• Chế phẩm AT cho sản xuất phân hữu cơ

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 7/6/12

  1. meomunxinh Nhà nông nghiệp dư

   <div><br /></div><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; line-height: 130%"><strong>AT men vi sinh <br /> (Chế phẩm <span style="color: red">Bio-decomposer</span>)</strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 130%"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 130%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 130%">Bio-decomposer l&agrave; một chế phẩm sinh học, gồm tập hợp c&aacute;c vi sinh vật c&oacute; &iacute;ch đ&atilde; được chọn lọc thử nghiệm hoạt t&iacute;nh. </span><span style="font-size: 13pt; line-height: 130%">C&aacute;c vi sinh vật trong Bio-decomposer gồm c&aacute;c chủng nấm c&oacute; lợi, vi khuẩn v&agrave; xạ khuẩn ch&uacute;ng tạo ra c&aacute;c loại enzymes như: celluloza, amylaza, hemcellulaza, lignin v&agrave; proteaza&hellip;gi&uacute;p ph&acirc;n giải nhanh c&aacute;c chất hữu cơ kh&oacute; hấp thụ th&agrave;nh dạng dễ hấp thụ cho c&acirc;y trồng, r&uacute;t ngắn thời gian ủ ph&acirc;n v&agrave; giảm &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 130%">&nbsp;<em style="line-height: 130%; text-indent: 35.45pt"><span style="font-size: 13pt; line-height: 130%">1. Đối với sản xuất ph&acirc;n hữu cơ:</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 35.45pt; line-height: 130%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 130%">Pha chế phẩm Bio-decomposer: nước theo tỷ lệ: 200g/20L nước, sau đ&oacute; phun đều l&ecirc;n c&aacute;c vật liệu hữu cơ v&iacute; dụ rơm rạ, trấu, m&ugrave;n cưa, l&aacute; c&acirc;y, c&aacute;c phần phụ phẩm n&ocirc;ng nghiệp, x&aacute;c động vật, ph&acirc;n động vật, r&aacute;c,&hellip; (20 l&iacute;t cho 01 tấn nguy&ecirc;n liệu, nếu nguy&ecirc;n liệu qu&aacute; kh&ocirc; cần l&agrave;m ẩm trước khi xử l&yacute;). Sau đ&oacute;, cứ 7 ng&agrave;y đảo đống ủ một lần cho đến khi n&oacute; trở l&ecirc;n ho&agrave;n to&agrave;n hoai mục ta thu được ph&acirc;n hữu cơ.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 130%"><em><span style="font-size: 13pt; line-height: 130%">2. Đối với rơm rạ tr&ecirc;n đồng ruộng:</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 130%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 130%">Phun trực tiếp l&ecirc;n rơm rạ:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 130%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 130%">Sử dụng 200g Bio-decomposer cho diện t&iacute;ch </span><span style="font-size: 13pt; line-height: 130%">1600m2&nbsp;</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 130%">đồng l&uacute;a đ&atilde; thu hoạch v&agrave; cho m&aacute;y chạy để&nbsp; gốc rạ dập</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 130%">,</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 130%"> sau đ&oacute; pha</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 130%">&nbsp;20-40</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 130%">g Bio-decomposer</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 130%">&nbsp;</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 130%">với</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 130%">&nbsp;60-80&nbsp;L</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 130%"> nước v&agrave; phun đều tr&ecirc;n mặt ruộng, nếu ruộng c&oacute; mức nước qu&aacute; 3cm n&ecirc;n th&aacute;o đi để tăng t&aacute;c dụng của chế phẩm. Sau 7 ng&agrave;y xử l&yacute;, ruộng c&oacute; thể gieo cấy cho m&ugrave;a vụ mới.&nbsp;</span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Phạm Thị Tình
   - Địa chỉ: Hà Nội
   - Điện thoại: 01258338257 - Fax:
   - email: tinhpham1910@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...