chim trĩ đỏ, chim tri do o cu chi, thanh pho ho chi minh.

#1
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Trang trại Minh Trương chuy&ecirc;n cung cấp chim trĩ đỏ khoang cổ trắng đang đẻ, chim con, chim thịt v&agrave; chim kiểng.(0903062985)</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i xin k&iacute;nh ch&agrave;o tất cả qu&yacute; b&agrave; con chăn nu&ocirc;i</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red"></span></p> <ul> <li class="MsoNormal" style="color: red"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif">Trong những năm gần đ&acirc;y, n&ocirc;ng nghiệp Việt Nam đang c&oacute; bước chuyển m&igrave;nh r&otilde; rệch. Từ việc chăn nu&ocirc;i những lo&agrave;i th&ocirc;ng dụng trong tất cả c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh, như heo. Người n&ocirc;ng d&acirc;n đang hướng đến việc chăn nu&ocirc;i những động vật hoang d&atilde; c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế cao trở th&agrave;nh đặc sản như heo rừng, nhiếm, tắc k&egrave;, chim c&ocirc;ng, đặc biệt l&agrave; lo&agrave;i chim trĩ đỏ khoan cổ.</span></li> </ul> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">- Chim Trĩ đỏ khoang cổ c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Phasianus colchicus Linnaeus, đ&acirc;y l&agrave; lo&agrave;i chim qu&yacute; hiếm c&oacute; trong s&aacute;ch đỏ Việt Nam. Trang trại Củ Chi từ một n&ocirc;ng hộ chuy&ecirc;n chăn nu&ocirc;i, cung cấp c&aacute;c loại thực phẩm th&ocirc;ng dụng tr&ecirc;n thị trường. trang trại đ&atilde; tiến h&agrave;nh thực nghiệm v&agrave; đưa chim trĩ v&agrave;o chăn nu&ocirc;i bước đầu đ&atilde; c&oacute; một số th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất định cung ứng ra thị trường con giống cho b&agrave; con khu vực đồng bằng trung bộ, đ&ocirc;ng nam bộ v&agrave; c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh đồng bằng S&ocirc;ng Cửu Long.</span></p> <ul> <li class="MsoNormal" style="color: red"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif">Hiện nay chim trĩ đỏ chưa c&oacute; một t&agrave;i liệu s&aacute;ch hướng dẫn, c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu n&agrave;o n&oacute;i về lo&agrave;i nu&ocirc;i hay bảo tồn giống chim n&agrave;y. Ch&iacute;nh v&igrave; lẽ đ&oacute;, từ thực tế chăn nu&ocirc;i lo&agrave;i chim n&agrave;y tại trang trại Củ Chi ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đ&uacute;c kết nhiều thực tiễn v&agrave; hướng dẫn hướng đến việc chia sẽ th&ocirc;ng tin đến b&agrave; con.</span></li> </ul> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Chương tr&igrave;nh h&ocirc;m nay ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn giới thiệu kh&aacute;i qu&aacute;t từ việc nu&ocirc;i lo&agrave;i chim n&agrave;y:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">- Chim trĩ thuộc bọ trĩ họ g&agrave;, do đ&oacute; việc nu&ocirc;i chim trĩ nh&acirc;n tạo cũng giống như nu&ocirc;i g&agrave;, yếu tố đầu ti&ecirc;n chuồng trại ban đầu l&agrave; kh&aacute; dễ d&agrave;ng. Kh&ocirc;ng giống như những lo&agrave;i động vật kh&aacute;c c&oacute; sức đầu tư chuồng trại hết sức tốn k&eacute;m.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">- Việc đầu tư chuồng để nu&ocirc;i chim trĩ đỏ b&agrave; con c&oacute; thể sử dụng những chuồng đ&atilde; c&oacute; sẵn từ trước như chuồng heo, chồng g&agrave;, nền chuồng được tr&aacute;ng một phần một&nbsp; v&agrave; đổ c&aacute;c v&agrave;ng. Chỉ kh&aacute;c biệt l&agrave; chuồng chim trĩ phải phủ lưới k&iacute;n để chim kh&ocirc;ng bay đi mất. chuồng phải đảm bảo th&ocirc;ng tho&aacute;ng l&agrave; điều tất yếu.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">v Chim Trĩ c&oacute; sức sống, khả năng th&iacute;ch ứng v&agrave; kh&aacute;ng cự mạnh mẽ đối với bệnh tật, sống được ở nhiệt độ từ - 32oC đến 46oC.</span></p> <ul> <li class="MsoNormal" style="color: red"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif">&Oslash;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif">&nbsp;<strong>Về con giống ch&uacute;ng t&ocirc;i xin chia l&agrave;m 4 phần:</strong></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif"></span></li> <li class="MsoNormal" style="color: red"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif">phần thứ nhất l&agrave; về trứng chim trĩ.</span></li> <li class="MsoNormal" style="color: red"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif">phần thứ 2 l&agrave; giai đoạn nu&ocirc;i chim con.</span></li> <li class="MsoNormal" style="color: red"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif">Phần thứ 3 l&agrave; giai đoạn chim hậu bị.</span></li> <li class="MsoNormal" style="color: red"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif">Phần thứ 4 l&agrave; chim trưởng th&agrave;nh.</span></li> </ul> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Về trứng chim trĩ:</span></u></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">trứng chim trĩ c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ hơn trứng g&agrave;, lớp vỏ d&agrave;y, m&agrave;u xậm tất kh&oacute; soi rọi dưới &aacute;nh đ&egrave;n. Do chim trĩ kh&ocirc;ng nhớ bản năng ấp trứng n&ecirc;n việc trứng phải được ấp hộ từ c&aacute;c loại gia cầm kh&aacute;c, hoăc ấp nh&acirc;n tạo từ m&aacute;y ấp trứng phổ biến tr&ecirc;n thị trường như hiện nay.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Thời gian ấp trứng từ 21- 25 ng&agrave;y, tỷ lệ nở đạt 60 &ndash; 80%</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Giai đoạn nu&ocirc;i chim con:</span></u></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">- Khi mới nở, giai đoạn n&agrave;y chim trĩ rất giống chim c&uacute;t. Từ 0 &ndash; 7 ng&agrave;y tuổi cần thực hiện &uacute;m chim con kỹ hơn trong lồng để tr&aacute;nh gi&oacute; l&ugrave;a, mưa tạt.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">- Khi chim từ 7 ng&agrave;y tuổi trở đi thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng đoạn ngừa bệnh cho chim như bệnh về mắt, bệnh hoen xuyển v&agrave; ti&ecirc;u h&oacute;a. V&igrave; giai đoạn n&agrave;y chim non yếu v&agrave; dễ mắt bệnh. C&aacute;c loại thuốc c&oacute; thể mua dễ d&agrave;ng tại c&aacute;c tiệm thuốc th&uacute; y. việc chăm s&oacute;c chim trong giai đoạn n&agrave;y cũng giống như chăm g&agrave; con, ch&uacute; &yacute; bật đ&egrave;n giữ ấm cho chim, đăc biệt l&agrave; đ&aacute;y chuồng n&ecirc;n sử dụng lưới gi&uacute;p cho ph&acirc;n chim kh&ocirc;ng đọng lại.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">- Thức ăn cho chim giai đoạn n&agrave;y l&agrave; c&aacute;m g&agrave; con, sử dụng loại m&aacute;ng ăn , uống tự chế hoặc m&aacute;ng d&ugrave;ng cho g&agrave; miễn sao đảm bảo vệ sinh... nước uống l&agrave; nước sạch được pha với nước ấm để tăng sức cho chim con. Giai đoạn n&agrave;y được nu&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n tr&ecirc;n chuồng từ khi nở cho đến 3 th&aacute;ng tuổi.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">- Chuồng để nhốt chim con:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">1 th&aacute;ng tuổi: 50 con/ lồng ( d&agrave;i 1,5 m, rộng 0,6 m, cao 0,8m )</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">2 th&aacute;ng tuổi: 25 &ndash; 30 con/lồng</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">- Ở c&ugrave;ng lứa tuổi Chim trĩ trống thường c&oacute; ngoại h&igrave;nh lớn hơn chim trĩ m&aacute;i . L&uacute;c c&ograve;n nhỏ rất kh&oacute; ph&acirc;n biệt chủ yếu dựa v&agrave;o cảm quan nghề nghiệp v&agrave; một số biểu hiện nhỏ về sự kh&aacute;c biệt trong tập t&iacute;nh sinh hoạt v&agrave; ngoại h&igrave;nh chim .C&oacute; thể ph&acirc;n biệt bằng mặt thường qua việc so s&aacute;nh k&iacute;ch thước cở thể , chiều cao ch&acirc;n , hoặc lỗ huyệt.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">- Khi bước v&agrave;o thời kỳ 2 -3th&aacute;ng tuổi chim trống c&oacute; biểu hiện chuyển dần m&agrave;u l&ocirc;ng từ l&acirc;u nhạt sang m&agrave;u đỏ pha ,l&uacute;c n&agrave;y trọng lượng v&agrave; chiều d&agrave;i cơ thể lớn hơn chim m&aacute;i r&otilde; rệt . Tr&ecirc;n cổ chim trống h&igrave;nh th&agrave;nh tuyến l&ocirc;ng m&agrave;u đồng ph&iacute;a dưới l&agrave; m&agrave;u xanh l&aacute; c&acirc;y hoặc m&agrave;u t&iacute;m s&aacute;ng.</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Giai đoạn chim hậu bị:</span></u></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">- Giai đoạn chim hậu bị c&oacute; thể hiểu l&agrave; chim từ 4 th&aacute;ng tuổi đến 7 th&aacute;ng tuổi chim được cho xuống chuồng đất v&agrave; bắt đầu cho chim ăn thức ăn g&agrave; lớn. trong giai đoạn n&agrave;y b&agrave;&nbsp; con ch&uacute; &yacute; trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển từ thức ăn g&agrave; con sang g&agrave; lớn theo tỷ lệ&nbsp; năm năm. Tức l&agrave; kh&ocirc;ng thay đổi đột ngột cho chim bị sốc thức ăn.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">- Thức uống trong giai đoạn n&agrave;y cần bổ sung c&aacute;c canxi gi&uacute;p cho xương chắc hơn, thuốc ngừa ti&ecirc;u chảy. mổi ng&agrave;y bổ sung một lượng rau xanh cho chim như rau muốn, rau lang, cỏ th&acirc;n mềm&hellip; giai đoạn n&agrave;y chim bắt đầu ra m&agrave;u ph&acirc;n biệt trống m&aacute;i, lượng l&ocirc;ng chim bắt đầu rụng nhiều, do đ&oacute; b&agrave; con cần vệ sinh chuồng trại thường xuy&ecirc;n hơn.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Sau khi thay l&ocirc;ng ở thời kỳ 4 - 5 th&aacute;ng tuổi chim m&aacute;i sẽ ổn định ở bộ l&ocirc;ng m&agrave;u tối c&oacute; những đốm đen ,pha lẫn m&agrave;u hạt dẻ.</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Giai đoạn chim trưởng th&agrave;nh:</span></u></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">&nbsp;-</span></u></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">&nbsp;Giai đoạn chim trưởng th&agrave;nh l&agrave; từ 7 th&aacute;ng tuổi trở đi chim trưởng th&agrave;nh v&agrave; bắt đầu phối giống dẫn đến việc đ&aacute;nh nhau để ph&acirc;n đ&agrave;n b&agrave; con đ&ograve;i hỏi phải bố tr&iacute; chuồng một c&aacute;ch hợp l&yacute; theo d&otilde;i kĩ hơn.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">- Trĩ đỏ lớn rất nhanh v&agrave; c&oacute; khả năng đề kh&aacute;ng rất cao n&ecirc;n &iacute;t mắc bệnh. Ngo&agrave;i 8 th&aacute;ng l&agrave; trĩ m&aacute;i bắt đầu đẻ trứng, mỗi con m&aacute;i trưởng th&agrave;nh trong một năm c&oacute; khả năng đẻ 90 &ndash; 100 quả trứng. Nếu được ăn đầy đủ, th&ecirc;m c&ocirc;n tr&ugrave;ng, mỗi con trĩ đỏ m&aacute;i c&oacute; thể đẻ đến hai trứng mỗi ng&agrave;y.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">- Giai đoạn n&agrave;y ch&uacute; &yacute; việc gh&eacute;p cặp theo tỷ lệ 1 trống 2 m&aacute;i hoặc 1 trống 3 m&aacute;i.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Thức ăn giai đoạn n&agrave;y vẫn l&agrave; thức ăn g&agrave; lớn v&agrave; phải bổ sung th&ecirc;m th&oacute;c, ng&ocirc;, lượng rau xanh. Thức uống cần bổ sung lượng kho&aacute;ng chất để gi&uacute;p chim khỏe mạnh trong việc phối giống v&agrave; sinh sản một c&aacute;ch tốt hơn.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">D&ugrave;ng m&aacute;y ấp:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Sử dụng loại m&aacute;y ấp trứng gia cầm th&ocirc;ng thường để ấp . Thời gian ấp nở khoảng 22 -23 ng&agrave;y . Hiệu chỉnh nhiệt độ , độ ẩm t&ugrave;y theo giai đoạn<br /> <br /> :Nhiệt độ ấp trong tuần đầu : 37,5 độ C , Độ ẩm 55 %<br /> <br /> - Tuần thứ 2 Nhiệt độ 37,3 độ C , Độ ẩm 60 %<br /> <br /> - Tuần thứ 3 trở đi nhiệt độ 37 độ , Độ ẩm 75 %<br /> <br /> ( Lưu &yacute; sử dụng ho&agrave;n to&agrave;n nước cất để tạo độ ẩm , kh&ocirc;ng d&ugrave;ng nước bẩn , c&oacute; chứa tạp chất sẽ l&agrave;m ảnh hưởng đến qu&aacute; tr&igrave;nh bay hơi của nước )</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Gi&aacute; trị kinh tế</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red"><br /> Gi&aacute; trị kinh tế của chim Trĩ chắc chắn gấp h&agrave;ng chục lần g&agrave;. Trứng trĩ rất thơm ngon, bổ dưỡng. Hiện tại trứng trĩ cũng đang được thị trường rất ưa chuộng n&ecirc;n việc nu&ocirc;i trĩ lấy trứng đang rất tiềm năng. V&agrave; điều quan trọng hơn tất cả l&agrave; bảo tồn được nguồn gien c&ugrave;ng với việc đưa giống chim qu&yacute; hiếm n&agrave;y v&agrave;o phục vụ du lịch thậm ch&iacute; thương phẩm h&oacute;a. Nu&ocirc;i lo&agrave;i n&agrave;y với mục đ&iacute;ch trước ti&ecirc;n l&agrave; bảo tồn v&agrave; tiến tới thương mại h&oacute;a th&igrave; phải n&oacute;i l&agrave; si&ecirc;u lợi nhuận. Gi&aacute; mỗi con 2,5-3 th&aacute;ng tuổi l&agrave; 400.000-500.000 đồng, loại 6 th&aacute;ng trở l&ecirc;n ~ 1.000.000 đồng, loại đang thời kỳ đẻ trứng ~ 1.500.000 đồng, trứng trĩ hiện đang b&aacute;n ra thị trường với gi&aacute; 50 ngh&igrave;n đồng/quả. Nếu so với nu&ocirc;i g&agrave; th&igrave; b&agrave; con c&oacute; thể thấy gi&aacute; trị của con trĩ lớn thế n&agrave;o trong khi nu&ocirc;i trĩ chẳng kh&aacute;c nu&ocirc;i g&agrave; l&agrave; bao, chuồng trại c&oacute; thể tận dụng c&aacute;c khu chuồng đ&atilde; từng nu&ocirc;i g&agrave;, nu&ocirc;i lợn</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Gi&aacute; trị dinh dưỡng v&agrave; chữa bệnh</span></u></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red"><br /> Thịt trĩ c&oacute; h&agrave;m lượng protein cao l&ecirc;n tới 30% cao hơn hẳn h&agrave;m lượng protein trong thịt b&ograve;, thịt g&agrave;, thịt lợn, thịt cừu, gi&agrave;u c&aacute;c vitamin A, C, B1, B2, B3, B6, B12, E, h&agrave;m lượng chất b&eacute;o b&atilde;o h&ograve;a v&agrave; cholesterol thấp, chứa c&aacute;c amino axit thiết yếu cơ thể con người, trong đ&oacute; c&oacute; nhiều amino axit kh&ocirc;ng tổng hợp được trong cơ thể, v&agrave; gi&agrave;u nguy&ecirc;n tố vi lượng thiết yếu như germanium (Ge), selenium (Se), kẽm (Zn), sắt (Fe), canxi (Ca). Trong y học cổ truyền, thịt chim trĩ được sử dụng như một vị thuốc, t&iacute;nh vị ngọt, b&igrave;nh. C&ocirc;ng hiệu: bổ trung &iacute;ch kh&iacute;, tư bổ gan thận, chữa ti&ecirc;u chảy, chủ trị tỳ vị hư yếu, &iacute;t ăn,&hellip; Thịt trĩ c&ograve;n được d&ugrave;ng l&agrave;m b&agrave;i thuốc cho phụ nữ sau khi sinh: băng huyết, thiếu m&aacute;u, suy nhược sau sinh, sa tử cung, v&agrave; dạ d&agrave;y, d&ugrave;ng l&agrave;m thức ăn tăng cường sức khỏe cho người gi&agrave;, hồi phục sức khỏe sau bệnh, d&ugrave;ng cho trẻ em suy dinh dưỡng. Thường xuy&ecirc;n ăn thịt chim trĩ c&oacute; t&aacute;c dụng chống suy nhược thần kinh, giảm nguy cơ mắc c&aacute;c bệnh tim mạch v&agrave;nh, bệnh tim phổi v&agrave; c&oacute; thể điều trị ngăn ngừa bệnh ung thư (theo Đại học Y của Trung Quốc).&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Gi&aacute; trị cảnh:</span></u></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red"></span></p> <span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red"><br /></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">&nbsp;Do t&iacute;nh chất qu&yacute; hiếm v&agrave; nhờ &quot;ngoại h&igrave;nh&quot; rất đẹp của ch&uacute;ng, n&ecirc;n hiện tại một phần nhỏ chim trĩ được nu&ocirc;i l&agrave;m cảnh trong c&aacute;c khu biệt thự cao cấp, c&aacute;c kh&aacute;ch sạn, d&ugrave;ng l&agrave;m trưng b&agrave;y ở c&aacute;c triển l&atilde;m, hội nghị, c&ograve;n phầ</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">n lớn chim trĩ cung cấp cho c&aacute;c khu bảo tồn động vật hoang d&atilde;, vườn Quốc gia, khu du lịch sinh th&aacute;i. Chim trĩ c&oacute; thể được d&ugrave;ng l&agrave;m qu&agrave; tặng, qu&agrave; biếu cao cấp, sang trọng, lịch sự v&agrave;o c&aacute;c dịp lễ Tết, lễ hội, kh&aacute;nh th&agrave;nh, li&ecirc;n hoan,&hellip;</span> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">&nbsp;</span><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">&nbsp;Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp chim trĩ giống cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i với gi&aacute; cả&nbsp;hợp l&iacute;.</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Trứng: 40.000đ/qủa</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Chim 1 ng&agrave;y tuổi: 80.000đ/con</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Chim 1 th&aacute;ng tuổi: 200.000đ/con<br /> Chim 2 th&aacute;ng tuổi: 300.000đ/con<br /> Chim 3 th&aacute;ng tuổi: 400.000đ/con<br /> Chim trưởng th&agrave;nh : 800.000đ/con<br /> Chim đang đẻ:1100.000đ/con</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Qu&yacute; b&agrave; con c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ sdt</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">&nbsp;<strong>0903062985 gặp (Anh An) hoặc</strong></span><span style="color: red; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 9pt">&nbsp;</span><strong style="color: red; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 9pt">0936163825 gặp (Anh Bảo) để c&oacute; được gi&aacute; tốt nhất.</strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: red">Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hướng dẫn, chia sẽ kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i cho qu&yacute; b&agrave; con. Ch&uacute;c qu&yacute; b&agrave; con th&agrave;nh c&ocirc;ng với m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i chim trĩ đỏ.</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn quốc an
- Địa chỉ: ấp 1, xã phước vĩnh an, huyện củ chi, thành phố hồ chí minh
- Điện thoại: 0903062985 - Fax: 01656188559
- email: chodoi_1090@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH