong><br /></font><font face=".VnTime"><font size="3">1. </font><strong><em>D</em></strong></font><strong><em>ị</em></strong><strong><em><font face=".VnTime">ch v&ocirc; ch&uml;m s&atilde;c, b&para;o d&shy;&igrave;ng c&aacute; c&copy;y &euml; khu&laquo;n vi&ordf;n s&copy;n v&shy;&ecirc;n &reg;&THORN;nh k&uacute;:</font></em></strong><br /><font face=".VnTime" size="3">- C&ocirc;ng vi&Ouml;c &reg;&THORN;nh k&uacute; h&micro;ng th&cedil;ng s&Iuml; do m&eacute;t &reg;&Otilde;n ba nhi&ordf;n vi&ordf;n &reg;&Otilde;n th&ugrave;c hi&Ouml;n, tu&uacute; theo &reg;&AElig;c th&iuml; c&ntilde;a t&otilde;ng c&laquo;ng vi&Ouml;c m&micro; b&ordf;n d&THORN;ch v&ocirc; c&atilde; th&Oacute; &reg;i&Ograve;u &reg;&eacute;ng.<br /></font><font size="3">▪</font><font size="3"><font face=".VnTime"> C&frac34;t t&Oslash;a c&micro;nh, t&sup1;o d&cedil;ng cho c&copy;y: d&iuml;ng d&ocirc;ng c&ocirc; chuy&ordf;n m&laquo;n &reg;&Oacute; c&frac34;t t&Oslash;a, t&sup1;o d&cedil;ng ho&AElig;c gi&divide; d&cedil;ng cho c&copy;y.<br /></font>▪</font><font size="3"><font face=".VnTime"> C&frac34;t x&ETH;n c&aacute;: d&iuml;ng m&cedil;y c&frac34;t ho&AElig;c k&ETH;o x&ETH;n c&aacute; &reg;&Oacute; c&aacute; &reg;&shy;&icirc;c &reg;&Ograve;u &reg;&Ntilde;p.<br /></font>▪</font><font size="3"><font face=".VnTime">Nh&aelig; c&aacute; d&sup1;i: nh&aelig; s&sup1;ch c&aacute; d&sup1;i trong v&shy;&ecirc;n<br /></font>▪</font><font size="3"><font face=".VnTime"> Phun thu&egrave;c d&shy;&igrave;ng c&copy;y c&para;nh: b&atilde;n ph&copy;n th&Yacute;ch h&icirc;pcho t&otilde;ng lo&sup1;i c&copy;y c&aacute;, &reg;&aring;ng th&ecirc;i phun thu&egrave;c d&shy;&igrave;ng c&copy;y &reg;&Oacute; c&copy;y l&cedil; xanh t&shy;&not;i.<br /></font>▪<font face=".VnTime"> Ki&Oacute;m tra s&copy;u b&Ouml;nh c&ntilde;a c&copy;y v&micro; phun thu&egrave;c di&Ouml;t s&copy;u b&Ouml;nh (n&Otilde;u c&atilde;): v&agrave;o th&ecirc;i &reg;i&Oacute;m ch&uml;m s&atilde;c &reg;&THORN;nh k&uacute; n&Otilde;u ph&cedil;t hi&Ouml;n c&copy;y b&THORN; s&copy;u b&Ouml;nh, ch&oacute;ng t&laquo;i s&Iuml; x&ouml; l&yacute; ngay &reg;&Oacute; tr&cedil;nh l&copy;y lan.<br /></font></font><font size="3"><font face=".VnTime">- C&laquo;ng vi&Ouml;c &reg;&THORN;nh k&uacute; ba th&cedil;ng: do nh&copy;n vi&ordf;n, k&uuml; s&shy; n&laquo;ng l&copy;m nghi&Ouml;p, ngh&Ouml; nh&copy;n c&copy;y c&para;nh ki&Oacute;m tra v&micro; th&ugrave;c hi&Ouml;n c&cedil;c c&laquo;ng vi&Ouml;c c&Ccedil;n thi&Otilde;t.<br />M&ccedil;i th&cedil;ng s&Iuml; c&atilde; nh&copy;n vi&ordf;n c&copy;y c&para;nh &reg;&Otilde;n ki&Oacute;m tra vi&Ouml;c ch&uml;m s&atilde;c s&copy;n v&otilde;&not;n &reg;&Oacute; &reg;&shy;a ra h&shy;&iacute;ng ch&uml;m s&atilde;c trong th&ecirc;i gian ti&Otilde;p theo.<br /></font></font><font face=".VnTime"><font size="3">2. </font><strong><em>N&eacute;i dung ch&Yacute;nh:</em></strong></font><br /><font face=".VnTime"><font size="3">&nbsp;C&laquo;ng vi&Ouml;c h&micro;ng ng&micro;y:<br /></font></font><font size="3">▪</font><font size="3"><font face=".VnTime"> T&shy;&iacute;i n&shy;&iacute;c, ch&uml;m s&atilde;c c&copy;y, hoa, c&aacute;.<br /></font>▪</font><font size="3"><font face=".VnTime"> C&frac34;t t&Oslash;a c&micro;nh, t&sup1;o d&cedil;ng c&copy;y ho&AElig;c gi&divide; d&cedil;ng c&copy;y c&para;nh.<br /></font>▪</font><font size="3"><font face=".VnTime"> C&frac34;t x&ETH;n c&aacute;.<br /></font>▪ </font><font size="3"><font face=".VnTime">Nh&aelig; c&aacute; d&sup1;i.<br /></font>▪<font face=".VnTime"> Phun thu&egrave;c, b&atilde;n ph&copy;n th&Yacute;ch h&icirc;p cho t&otilde;ng lo&sup1;i c&copy;y, c&aacute;.<br /></font></font><font size="3">▪<font face=".VnTime"> Ki&Oacute;m tra s&copy;u b&Ouml;nh c&ntilde;a c&copy;y v&micro; phun thu&egrave;c di&Ouml;t s&copy;u b&Ouml;nh (n&Otilde;u c&atilde;).<br /></font></font><font face=".VnTime">V&iacute;i n&eacute;i dung c&laquo;ng vi&Ouml;c nh&shy; tr&ordf;n v&micro; th&ugrave;c t&Otilde; to&micro;n b&eacute; khu&laquo;n vi&ordf;n, b&aring;n hoa c&copy;y c&para;nh &euml; th&ecirc;i &reg;i&Oacute;m hi&Ouml;n t&sup1;i c&ntilde;a qu&yacute; c&not; quan. V&Euml;y ch&oacute;ng t&laquo;i xin g&ouml;i t&iacute;i qu&yacute; c&not; quan &reg;&not;n gi&cedil; ch&auml;n g&atilde;i cho d&THORN;ch v&ocirc; tr&ordf;n l&micro;: <strong>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..&reg;/ th&cedil;ng</strong>. Ch&shy;a bao g&aring;m VAT 10%, bao g&aring;m nh&copy;n c&laquo;ng, b&para;o h&eacute;, d&ocirc;ng c&ocirc; chuy&ordf;n m&laquo;n( dao, k&ETH;o, r&Ccedil;m, x&ETH;n, m&cedil;y c&frac34;t v&micro; c&cedil;c d&ocirc;ng c&ocirc; c&Ccedil;n thi&Otilde;t kh&cedil;c &reg;&Oacute; th&ugrave;c hi&Ouml;n c&cedil;c ph&Ccedil;n vi&Ouml;c &euml; tr&ordf;n).<br /></font><font face=".VnTime"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font></font><font face=".VnTime"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>H&micro; n&eacute;i</em>, ng&micro;y .. th&cedil;ng &hellip; n&uml;m 2012<br /></font></font><font size="3"><font face=".VnTime">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>&sect;&eacute;I C&cent;Y XANH<br /></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNGTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHẬT
- Địa chỉ: KTT NỘI THƯƠNG - DƯƠNG XÁ - GIA LÂM - HÀ NỘI
- Điện thoại: 0321 3 974612;605 - Fax: 0321 3 974606
- email: vietnhatpro@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH