Chim Trĩ Giao Thuỷ

#1
<h2><img style="border: 0px; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/11/medium_kxn1343981184.jpg" border="0" /><img alt="Mặc định" title="Mặc định" style="border: 0px; -webkit-box-shadow: none !important" src="http://agriviet.com/home/images/icons/icon1.png" border="0" />&nbsp;Chuy&ecirc;n giống chim Trĩ: Trứng 40.000/qua-</h2><h2>Trĩ&nbsp;mới nở 70.000/con-Chim 60 ng&agrave;y tuổi 150.000/con-Chim 25 Ng&agrave;y Tuổi 110.000/con-Nghề mới lợi nhuận cực cao</h2><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, calibri, verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: arial"><span style="font-family: tahoma, calibri, verdana, geneva, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: arial">Cơ sở S</span></span></span></span><span style="font-family: tahoma, calibri, verdana, geneva, sans-serif">ơ</span><span style="font-family: tahoma, calibri, verdana, geneva, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: arial">n L&agrave;nh-&nbsp;</span></span></span></span><span style="font-family: tahoma, calibri, verdana, geneva, sans-serif">Đội&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, calibri, verdana, geneva, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: arial">7- Quy</span></span></span></span><span style="font-family: tahoma, calibri, verdana, geneva, sans-serif">ết Thắng</span><span style="font-family: tahoma, calibri, verdana, geneva, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: arial">-Giao Tiến-Giao Thủy-Nam Định( nằm tr&ecirc;n đường về biển Quất L&acirc;m)&nbsp;</span></span></span></span>chuy&ecirc;n cung cấp Trĩ Giống, đảm bảo giống tốt, con giống đẹp , ch&uacute;ng t&ocirc;i b&aacute;n cả Trĩ trưởng th&agrave;nh hiện đang đẻ v&agrave; phối giống tốt gi&aacute; l&agrave; 1tr6/cặp đực c&aacute;i,Trĩ đực mua lẻ l&agrave;m cảnh gi&aacute;&nbsp;700k/con.&nbsp;</span></span></span></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: arial">(</span></span></span>B&agrave; con y&ecirc;n t&acirc;m hiện giờ chưa một nơi n&agrave;o cỏ thể lai, ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo tất cả đều đời F1<span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: arial">&nbsp;), B&agrave; con n&agrave;o đến tận cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tặng s&aacute;ch hướng dẫn nu&ocirc;i chim Trĩ đảm bảo th&agrave;nh c&ocirc;ng</span></span></span></blockquote><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: arial">Anh chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ ch&uacute;ng t&ocirc;i theo sđt: &nbsp;</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="color: #ff0000"><strong>0973628565 &nbsp; ( anh Lu</strong></span></span></span></span></span><strong><span style="color: #ff0000">&acirc;n</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="color: #ff0000"><strong>)</strong></span></span></span></span></span></blockquote><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: arial">Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận giao h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc !!!</span></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #b22222">Gọi điện trực tiếp để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất !!&nbsp;<br /></span></span></span><img border="0" style="border: 0px; -webkit-box-shadow: none !important" src="http://www.tapchidoanhnghiep.vn/upload/2011/11/23105346_anh%20chim%20tri.jpg" /><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #b22222"><br /></span></span></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /><br /></span></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #800000"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: medium">Chuồng trại rất đơn giản, chi ph&iacute; đầu tư như nu&ocirc;i g&agrave;, c&oacute; thể tận dụng chuồng g&agrave; để nu&ocirc;i</span></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><img border="0" style="border: 0px; -webkit-box-shadow: none !important" src="http://images01.jaovat.com/ui/11/88/55/1309765824_223138355_1-BaN-CHIM-TR-d-dong-nai.jpg" /><br /></span></span></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br />Nu&ocirc;i chim trĩ đỏ - Nghề mới lợi nhuận cao<br /><br />Chim trĩ đỏ l&agrave; một loại động vật hoang d&atilde;, định cư v&agrave; đặc biệt, c&aacute;c t&agrave;i liệu c&ograve;n ghi nhận rằng đ&oacute; l&agrave; lo&agrave;i &quot;đ&atilde; trở n&ecirc;n hiếm&quot; giống chim qu&yacute; vốn l&agrave; đặc sản ở Việt Nam<br /><br /><br />Chim trĩ đỏ l&agrave; một giống chim qu&yacute; hiếm, c&oacute; ngoại h&igrave;nh rất đẹp. Nghề nu&ocirc;i chim trĩ hiện nay kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; th&uacute; chơi của những người th&iacute;ch chơi chim cảnh hay g&agrave; cảnh nữa m&agrave; n&oacute; c&ograve;n l&agrave; một nghề nu&ocirc;i mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, gi&uacute;p người n&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; thể l&agrave;m gi&agrave;u một c&aacute;ch ch&iacute;nh đ&aacute;ng, bởi thịt v&agrave; chứng chim trĩ hiện đang l&agrave; một m&oacute;n ăn đặc sản được nhiều người s&agrave;nh ăn sử dụng như những m&oacute;n ăn đặc sản kh&aacute;c như: Nh&iacute;m, c&aacute; sấu, baba, rắn, lợn rừng,&hellip;<br />Chim trĩđỏ l&agrave; một loại động vật hoang d&atilde;, định cư v&agrave; đặc biệt, c&aacute;c t&agrave;i liệu c&ograve;n ghi nhận rằng đ&oacute; l&agrave; lo&agrave;i &quot;đ&atilde; trở n&ecirc;n hiếm&quot; giống chim qu&yacute; vốn l&agrave; đặc sản ở Việt Nam được t&igrave;m tthấy đầu ti&ecirc;n tại Cao Bằng v&agrave; Quảng Ninh.<br />Hiện nay chim trĩ đỏ tồn tại ở Rừng quốc gia Nam C&aacute;t Ti&ecirc;n (L&acirc;m Đồng); khu bảo tồn U Minh Thượng (Ki&ecirc;n Giang); khu bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Phong Điền (Thừa Thi&ecirc;n Huế), v&agrave; một số hộ chăn nu&ocirc;i tại L&acirc;m Đồng v&agrave; H&agrave; Nội.<br />Theo c&aacute;c t&agrave;i liệu khoa học, trĩ đỏ c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Phasianus colchicus Common Pheasant.&nbsp;<br />Đặc điểm:<br />Đ&acirc;y l&agrave; lo&agrave;i chim qu&yacute; hiếm c&oacute; t&ecirc;n trong S&aacute;ch đỏ Việt Nam, ch&uacute;ng c&oacute; bộ l&ocirc;ng rất đẹp. Chim trống m&agrave;o đỏ, bộ l&ocirc;ng &oacute;ng mượt kh&aacute; đẹp m&agrave;u xanh lục ở đầu, họng v&agrave; trước cổ, phần l&ocirc;ng c&ograve;n lại c&oacute; m&agrave;u n&acirc;u hung đỏ hay n&acirc;u v&agrave;ng. Chiều d&agrave;i th&acirc;n con trống trưởng th&agrave;nh từ 70-90cm. Chim m&aacute;i c&oacute; bộ l&ocirc;ng vằn n&acirc;u, điểm c&aacute;c chấm đen hay m&agrave;u x&aacute;m mốc, m&agrave;o thấp... Con m&aacute;i c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ hơn. Trĩ đỏ c&oacute; bộ l&ocirc;ng &oacute;ng mượt kh&aacute; lạ: v&agrave;ng, c&oacute; điểm đen nhạt đỏ, xanh, trắng, c&ograve;n non qu&aacute; kh&ocirc;ng biết n&oacute; l&agrave; trĩ hay chỉ l&agrave; chim cun c&uacute;t (chim trĩ với chim cun c&uacute;t khi c&ograve;n non kh&aacute; giống nhau, rất kh&oacute; ph&acirc;n biệt) v&agrave;i th&aacute;ng sau mới x&aacute;c định được đ&oacute; l&agrave; trĩ đỏ.&nbsp;<br />Thức ăn của trĩ cũng giống thức ăn cho g&agrave;: c&aacute;m tổng hợp, ng&ocirc;, l&uacute;a xay, rau xanh, cỏ,..<br />Khả năng sinhsản:<br />Một điều đ&aacute;ng lưu &yacute; l&agrave; trĩ đỏ lớn rất nhanh v&agrave; c&oacute; khả năng đề kh&aacute;ng rất cao. Chim trĩ &iacute;t mắc bệnh ngoại trừ khi bị tr&uacute;ng gi&oacute;, chỉ cần x&aacute;t dầu, gi&atilde; ngải cứu cho uống l&agrave; khỏi ngay. Chỉ cần nu&ocirc;i đến 8 th&aacute;ng, sang th&aacute;ng thứ 9 l&agrave; trĩ m&aacute;i bắt đầu đẻ trứng, đẻ li&ecirc;n tục b&igrave;nh qu&acirc;n khoảng hơn 60 trứng, sau đ&oacute; nghỉ một thời gian khoảng 2 th&aacute;ng để thay l&ocirc;ng rồi lại tiếp tục đẻ. Trung b&igrave;nh một con c&oacute; thể đẻ 100 trứng một năm. Chim trĩ đỏ kh&ocirc;ng tự ấp trứng được phải nhờ g&agrave; ri ấp hộ, tỉ lệ ấp nở th&agrave;nh c&ocirc;ng tới hơn 75%. Trĩ đỏ đẻ mỗi năm hai lứa, mỗi lứa c&oacute; khi đến 40-50 trứng c&oacute; m&agrave;u đất s&eacute;t. Nếu được ăn đầy đủ, th&ecirc;m c&ocirc;n tr&ugrave;ng, mỗi con trĩ đỏ m&aacute;i c&oacute; thể đẻ đến hai trứng mỗi ng&agrave;y. Chỉ khi ch&uacute;ng lớn, gần trưởng th&agrave;nh mới ph&acirc;n biệt được con trống, con m&aacute;i. Chim trĩ đỏ đ&atilde; sinh đẻ v&agrave; ph&aacute;t triển rất tốt trong điều kiện kh&iacute; hậu kh&ocirc; m&aacute;t. Kỹ thuật nu&ocirc;i kh&ocirc;ng kh&aacute;c nu&ocirc;i g&agrave; l&agrave; mấy.<br />Gi&aacute; trị kinh tế v&agrave; y học:<br />Trĩ đỏ - giống chim qu&yacute; đ&atilde; được Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường xếp v&agrave;o s&aacute;ch Đỏ Việt Nam do số lượng bị sụt giảm nghi&ecirc;m trọng v&igrave; săn bắn qu&aacute; mức. Thịt trĩ được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; gi&agrave;u protein, vitamin, calci, sắt... nhưng do t&iacute;nh chất qu&yacute; hiếm v&agrave; nhờ &quot;ngoại h&igrave;nh&quot; rất đẹp của ch&uacute;ng, n&ecirc;n hiện chim trĩ mới chỉ được nu&ocirc;i l&agrave;m cảnh chứ chưa đến nỗi sẵn như g&agrave; để l&agrave;m thịt, trứng trĩ - tuy chỉ lớn gấp 3,4 lần so với trứng chim c&uacute;t, nhưng rất thơm ngon.<br />Trong y học cổ truyền, thịt chim trĩ được sử dụng như một vị thuốc, t&iacute;nh vị ngọt, b&igrave;nh. C&ocirc;ng hiệu: bổ trung &iacute;ch kh&iacute;, tư bổ gan thận; chủ trị tỳ vị hư yếu, &iacute;t ăn. M&agrave; gi&aacute; một cặp trĩ đỏ giống hiện tại kh&ocirc;ng phải l&agrave; thấp (trung b&igrave;nh tr&ecirc;n 1 triệu đồng). B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trứng cũng đang được thị trường rất ưa chuộng n&ecirc;n việc nu&ocirc;i trĩ lấy trứng cũng l&agrave; một khả năng trong tầm tay. gi&aacute; trị kinh tế của trĩ đỏ th&igrave; khỏi phải n&oacute;i gi&aacute; mỗi con 2,5-3 th&aacute;ng tuổi l&agrave; 1.000.000 đồng, loại 6 th&aacute;ng trở l&ecirc;n l&agrave; 2.000.000 đồng, loại đang thời kỳ đẻ trứng l&agrave; 3.000.000 đồng một con. Trứng c&oacute; gi&aacute; tới 50.000 đồng một quả.<br />Hiện nay tại tỉnh ta đ&atilde; c&oacute; nh&agrave; anh Hải tại B&agrave;n Giản-Lập Thạch nu&ocirc;i, sản phẩm được anh Hải b&aacute;n tại H&agrave; Nội v&agrave; một số tỉnh l&acirc;n cận đem lại nguồn thu nhập lớn cho gia đ&igrave;nh. Đ&acirc;y l&agrave; một hướng đi mới trong sản xuất trong ng&agrave;nh sản xuất n&ocirc;ng nghiệp.<br /></span></span></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #ff0000">Với sự khan hiếm giống chim Trĩ như hiện nay th&igrave; nghề nu&ocirc;i Trĩ sẽ c&ograve;n n&oacute;ng trong &iacute;t nhất v&agrave;i năm nữa, b&agrave; con h&atilde;y li&ecirc;n hệ sớm với ch&uacute;ng t&ocirc;i, &quot;người ti&ecirc;n phong lu&ocirc;n l&agrave; người c&oacute; lợi nhuận cao nhất&quot; !</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></blockquote></div></div><p style="font-size: 11px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: tahoma, calibri, verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br />Link:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/95016-Chuyen-giong-chim-Tri-Trung-40-000-Tri-moi-no-75-000-Nghe-moi-loi-nhuan-cuc-cao#ixzz3poJRH4sn">http://agriviet.com/home/threads/95016-Chuyen-giong-chim-Tri-Trung-40-000-Tri-moi-no-75-000-Nghe-moi-loi-nhuan-cuc-cao#ixzz3poJRH4sn</a></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Luân
- Địa chỉ: Đội 7- Quyết Thắng- Giao Tiến- Giao Thuỷ- Nam Định
- Điện thoại: 0973628565 - Fax:
- email: conangmongmo_2006_xt@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH