Chào bán sản phẩm

  • Thread starter ĐẶNG MINH NHẬT
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

ĐẶNG MINH NHẬT

Guest
#1
<h2 style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; text-align: left">Premix Vitamine v&agrave; Kho&aacute;ng cho c&aacute; tra c&aacute; basa</h2><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><br /><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i C&Ocirc;NG TY TNHH TM QUỐC TẾ LONG ANH đang l&agrave; đối t&aacute;c chiến lược của Tập Đo&agrave;n ZAGRO SINGAPORE ở thị trường Việt Nam, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang độc quyền ph&acirc;n phối c&aacute;c sản phẩm của ZAGRO ở thị trường Việt Nam</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Tập đo&agrave;n ZAGRO l&agrave; một tập đo&agrave;n tầm cở quốc tế, được th&agrave;nh lập từ năm 1953 tại Singapore, uy t&iacute;n v&agrave; kinh nghiệm đ&atilde; rất nhiều năm trong lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp, nu&ocirc;i trồng.&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://www.zagro.com/"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">www.zagro.com</strong></a>&nbsp;</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left">&nbsp;</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Cung cấp&nbsp;c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm ch&iacute;nh:</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">-&nbsp; Premix Vitamine v&agrave; Premix Kho&aacute;ng cho thức ăn c&aacute; da trơn, c&aacute; basa.</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">-&nbsp; Premix Vitamine v&agrave; Premix Kho&aacute;ng cho thức ăn gia s&uacute;c, gia cầm</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i củng đang t&igrave;m c&aacute;c đối t&aacute;c, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; hứng th&uacute; để hợp t&aacute;c với ch&uacute;ng t&ocirc;i ph&aacute;t triển thị trường nh&oacute;m sản phẩm n&agrave;y ở thị trường miền t&acirc;y, Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết sẽ mang đến lợi &iacute;ch cao, hiệu quả v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i cho c&aacute;c bạn.</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left">&nbsp;</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Mọi th&ocirc;ng tin để t&igrave;m hiểu về sản phẩm, t&iacute;nh hiệu quả, chất lượng, c&aacute;ch sử dụng, qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ nhanh ch&oacute;ng với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua th&ocirc;ng tin</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left">&nbsp;</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">C&Ocirc;NG TY TNHH THƯƠNG MẠI &nbsp;QUỐC TẾ LONG ANH</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">VPGD: 273/28 B&agrave;u C&aacute;t, Phường 12, T&acirc;n B&igrave;nh, TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Điện thoại: 08.62924166&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;Fax: 08.62924165</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Mail:&nbsp;</strong><a target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="mailto:Longanhtrade@yahoo.com"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Longanhtrade@yahoo.com</strong></a><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Web:&nbsp;</strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; cursor: pointer; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://www.longanhgroup.com/"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">www.LongAnhgroup.com</strong></a></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Hoặc li&ecirc;n hệ với số Hotline: 0973 334420 gặp Mr Long để được&nbsp;tư vấn&nbsp;trực tiếp</strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐẶNG MINH NHẬT
- Địa chỉ: 437/11 Ngyễn Văn Công F.3 Q.Gò Vấp TP.HCM
- Điện thoại: 01217244931 - Fax:
- email: nhat.longanh@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH