Chim Bồ Câu Giống

  • Thread starter phamvantuan
  • Ngày gửi
P

phamvantuan

Guest
#1
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><u><span style="font-size: 20pt; color: red">B&Aacute;N CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG &nbsp;</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 20pt; color: blue">ĐT.li&ecirc;n hệ: 0909444837 gặp A.Tuấn</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 15pt">Nh&agrave; m&igrave;nh chuy&ecirc;n nu&ocirc;i v&agrave; cung cấp chim bồ c&acirc;u giống với nhiều năm kinh nghiệm&nbsp;chăn nu&ocirc;i. Chim Bồ C&acirc;u c&aacute;c loại: chim ta lai Ph&aacute;p , chim Ph&aacute;p, chim g&agrave; Ph&aacute;p, g&agrave; Mỹ v&agrave; cung cấp</span></strong><strong><span style="font-size: 25pt"> </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt">giống chim Bồ C&acirc;u c&aacute;c loại cho thị trường; tư vấn miễn ph&iacute; c&aacute;ch chăn nu&ocirc;i, l&agrave;m chuồng trại cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. </span></strong><strong><u><span style="font-size: 25pt; color: blue"></span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 26pt; color: red">*</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt">&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size: 20pt; color: blue">V&agrave; nhận bao ti&ecirc;u sản phẩm đầu ra cho kh&aacute;ch h&agrave;ng 100%.</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: blue"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 26pt; color: red">*</span></strong><strong><span style="font-size: 20pt"> </span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">Nhận cung cấp lồng nu&ocirc;i &nbsp;&amp; v&ograve;i nước uống c&ocirc;ng nghiệp tiện dụng&nbsp; c&ugrave;ng với tấm l&oacute;t ph&acirc;n c&ocirc;ng nghiệp tiện dụng bền &amp; đẹp số lượng lớn gi&aacute; sỉ.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 26pt; color: red">*</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue"> Kho&aacute;ng chất thức ăn bổ sung d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho chim bồ c&acirc;u.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt">Lồng được xản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền c&ocirc;ng nghiệp hiện đại tự động 100% loại kẽm tốt nhất tr&ecirc;n thị trường hiện nay. kẽm 2.2 li 1m x 50 x 50 gi&aacute; 170.000đ/ l&ograve;ng &nbsp;2 &ocirc;. </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; color: blue">Ch&uacute;ng t&ocirc;i bảo đảm cung cấp com giống đ&uacute;ng chất lượng v&agrave; chủng loại theo y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch.&nbsp; </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 26pt; color: red">*</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: blue"> </span></strong><strong><span style="font-size: 20pt; color: fuchsia">Nhận cung cấp chim thương phẩm cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn với số lượng lớn, gi&aacute; sỉ: 40,000 đ/ con.</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 26pt; color: red">*</span></strong><strong><span style="font-size: 20pt; color: red">&nbsp;&nbsp; Gi&aacute; tham khảo chim giống:<br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt">- Chim giống 1.5 &ndash; 2 th&aacute;ng tuổi: 250,000 đ/ cặp<br /> - Chim từ 2.5 &ndash; 3&nbsp; th&aacute;ngtuổi:350,000đ/ cặp</span></strong><strong><span style="font-size: 20pt; color: red"></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right: -27pt"><strong><span style="font-size: 15pt">- Chim từ 4 &ndash; 5 th&aacute;ng tuổi: 500,000 đ/ cặp</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt">- Chim&nbsp; từ 5 &ndash; 6 th&aacute;ng tuổi : 550,000 đ/ cặp</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt">- chim bố mẹ đẻ từ 1-3 lứa : 600.000đ/ cặp</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt">Gi&aacute; tham khảo tr&ecirc;n đều l&agrave; chim Ph&aacute;p &amp; gi&aacute; tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi theo thời điểm v&agrave; theo số lượng đơn đặt h&agrave;ng.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; color: red">*</span></strong><strong><span style="font-size: 20pt; color: blue"> Chim bố mẹ ta lai ph&aacute;p 350.000 đ cặp đang đẻ từ 1-3 lứa</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; color: blue">- Chim con từ 1.5 &ndash; 2 th&aacute;ng tuổi 150.000 đ/cặp. </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 26pt; color: red">*</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt"> Chim g&agrave; Ph&aacute;p 1.5-2 th&aacute;ng tuổi gi&aacute;: 500,000 đ/ cặp </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 26pt; color: red">*</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt"> Chim g&agrave; Mỹ 1.5-2 th&aacute;ng tuổi gi&aacute;: 700.000 &ndash; 800.000 đ/ cặp </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; color: red">Qu&yacute; b&agrave; con c&ugrave;ng c&aacute;c anh chị em n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua chim giống, chim thịt; xin li&ecirc;n hệ . &nbsp;anh Tuấn T&acirc;n Phong . Bi&ecirc;n H&ograve;a Đồng Nai : 0909444837</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; color: red">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn qu&yacute; b&agrave; con c&ugrave;ng c&aacute;c anh chị đ&atilde; gh&eacute; thăm &amp; Ủng hộ ch&uacute;ng t&ocirc;i trong suốt những năm qua.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt; background-color: white">&nbsp;</span></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Văn Tuấn
- Địa chỉ: 170A Tân Phong Biên Hòa Đồng Nai
- Điện thoại: 0909444837 - Fax: 0613996326
- email: chimbocaugiong_1972@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH