Chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi

#1
<p><strong><em><font size="4">K<font size="4">&iacute;nh ch<font size="4">&agrave;o b<font size="4">&agrave; con ch<font size="4">ăn nu<font size="4">&ocirc;i<font size="4">!</font></font></font></font></font></font></font></em></strong></p><p>&nbsp;<font size="4">M&ocirc;i trường chu<font size="4">ồ</font>ng nu&ocirc;i v&agrave; xung quanh chuồng nu&ocirc;i c&oacute; ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, n<font size="4">ă<font size="4">ng su<font size="4">ất</font></font></font> vật nu&ocirc;i cũng như c&ocirc;ng nh&acirc;n chăn nu&ocirc;i.</font></p><p><font size="4"><em><strong>Khi chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c thường thải ra ph&acirc;n, n<font size="4">ư<font size="4">ớc</font></font> tiểu v&agrave; c&aacute;c loại thức ăn thừa l&agrave;m &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, g&acirc;y ra m&ugrave;i khai, h&ocirc;i thối kh&oacute; chịu. Ảnh hướng rất lớn đến người v&agrave; vật nu&ocirc;i. Ao c&aacute; bị &ocirc; nhiễm l&agrave;m chết h&agrave;ng loạt c&aacute;. </strong></em><br /></font></p><p><font size="4"><font size="5"><strong><font color="#cc3300">L&agrave;m thế n&agrave;o để khử được m&ugrave;i h&ocirc;i thối kh&oacute; chịu n&agrave;y? Vấn đề n&agrave;y đ&atilde; được giải quyết.</font></strong></font><br /></font></p><p><font size="4">Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp chế phẩm sinh học (c&aacute;c vi sinh vật c&oacute; lợi ph&acirc;n hủy c&aacute;c chất thải chăn nu&ocirc;i) khi phun v&agrave;o m&ocirc;i trường chuồng nu&ocirc;i, ao c&aacute; đảm bảo kh&ocirc;ng c&oacute; m&ugrave;i h&ocirc;i thối, l&agrave;m sạch m&ocirc;i trường nước. Gi&uacute;p gia s&uacute;c khỏe mạnh.</font></p><p><em><font size="5"><strong>Khi d&ugrave;ng sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i nếu kh&ocirc;ng hết m&ugrave;i h&ocirc;i thối, m<font size="5">&ocirc;i tr<font size="5">ư<font size="5">ờng n<font size="5">ư<font size="5">ớc kh<font size="5">&ocirc;ng <font size="5">đ<font size="5">ư<font size="5">ợc c<font size="5">ải t<font size="5">hi<font size="5">ện</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> ch&uacute;ng t&ocirc;i xin ho&agrave;n trả gấp đ&ocirc;i tiền.</strong></font></em></p><p><font size="4">B&agrave; con n&agrave;o quan t&acirc;m xin li&ecirc;n hệ:<strong> Nguyễn Văn Sao</strong></font></p><p><font size="4"><strong> ĐT 0978491583 Mail: saothangnam_1@yahoo.com<br /></strong></font></p><p><font size="4"><strong><font color="#0000cc">Gi&aacute; sản phẩm: 10 000 đồng/g&oacute;i. Phun xử l&yacute; được 100 m2 chuồng nu&ocirc;i hoặc mặt nước</font></strong><br /></font></p><p><font size="4">&nbsp;Ch&uacute;c b&agrave; con chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng!</font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI GIỐNG THỎ VIỆT NHẬT NINH BÌNH
- Địa chỉ: Xã Sơn Hà - Nho Quan - Ninh Bình
- Điện thoại: 0978491583 - Fax: 0978491583
- email: saothangnam_1@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH