CHIM QUÝ HIẾM (Vĩnh Lộc B _ Bình Chánh)

  • Thread starter duykhang2011
  • Ngày gửi
D

duykhang2011

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt"><font color="#000000"><font face="Calibri">Hiện Nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; dư 1 số Chim Trĩ Đỏ, G&agrave; rừng F1, chim Tr&iacute;ch Cồ Con, Chim Quốc con,&nbsp;&nbsp;Gi&aacute; cả t&ugrave;y theo&nbsp;độ tuổi của chim.&nbsp;Ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng xin li&ecirc;n hệ: 0938.77.88.66 (Khang)</font></font></span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt"><font color="#000000"><font face="Calibri">* Gi&aacute; ra đi của mấy em n&oacute; đ&acirc;y:<br /></font></font></span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt"><font face="Calibri" color="#000000">Tr&iacute;ch Cồ Con, Chim Quốc con (1 th&aacute;ng tuổi) đang c&oacute; h&agrave;ng nh&eacute; b&agrave; con</font></span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt"><font face="Calibri" color="#000000">*Tr&iacute;ch cồ: 700k/ 1 cặp</font></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt">&nbsp;</p><br /><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt"><font face="Calibri" color="#000000">*Chim Quốc: 500k/ 1 cặp</font></span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt"><font face="Calibri" color="#000000">*Chim Trỉ Đỏ khoang cổ: 800k/ 1 cặp<br /></font></span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt"><font face="Calibri" color="#000000">*Trứng chim Trỉ đỏ: 50k/1 trứng</font></span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt"><font face="Calibri" color="#000000">* G&agrave; rừng: Hết H&agrave;ng</font></span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><br /><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt" /></strong></p><p><br /><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt"><font face="Calibri" color="#000000">*** Tất cả chim đều thuần, đem về nhốt v&agrave;i ng&agrave;y cho quen chủ rồi thả ra như g&agrave; vậy. (V&igrave; để g&agrave; tre ấp n&ecirc;n số lượng kh&ocirc;ng nhiều).C&ograve;n nếu ấp c&ocirc;ng nghiệp th&igrave; .... chỉ để nhậu hoặc nhốt trong l&ograve;ng m&agrave; ngồi nh&igrave;n th&ocirc;i chứ thả ra l&agrave; em n&oacute; sẽ sang s&ocirc;ng liền nh&eacute; b&agrave; con.hihi</font></span></strong></p><p>&nbsp;</p><p>ảnh của mấy em n&oacute; n&egrave; b&agrave; con.</p><p>http://raovat.com/?rv=detail&amp;idrv=1018124&amp;idcate=149&amp;tt=CHIM+QUY+HIEM+%28Vinh+Loc+B+_+Binh+Chanh%29 <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hoàng Duy Khang
- Địa chỉ: Vinh Lộc B, BC, TP.HCM
- Điện thoại: 0938778866 - Fax:
- email: hoangduykhiem@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH