• chăn nuôi gà H'mong

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 5/10/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Hoàng Xuân Thuỷ
   - Địa chỉ: Cúc Phương - Nho Quan - Ninh bình
   - Tel, Fax: 0915635615 ::: FaX 0303848088
   - email: thuyhoangxuan@gmail.com
   ================================

   <p align="justify"><font size="3">Hiện nay gia đ&igrave;nh m&igrave;nh đang chăn nu&ocirc;i 1700 con g&agrave; H'mong bằng h&igrave;nh thức thả vườn, m&igrave;nh mới nu&ocirc;i ch&uacute;ng được 20 tuần tuổi, m&igrave;nh thấy lo&agrave;i g&agrave; n&agrave;y rất dễ nu&ocirc;i, sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển tốt khi ch&uacute;ng được chăn thả dưới t&aacute;n vườn tạp, vừa rồi m&igrave;nh c&oacute; thịt thử v&agrave;i ch&uacute; để chi&ecirc;u đ&atilde;i bạn b&egrave;, th&uacute; thật c&aacute;c m&oacute;n được chế từ thịt g&agrave; H'mong thật l&agrave; tuyệt. M&igrave;nh thấy ph&aacute;t triển lo&agrave;i g&agrave; n&agrave;y tại c&aacute;c v&ugrave;ng s&acirc;u v&agrave; v&ugrave;ng xa như qu&ecirc; hương C&uacute;c phương của m&igrave;nh l&agrave; một hướng đi đ&uacute;ng v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; lo&agrave;i g&agrave; c&oacute; thể gi&uacute;p nhiều gia đ&igrave;nh c&oacute; vườn tạp rộng tho&aacute;t ngh&egrave;o được. Dự định của m&igrave;nh l&agrave; năm tới (2011) gia đ&igrave;nh nh&agrave; m&igrave;nh sẽ tổ chức ấp nh&acirc;n tạo để cung cấp giống cho thị trường quanh v&ugrave;ng. Bạn n&agrave;o c&oacute; sở th&iacute;ch chăn nu&ocirc;i lo&agrave;i g&agrave; H'mong n&agrave;y th&igrave; c&ugrave;ng nhau chao đổi kinh nghiệm nh&eacute;.</font></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...