• Chim trĩ giống giá tốt giao toàn quốc

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 27/4/13

  1. <div><br /></div><div><br /></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-color: #f7ffdf; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con:</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813"><br /> Chim trĩ đỏ cổ khoang l&agrave; một loại động vật qu&yacute; hiếm v&agrave; rất dễ nu&ocirc;i mang lại gi&aacute; trị kinh tế cao,n&ecirc;n t&ocirc;i quyết định x&acirc;y dựng trang trại Minh S&acirc;u từ giữa năm 2010</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #603813">,</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">Từ đ&oacute; đến nay trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; gặt h&aacute;t được ko &iacute;t th&agrave;nh c&ocirc;ng từ m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i n&agrave;y, v&agrave; đ&atilde; cung cấp rất nhiều thịt thương phẩm , chim giống lớn nhỏ cho c&aacute;c b&agrave; con trong v&agrave; ngo&agrave;i tỉnh.&nbsp;mỗi năm trang trại của t&ocirc;i thu lợi từ 200 đến 300 triệu sau khi đ&atilde; trừ đi hết c&aacute;c chi ph&iacute; , l&agrave; khoản thu nhập kh&aacute; cao so với chăn nu&ocirc;i th&ocirc;ng thường. Trang trai Minh S&acirc;u thường xuy&ecirc;n duy tr&igrave; nu&ocirc;i khoảng 100 - 150 chim cả trống v&agrave; m&aacute;i cho sinh sản.&nbsp;</span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: #603813"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-color: #f7ffdf; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">Thưa b&agrave; con h&atilde;y đến với trang trại chim Trĩ Đỏ Minh S&acirc;u của ch&uacute;ng t&ocirc;i ,trang trại con giống vật nu&ocirc;i uy tin v&agrave; ch&acirc;t lượng.<br /> Trang trại Minh S&acirc;u chuy&ecirc;n cung cấp :</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt; background-color: #f7ffdf; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">1. Trứng &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 30 ng&agrave;n / con</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt; background-color: #f7ffdf; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">2. Chim 1-3 ng&agrave;y tuổi : gi&aacute; 50-60 ng&agrave;n/ con</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt; background-color: #f7ffdf; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">3. Chim 1 tuần tuổi &nbsp; &nbsp;:&nbsp;</span><span style="color: #603813; font-family: Verdana; font-size: 16px">gi&aacute; 70-90 ng&agrave;n/ con</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt; background-color: #f7ffdf; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">4. Chim 2 - 4 tuần tu&ocirc;i : 90 - 180 ng&agrave;n / con</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-color: #f7ffdf; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">5. Chim 4 &ndash; 6 tuần tuổi: 180 - 220 ng&agrave;n / con</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-color: #f7ffdf; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">6. Chim 2-4 th&aacute;ng tuổi : 250- 500 ng&agrave;n / con</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-color: #f7ffdf; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">7. Chim hậu bị 6 th&aacute;ng tuổi : 600 ng&agrave;n /con</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-color: #f7ffdf; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">8. Chim thương phẩm : 280 ng&agrave;n / kg</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-color: #f7ffdf; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">9. Chim nu&ocirc;i cảnh...</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-color: #f7ffdf; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">Đến với trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i b&agrave; con sẽ được đ&oacute;n tiếp nhiệt t&igrave;nh v&agrave; hướng dẫn tận t&igrave;nh về kinh nghiệm nu&ocirc;i chim Trĩ Đỏ.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-color: #f7ffdf; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">Mọi chi tiết b&agrave; con c&oacute; thể li&ecirc;n hệ th&ocirc;ng tin sau:<br /> Điện thoại</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-color: #f7ffdf; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">0935408909 hoặc 0986368181 Mr Chiến</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-color: #f7ffdf; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">T&agrave;i khoản: 140 2303 2713 011</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-color: #f7ffdf; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">Ng&acirc;n h&agrave;ng techcombank chi nh&aacute;nh từ li&ecirc;m, h&agrave; nội<br /> </span></strong><em><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813">K&iacute;nh ch&uacute;c b&agrave; con th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></em><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #603813"></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Khắc Chiến
   - Địa chỉ: Hạ mỗ , đan phượng, hà Nội
   - Điện thoại: 0935408909 - Fax: 0986368181
   - email: hvgroup@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...