CHE PHAM EM TRONG CHĂN NUÔI

  • Thread starter hoanghaDHNN
  • Ngày gửi
H

hoanghaDHNN

Guest
#1
<table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="714.15pt" style="border-collapse: collapse; border: none"> <tbody><tr style="height: 84pt"> <td valign="top" style="width: 576px; border-color: windowtext black; border-style: solid; border-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 84pt"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify">C&aacute;ch sử dụng EM để phun khử tr&ugrave;ng chuồng trại, khử tr&ugrave;ng m&ocirc;i trường: </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify">Mục đ&iacute;ch: Hạn chế mầm bệnh trong khu vực chăn nu&ocirc;i v&agrave; ngo&agrave;i m&ocirc;i trường. Hạn chế kh&iacute; độc sinh ra trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&acirc;n hủy ph&acirc;n v&agrave; nước tiểu của gia s&uacute;c gia cầm.</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify">C&aacute;ch l&agrave;m: Pha 1 l&iacute;t EM thứ cấp với 20 l&iacute;t nước sạch rồi cho v&agrave;o b&igrave;nh phun phun như thuốc khử tr&ugrave;ng th&ocirc;ng thường (v&agrave;o cả kh&ocirc;ng kh&iacute;, chuồng trại, động vật, m&ocirc;i trường xung quanh)</p></td></tr><tr style="height: 12.75pt"><td valign="top" style="width: 576px; border-style: none solid solid; border-left-color: black; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 12.75pt"><p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify">C&aacute;ch sử dụng EM để chế biến thức ăn.</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify">Mục đ&iacute;ch: Tăng khả năng ti&ecirc;u h&oacute;a, hấp thu thức ăn, tăng trọng nhanh, giảm c&ocirc;ng nấu thức ăn, giảm m&ugrave;i h&ocirc;i thối trong chuồng trại v&agrave; giảm khả năng mắc bệnh đường ruột</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify">C&aacute;ch l&agrave;m: h&ograve;a 50 ml rỉ mật v&agrave;o 250 ml nước rồi cho 10 ml EM gốc v&agrave;o. Tưới đều dung dịch tr&ecirc;n với 10 kg c&aacute;c loại thức ăn tinh bột kh&ocirc; (ng&ocirc;, sắn&hellip;). Trộng đều v&agrave; ủ trong khoảng 4 ng&agrave;y, khi thức ăn c&oacute; m&ugrave;i thơm l&agrave; c&oacute; thể mang ra trộn với c&aacute;m đậm đặc th&agrave;nh hốn hợp c&aacute;m ho&agrave;n chỉnh.</p> </td> </tr> <tr style="height: 98.75pt"> <td valign="top" style="width: 576px; border-style: none solid solid; border-left-color: black; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 98.75pt"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify">C&aacute;ch sử dụng EM để ph&ograve;ng trị bệnh đường ruột.</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify">Mục đ&iacute;ch: Ph&ograve;ng v&agrave; trị c&aacute;c bệnh đường ruột, tăng khả năng ti&ecirc;u h&oacute;a thức ăn, giảm m&ugrave;i h&ocirc;i thối của ph&acirc;n tăng trọng nhanh, tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nu&ocirc;i.</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify">Cho uống: Pha 3 l&iacute;t EM thứ cấp v&agrave;o 1 khối nước cho động vật uống h&agrave;ng ng&agrave;y</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify">Cho ăn: trộng 100 ml EM gốc với 100 ml rỉ mật. Trộn đều rồi trộn với 20 kg thức ăn cho ăn </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify">Điều trị bệnh đường ruột: Cho động vật uống trực tiếp EM gốc liều 1 ml EM gốc/1 kg trọng lượng của động vật li&ecirc;n tục 3 &ndash; 5 ng&agrave;y (đến khi khỏi bệnh th&igrave; th&ocirc;i)</p> </td> </tr> <tr style="height: 101.2pt"> <td valign="top" style="width: 576px; border-style: none solid solid; border-left-color: black; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 101.2pt"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify">&nbsp;C&aacute;ch sử dụng EM để xử l&yacute; m&ocirc;i trường</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify">Mục địch: Xử l&yacute; &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, hạn chế m&ugrave;i h&ocirc;i thống v&agrave; hạn chế mầm bệnh</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify">C&aacute;ch l&agrave;m: </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify">Xử l&yacute; b&atilde;i r&aacute;c: 1 l&iacute;t EM thứ cấp pha với 300 l&iacute;t nước l&atilde; phun v&agrave;o b&atilde;i r&aacute;c (20 l&iacute;t dung dịch/1 m<sup>3</sup> r&aacute;c, b&atilde;i r&aacute;c sẽ giảm m&ugrave;i h&ocirc;i thối, r&aacute;c hữu cơ sẽ ph&acirc;n hủy th&agrave;nh ph&acirc;n nhanh.</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify">Xử l&yacute; nước ao t&ugrave;: đổ EM thứ cấp xuống ao t&ugrave; th&agrave;nh nhiều chỗ. 1 l&iacute;t EM thứ cấp/5 m<sup>3</sup> nước ao, nước ao sẽ giảm m&ugrave;i h&ocirc;i tanh, cải thiện m&ocirc;i trường nước</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify">Xử l&yacute; hố ti&ecirc;u: Pha 1 l&iacute;t EM thứ cấp với 20 l&iacute;t nước l&atilde; vảy đều xuống hố, hố ti&ecirc;u sẽ đỡ m&ugrave;i h&ocirc;i, giảm ruồi nhặng </p> </td> </tr> </tbody></table>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: GIANG HOÀNG HÀ
- Địa chỉ: SỐ 5, ĐƯỜNG T, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
- Điện thoại: 0439904983 - Fax: 0982030745
- email: hoangha.hn.vn@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH