• Chim Bồ Câu Pháp Giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 14/8/11

  1. tam_dlk Guest

   <div class="ovf"> <div><br /></div> <div> <div style="width: 70%" class="fleft"><br /></div> </div> </div> <div class="ndiv"><font face="verdana, arial, tahoma" /> <div align="center"><font face="verdana, arial, tahoma"><strong><font size="3"><font color="#660000" /><font color="#cc0000">DỊCH VỤ SẢN XUẤT TNXP&amp;BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ</font></font></strong></font></div><br /> <div align="center"><strong><font size="3"><font color="#660000">15/1 Nguyễn Trung Trực-BMT-Đak Lak</font></font></strong></div><br /> <div align="center"><strong><font size="3"><font color="#660000">Đt : 0123.9208.246 - 05003.857.456</font></font></strong></div><br /> <div align="center"><strong><font color="#660000"><font size="3">Mail: </font><a href="mailto:dinhnghimc@yahoo"><font size="3">dinhnghimc@yahoo</font></a><font size="3">.com.vn</font></font></strong></div><br /> <div align="center"><strong><font size="3"><font color="#990000">TK:5200.205.408853 NHNNPTNT ĐAKLAK</font></font></strong></div><br /> <div align="center"><strong><font size="3"><font color="#660000" /></font></strong></div><br /> <div align="center"><font face="verdana, arial, tahoma"><strong><font size="3"><font color="#660000">Ch&agrave;o B&agrave; con N&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c bạn ! B&agrave; con v&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; bao giờ suy nghĩ : Với &iacute;t vốn hoặc c&ugrave;ng số vốn bỏ ra th&igrave; nu&ocirc;i con g&igrave;,nu&ocirc;i như thế n&agrave;o để mau cho thu hồi vốn m&agrave; tr&aacute;nh được rủi ro chưa? h&atilde;y thử nu&ocirc;i loại chim bồ c&acirc;u ph&aacute;p- VN1.Con giống chất lượng cao,gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</font></font></strong></font></div><br /><br /><br /><font color="#660000"> </font><div align="center"><font color="#660000" /><font color="#cc0000"><font face="verdana, arial, tahoma"><font size="4">Gi&aacute; : Chim giống loại 2 th&aacute;ng tuổi : 250 ng&agrave;n đồng/cặp.Loại đ&atilde; sinh sản 450 ng&agrave;n đồng/cặp.Sẽ vận chuyển tận nơi nếu mua số lượng lớn ( Từ 50 cặp trở l&ecirc;n ).V&agrave; ưu đ&atilde;i giảm gi&aacute; đặc biệt cho c&aacute;c đại l&yacute; thường xuy&ecirc;n .</font></font></font><font color="#cc0000"><br /></font><font face="verdana, arial, tahoma"><font color="#cc0000"><br /></font></font><font face="verdana, arial, tahoma"><strong><font size="3"><font color="#330099">Chim Bồ c&acirc;u-Biểu tượng của H&ograve;a b&igrave;nh,của T&igrave;nh y&ecirc;u,của m&ocirc;i trường. Giờ sẽ th&ecirc;m giải ph&aacute;p gi&uacute;p ch&uacute;ng ta l&agrave;m đẹp m&ocirc;i trường sống v&agrave; cải thiện kinh tế !</font></font></strong></font><br /><font color="#330099" /><font face="verdana, arial, tahoma"><font color="#330099" /></font><font face="verdana, arial, tahoma" /></div><br /> <div align="center"><font face="verdana, arial, tahoma"><u><font size="3"><font color="#990000">H&Agrave;NG Đ&Atilde; ĐƯỢC TRỢ GI&Aacute;, TRỢ CƯỚC PHỤC VỤ N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N</font></font></u></font></div><div align="center"><font face="verdana, arial, tahoma"><u><font size="3"><font color="#990000" /></font></u></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, tahoma"><u><font size="3"><font color="#990000"><div align="center" style="display: inline !important">&nbsp;</div></font></font></u></span></div><div align="center"><font face="verdana, arial, tahoma"><u><font size="3"><font color="#990000"><div align="center"><font face="verdana, arial, tahoma"><u><font size="4">Gi&aacute; lu&ocirc;n lu&ocirc;n thấp,Hấp dẫn v&agrave; cạnh tranh !</font></u></font></div></font></font></u><u><font size="3"><font color="#990000"><div align="center">LH:01239208246.ANH NGHI</div><div align="center">01656243656.ANH TAM&nbsp;</div></font></font></u></font></div><br /></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: lê đại tam
   - Địa chỉ: 15/1 Nguyễn Trung Trực _BMT_DAKLAK
   - Điện thoại: 05003857456 - Fax: 01656243656
   - email: tam_dlk@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...