Chim trĩ giống giá tốt tại hà nội

  • Thread starter chimtriminhsau
  • Ngày gửi
C

chimtriminhsau

Guest
#1
<div><br /></div><div style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: #603813; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: #f7ffdf"><strong>K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con:</strong><br />Chim trĩ đỏ cổ khoang l&agrave; một loại động vật qu&yacute; hiếm v&agrave; rất dễ nu&ocirc;i mang lại gi&aacute; trị kinh tế cao,n&ecirc;n t&ocirc;i quyết định x&acirc;y dựng trang trại Minh S&acirc;u từ giữa năm 2010, mỗi năm trang trại của t&ocirc;i thu lợi từ 200 đến 300 triệu sau khi đ&atilde; trừ đi hết c&aacute;c chi ph&iacute; , l&agrave; khoản thu nhập kh&aacute; cao so với chăn nu&ocirc;i th&ocirc;ng thường. Trang trai Minh S&acirc;u thường xuy&ecirc;n duy tr&igrave; nu&ocirc;i khoảng 100 - 150 chim cả trống v&agrave; m&aacute;i cho sinh sản.&nbsp;</div><div style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: #603813; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: #f7ffdf">Thưa b&agrave; con h&atilde;y đến với trang trại chim Trĩ Đỏ Minh S&acirc;u của ch&uacute;ng t&ocirc;i ,trang trại con giống vật nu&ocirc;i, chim thương phẩm uy tin v&agrave; ch&acirc;t lượng, gi&aacute; cả hợp l&yacute; nhất miền bắc.Trang trại Minh S&acirc;u chuy&ecirc;n cung cấp :</div><div style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: #603813; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: #f7ffdf">1. Trứng cỏ trống ấp l&agrave;m giống.</div><div style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: #603813; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: #f7ffdf">2. con giống 1 tuần tuổi</div><div style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: #603813; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: #f7ffdf">3. Con giống 4 tuần tuổi</div><div style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: #603813; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: #f7ffdf">4. Chim hậu bị 6 th&aacute;ng tuổi</div><div style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: #603813; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: #f7ffdf">5. Chim thương phẩm.</div><div style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: #603813; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: #f7ffdf">6. Chim nu&ocirc;i kiểng...</div><div style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: #603813; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: #f7ffdf">Đến với trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i b&agrave; con sẽ được đ&oacute;n tiếp nhiệt t&igrave;nh v&agrave; hướng dẫn tận t&igrave;nh về kinh nghiệm nu&ocirc;i chim Trĩ Đỏ.</div><div style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: #603813; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: #f7ffdf">Mọi chi tiết b&agrave; con c&oacute; thể li&ecirc;n hệ th&ocirc;ng tin sau:<br />Điện thoại</div><div style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: #603813; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: #f7ffdf"><strong>0935408909 hoặc 0986368181 Mr Chiến<br /></strong><em>K&iacute;nh ch&uacute;c b&agrave; con th&agrave;nh c&ocirc;ng.</em></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Khắc Chiến
- Địa chỉ: Cụm 8 - Hạ mỗ - Đan phượng - hà Nội
- Điện thoại: 0935408909 - Fax: 0986368181
- email: hvgroup@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH