• Chế phẩm sinh học

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 12/3/12

  1. meici Guest

   <p> Chế phẩm sinh học dựa tr&ecirc;n cơ chế đối kh&aacute;ng vi sinh vật. B&agrave;o tử nấm x&acirc;m nhập, ti&ecirc;u diệt nấm bệnh tr&ecirc;n c&acirc;y trồng, sau đ&oacute; tiến h&agrave;nh ph&acirc;n giải th&agrave;nh phần kh&oacute; hấp thu trong đất, th&agrave;nh dinh dưỡng dễ ti&ecirc;u cho c&acirc;y trồng. Nhờ vậy vi sinh vật trong đất được duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t triển. Đồng thời cung cấp c&aacute;c yếu tố dinh dưỡng đa lượng, vi lượng thiết yếu cho c&acirc;y trồng. Chế phẩm an to&agrave;n với m&ocirc;i trường v&agrave; con người.<br /></p><p>Chế phẩm ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; AT vi sinh c&oacute; th&agrave;nh phần gồm c&aacute;c yếu tố dinh dưỡng đa<br /> lượng, vi lượng, c&aacute;c chủng vi sinh vật: Actinomycetes, Bacillus subtillis,<br /> Rhodopseudomonas, Saccharomyces cerevisiae,c&oacute; c&ocirc;ng dụng k&iacute;ch th&iacute;ch sự tăng<br /> trưởng từ rễ, cải thiện hiệu quả sự hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất. K&iacute;ch th&iacute;ch<br /> sự ra hoa đậu quả tr&ecirc;n c&acirc;y trồng. K&iacute;ch th&iacute;ch tăng trưởng từ gốc, th&acirc;n l&aacute;, hoa,<br /> tr&aacute;i c&acirc;y. Tăng số lượng, chất lượng, sản lượng<br /> &Aacute;p dụng tr&ecirc;n nhiều loại c&acirc;y trồng: Ch&egrave;, hồ ti&ecirc;u, c&agrave; ph&ecirc;, cao su, cam qu&yacute;t,<br /> chanh, xo&agrave;i, sầu ri&ecirc;ng, ch&ocirc;m ch&ocirc;m, dưa chuột, cải bắp, măng t&acirc;y, c&agrave; chua, ớt,<br /> l&uacute;a, ng&ocirc;, hoa c&acirc;y cảnh...<br /> Pha 20-40cc/20 l&iacute;t nước phun thường xuy&ecirc;n 7-15 ng&agrave;y/lần. Phun đều l&ecirc;n mặt l&aacute;<br /> hoặc tưới, tr&aacute;nh phun giữa trưa nắng. C&oacute; thể kết hợp với ph&acirc;n h&oacute;a học<br /> hoăcnhững chế phẩm BVTV kh&aacute;c.<br /> Quy c&aacute;ch một chai 1l&iacute;t, gi&aacute; 49.500 đồng</p><p>KETOMIUM l&agrave; thuốc trừ bệnh sinh học cho c&acirc;y trồng. Th&agrave;nh phần ch&iacute;nh l&agrave; 22<br /> chủng nấm Chaetomium cupreum. Dựa tr&ecirc;n cơ chế đối kh&aacute;ng vi sinh vật, ti&ecirc;u diệt<br /> nấm bệnh tr&ecirc;n c&acirc;y trồng bảo vệ vi sinh vật c&oacute; lợi trong đất. C&oacute; hiệu quả ph&ograve;ng<br /> trừ với cả những nấm bệnh đ&atilde; kh&aacute;ng thuốc trừ s&acirc;u h&oacute;a học. Bảo vệ c&acirc;y trước c&aacute;c<br /> bệnh thối th&acirc;n, thối rễ tr&ecirc;n ch&egrave;, c&agrave; ph&ecirc;, cao su, c&acirc;y c&oacute; m&uacute;i, hồ ti&ecirc;u, thuốc<br /> l&aacute;... Th&aacute;n thư tr&ecirc;n xo&agrave;i, c&acirc;y c&oacute; m&uacute;i, ớt. H&eacute;o Fusarium, h&eacute;o xanh vi khuẩn tr&ecirc;n<br /> c&agrave; chua, dưa chuột, dưa hấu. Thối ướt, thối đen tr&ecirc;n c&agrave; chua, cải bắp, h&agrave;nh<br /> tỏi...<br /> Gi&aacute; 1 chai KETOMIUM 400ml l&agrave; 149.000 đồng. Sử dụng 20-40ml pha trong 15lit<br /> nước, fun đều l&ecirc;n l&aacute;, th&acirc;n, c&oacute; thể tưới v&agrave;o gốc để ti&ecirc;u diệt mầm bệnh trong<br /> đất. <br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Phạm Thị Tình
   - Địa chỉ: Ngõ 79 Trần Cung, Hà Nội
   - Điện thoại: 01258338257 - Fax:
   - email: tinhpham1910@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...