Chậu gỗ phong thủy

#1
<!--[if !mso]> <style> v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 36pt; color: red">CHẬU GỖ N&Ocirc;NG AN PH&Uacute;</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 22pt; color: red">H&Agrave;NH MỘC V&Agrave; M&Agrave;U XANH</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 22pt; color: red">Đặc biệt: kh&ocirc;ng cần tưới trong 1 th&aacute;ng, c&acirc;y trồng tự h&uacute;t nước theo phương ph&aacute;p SẠCH, TIẾT KIỆM.</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 14pt"><span style="text-decoration: none">&nbsp;</span></span></u></strong></p> <p style="margin-left: 0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Xem h&igrave;nh ảnh tại đ&acirc;y:</span></p> <p style="margin-left: 0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p style="margin-left: 0.25in" class="MsoNormal"><a href="https://picasaweb.google.com/113183675387740484492/CHAUGONONGANPHU"><span style="font-size: 14pt">https://picasaweb.google.com/113183675387740484492/CHAUGONONGANPHU</span></a><span style="font-size: 14pt" /></p> <p class="ListParagraph"><strong><u><span style="font-size: 14pt"><span style="text-decoration: none">&nbsp;</span></span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 14pt; color: red">BẠN C&Oacute; BIẾT:</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 14pt"><span style="text-decoration: none">&nbsp;</span></span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Xu thế của c&aacute;c gia đ&igrave;nh hiện nay l&agrave; muốn <strong>đem thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave;o nh&agrave; nhằm tạo n&eacute;t tĩnh lặng, dễ chịu</strong>.&nbsp;Sử dụng gỗ trong trang tr&iacute; nội thất chưa bao giờ trở n&ecirc;n lỗi thời. <strong>Đồ gỗ lu&ocirc;n mang lại d&aacute;ng vẻ sang trọng, thanh lịch v&agrave; cảm gi&aacute;c thư th&aacute;i, gần gũi với tự nhi&ecirc;n trong căn nh&agrave; của bạn</strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Nhiều người c&ograve;n &quot;t&ocirc;n s&ugrave;ng&quot; đồ gỗ đến mức tạo những m&agrave;u sắc thi&ecirc;n nhi&ecirc;n qua c&aacute;c vật dụng như lọ, đ&egrave;n, b&igrave;nh, tranh... Những bức tranh sơn dầu được đắp bằng vỏ c&acirc;y thật, những b&igrave;nh sơn m&agrave;i được cẩn l&aacute; c&acirc;y thật. <strong>Ngay những chậu cảnh trong nh&agrave; cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave;m bằng đất nung m&agrave; đ&atilde; thay bằng chậu gỗ nhiều kiểu d&aacute;ng tr&ograve;n, vu&ocirc;ng, oval, ống... nhẹ nh&agrave;ng, mềm mại hơn</strong>. Những vật dụng trong nh&agrave; như tủ ch&eacute;n, thớt, đồ cắm dao, đế l&oacute;t nồi, kệ b&aacute;o, kệ đựng băng, tủ s&aacute;ch... cũng được l&agrave;m bằng gỗ hay nhựa giả gỗ để tạo sự đồng bộ trong kh&ocirc;ng gian chung.</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 11.25pt; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt">Theo phong thủy, trong ngũ h&agrave;nh (Kim &ndash; Mộc &ndash; Thủy &ndash; Hỏa &ndash; Thổ) th&igrave; h&agrave;nh mộc được xem l&agrave; yếu nhất, &iacute;t t&aacute;c động l&ecirc;n vận mạng con người nhất. Nhưng h&agrave;nh mộc lại được coi l&agrave; giải ph&aacute;p khả thi nhất, dễ ứng dụng nhất cho bất kỳ ai muốn thay đổi, chỉnh sửa lại phong thủy trong nh&agrave; bởi n&oacute; rất trung ch&iacute;nh b&igrave;nh h&ograve;a. <strong>H&agrave;nh mộc tượng trưng cho m&ugrave;a xu&acirc;n. H&agrave;nh mộc thường được sử dụng để giảm bớt luồng kh&iacute; (năng lượng) ồ ạt v&agrave;o nh&agrave;, gi&uacute;p ph&acirc;n t&aacute;n, điều h&ograve;a đi khắp mọi nơi</strong>. H&agrave;nh mộc cũng l&agrave;m giảm bớt t&aacute;c động của h&agrave;nh kim v&agrave; thổi, tạo ra sự c&acirc;n bằng trong ng&ocirc;i nh&agrave;.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Vậy h&agrave;nh Mộc l&agrave; g&igrave;? <strong>Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; c&acirc;y cối, c&aacute;c đồ đạc bằng gỗ trong gia đ&igrave;nh</strong>. C&acirc;y cối ch&iacute;nh l&agrave; những thứ duy nhất c&oacute; thể l&agrave;m sạch Kh&iacute; ứ đọng trong nh&agrave;<strong>. Sử dụng nhiều đồ nội thấ bằng gỗ c&oacute; thể l&agrave;m &ldquo;mềm&rdquo; Kh&iacute; trong nh&agrave;</strong> , ngăn chặn ảnh hưởng của c&aacute;c g&oacute;c nhọn chiếu thẳng v&agrave;o người m&agrave; đ&ocirc;i khi ch&iacute;nh ch&uacute;ng ta cũng kh&ocirc;ng để &yacute; v&agrave; biết hết được</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: red"><br /> <strong><u>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; THỂ MANG ĐẾN</u></strong></span><strong><u><span style="font-size: 14pt">:</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 14pt"><img border="0" width="324" height="211" src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg" /></span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt" /></u></strong></p> <p style="text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 14pt"><span style="text-decoration: none">&nbsp;</span></span></u></strong></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpFirst"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Một chậu bằng gỗ</span></strong><span style="font-size: 14pt"> trồng c&acirc;y m&agrave; bạn y&ecirc;u th&iacute;ch.</span></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">C&acirc;y trồng <strong>tự h&uacute;t nước, 1 th&aacute;ng cấp nước</strong> 1 lần.</span></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">C&aacute;c loại c&acirc;y <strong>trồng trong nh&agrave;</strong> chịu được b&oacute;ng r&acirc;m.</span></p> <p style="margin-left: 0in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;c loại c&acirc;y <strong>khử kh&iacute; độc </strong>tỏa ra trong nh&agrave;.</span></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">C&aacute;c loại cậy <strong>&yacute; nghĩa t&agrave;i lộc</strong>, phong thủy.</span></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Một <strong>m&oacute;n qu&agrave; &yacute; nghĩa</strong> cho bạn v&agrave; người th&acirc;n.</span></p> <p style="margin-left: 0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><strong><u><span style="font-size: 14pt"><span style="text-decoration: none">&nbsp;</span></span></u></strong></p> <p class="ListParagraphCxSpLast"><strong><u><span style="font-size: 14pt"><span style="text-decoration: none">&nbsp;</span></span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 14pt; color: red">C&aacute;c k&iacute;ch cỡ :</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpFirst"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Chậu h&igrave;nh vu&ocirc;ng loại nhỏ.</span></strong></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Chậu h&igrave;nh vu&ocirc;ng kiểu c&aacute;ch ( đỉnh nhọn)</span></strong></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Chậu h&igrave;nh chữ nhật cho d&acirc;y leo</span></strong></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Chậu&nbsp; h&igrave;nh ch&oacute;p cụt loại nhỏ</span></strong></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Chậu&nbsp; h&igrave;nh ch&oacute;p cụt loại nhỏ</span></strong></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Chậu h&igrave;nh lục gi&aacute;c.</span></strong></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpLast"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Chậu h&igrave;nh ngũ gi&aacute;c kim cương ( theo y&ecirc;u cầu)</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;<u>Nh&agrave; cung cấp </u></span></strong><span style="font-size: 14pt" /></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Cửa h&agrave;ng N&Ocirc;NG AN PH&Uacute;: A62 BIS, ấp B&Igrave;NH ĐỨC, Xả B&igrave;nh Nh&acirc;m, thị x&atilde; Thuận An , tỉnh B&igrave;nh Dương</em> .( gần văn ph&ograve;ng luật sư Diễm Hương)</strong></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Li&ecirc;n hệ : </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">+ A..Trực&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;0935146069&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">+ C.Ti&ecirc;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0935505183&nbsp;&nbsp; </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">C&aacute;c h&igrave;nh thức cung cấp :</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Nhận b&aacute;n <strong>sỉ, lẻ c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng hạn chế</strong> , cung cấp c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh trong <strong>to&agrave;n quốc</strong></span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Kinh nghi&ecirc;m chuyển h&agrave;ng xa bằng xe kh&aacute;ch Bắc - Nam</span></strong><span style="font-size: 14pt"> , đảm bảo h&agrave;ng đến đ&uacute;ng nơi , theo d&otilde;i h&agrave;ng cho đến khi kh&aacute;ch nhận được .</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Thanh to&aacute;n linh hoạt </span></strong><span style="font-size: 14pt">qua ng&acirc;n h&agrave;ng bằng t&agrave;i khoản hay bằng tiền mặt .</span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xem chi tiết : <a href="http://keotiacanhtrencao.blogspot.com/">http://keotiacanhtrencao.blogspot.com/</a></p> <p class="ListParagraphCxSpLast">&nbsp;</p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Mai Thy
- Địa chỉ: 27/206 điện biên phủ, phường 15, quận bình thạnh
- Điện thoại: 0835144506 - Fax: 01265603358
- email: nguyenmaithy93@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH