cho hồ điệp ra hoa theo ý muốn

#1
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="left" valign="top" style="width: 30px"><img border="0" height="30" width="30" src="file:///D:/VUONG/E/page/%C4%90%E1%BB%83%20Lan%20H%E1%BB%93%20%C4%90i%E1%BB%87p%20n%E1%BB%9F%20hoa_files/box-flower.jpg" /></td> <td align="left" valign="center" style="width: 470px"><span class="box-news-title"><a href="http://svcsaigon.com/index.php?hoalan=DetailView&amp;cid=4236&amp;catid=17">Để Lan Hồ Điệp nở hoa đ&uacute;ng Tết! </a></span></td></tr></tbody></table> <div class="box-news-time">Ng&agrave;y đăng: 17/01/11 - 06:13</div> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td align="left" valign="center" style="width: 80px"><br /></td> <td class="box-news-content-text" align="left" valign="top"> <table align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" width="420"> <tbody> <tr> <td> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &hellip;Kỹ thuật điều khiển ra hoa Hồ Điệp hiện l&agrave; b&iacute; quyết c&ocirc;ng nghệ của người Đ&agrave;i Loan. Chỉ với phương ph&aacute;p điều khiển nhiệt độ, họ c&oacute; thể k&iacute;ch th&iacute;ch Hồ Điệp tạo ph&aacute;t hoa với hiệu quả gần như tuyệt đối&hellip;</span></em></strong></p></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td class="box-news-content-text" colspan="2" align="left" style="width: 100%"> <table align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" width="480"> <tbody> <tr> <td> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiện nay, trong khi nước l&aacute;ng giềng l&agrave; Th&aacute;i Lan v&agrave; Đ&agrave;i Loan đ&atilde; rất th&agrave;nh c&ocirc;ng trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp hoa lan của họ th&igrave; người Việt Nam vẫn chỉ l&agrave;m kinh tế với hoa lan một c&aacute;ch thụ động. Nghĩa l&agrave; họ chỉ chờ hoa nở, nếu như gần dịp lễ th&igrave; tr&uacute;ng, c&ograve;n nếu trong những ng&agrave;y b&igrave;nh thường m&agrave; hoa nở qu&aacute; nhiều th&igrave; dội chợ v&igrave; kh&ocirc;ng thể b&aacute;n kịp. Đặc biệt l&agrave; đối với lan Hồ Điệp, một loại lan c&oacute; gi&aacute; trị thương mại cao, nhưng lại rất kh&oacute; trồng v&agrave; kiểm so&aacute;t</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhắc đến Hồ Điệp l&agrave; nhắc đến Đ&agrave;i Loan, một quốc gia trồng c&oacute; kỹ thuật trồng lan h&agrave;ng đầu thế giới với khả năng trồng Hồ Điệp cắt c&agrave;nh, điều khiển ra hoa... v&agrave; bộ sưu tập giống cực kỳ đồ sộ.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;c giai đoạn ph&aacute;t triển của lan Hồ Điệp trong nh&agrave; k&iacute;nh c&oacute; thể chia th&agrave;nh c&aacute;c giai đoạn ch&iacute;nh dựa tr&ecirc;n nhiệt độ như sau:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giai đoạn đầu ti&ecirc;n:</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> (K&eacute;o d&agrave;i 22-27 tuần) l&agrave; giai đoạn ph&aacute;t triển từ c&acirc;y trong ống nghiệm cho đến khi th&agrave;nh c&acirc;y trung. Khoảng thời gian quan trọng nhất trong giai đoạn n&agrave;y l&agrave; l&uacute;c ra c&acirc;y con, cần tr&aacute;nh thay đổi điều kiện sống của c&acirc;y một c&aacute;ch qu&aacute; đột ngột.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span></p><br /><p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giai đoạn ph&aacute;t triển:</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> (K&eacute;o d&agrave;i 22-27 tuần) C&acirc;y Hồ Điệp ph&aacute;t triển sinh dưỡng, nhiệt độ cho giai đoạn n&agrave;y nằm trong khoảng 28 đến 32o C. Nhiệt độ cao vừa phải l&agrave;m gia tăng khả năng quan hợp của Hồ Điệp, đồng thời hạn chế sự ra hoa sớm kh&ocirc;ng cần thiết trong giai đoạn dưỡng sức n&agrave;y. Theo K. Kataoka v&agrave; cộng sự, giai đoạn trước khi c&acirc;y ra hoa cần h&agrave;m lượng Carbohydrate rất lớn, điều n&agrave;y cũng c&oacute; nghĩa l&agrave; nếu sự ra hoa xảy ra khi c&acirc;y kh&ocirc;ng đủ sức, chất lượng hoa sẽ kh&ocirc;ng cao hoặc l&agrave;m tổn hại đến c&acirc;y mẹ.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Giai đoạn thọ h&agrave;n:</strong> (K&eacute;o d&agrave;i 4-6 tuần) Cảm ứng ra hoa Hồ Điệp cần phản ứng stress nước nhẹ trong nhiệt độ thấp, từ 17 đến 25o C. Tại nhiệt độ n&agrave;y, h&agrave;m lượng Cytokinin nội sinh trong l&aacute; tăng l&ecirc;n, ngược lại với h&agrave;m lượng Acid Abscisic (Wen Yu Wang v&agrave; cộng sự, 2002). Ngo&agrave;i ra, cũng theo nghi&ecirc;n cứu của Wang năm 2003, số lượng cũng như h&agrave;m lượng protein trong m&ocirc; l&aacute; tăng đ&aacute;ng kể trong giai đoạn n&agrave;y. Điều n&agrave;y cho thấy phản ứng ra hoa để đạt đến mức tối ưu cần được xảy ra trong điều kiện lạnh, nhiều nghi&ecirc;n cứu thực nghiệm kh&aacute;c cũng đ&atilde; n&oacute;i l&ecirc;n điều n&agrave;y. Giai đoạn xử l&yacute; ra hoa kết th&uacute;c khi phần lớn c&aacute;c c&acirc;y xử l&yacute; tạo ph&aacute;t hoa non khoảng 2-5cm.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Giai đoạn kết th&uacute;c:</strong> (K&eacute;o d&agrave;i 8-15 tuần) Sau khi c&acirc;y Hồ Điệp được 4 đến 6 l&aacute; v&agrave; chiều rộng l&aacute; khoảng 25cm, c&acirc;y được đưa v&agrave;o giai đoạn xử l&yacute; ph&aacute;t hoa, nhiệt độ xử l&yacute; nằm trong khoảng 17-26oC. Trong giai đoạn n&agrave;y, mục ti&ecirc;u của người trồng l&agrave; k&eacute;o d&agrave;i ph&aacute;t hoa, tăng số lượng hoa, điều khiển cho hoa nở đồng thời v&agrave; hoa xoay đều theo trục ph&aacute;t hoa. C&oacute; thể chia giai đoạn n&agrave;y th&agrave;nh 3 giai đoạn nhỏ hơn. Trước ti&ecirc;n, ph&aacute;t hoa cần được k&eacute;o d&agrave;i ở nhiệt độ cao (26oC) trong một khoảng thời gian ngắn, sau đ&oacute; chuyển sang nhiệt độ thấp hơn (17-25oC) để cảm ứng chồi sinh sản, hạn chế tối đa số chồi sinh dưỡng. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngay sau khi c&oacute; một số nụ nhất định h&igrave;nh th&agrave;nh, để l&agrave;m cho ph&aacute;t hoa nở đều, nhiệt độ được tiếp tục giảm xuống khoảng 19-20oC nhằm k&eacute;o d&agrave;i thời gian bung c&aacute;nh hoa của những hoa b&ecirc;n dưới, tạo điều kiện cho c&aacute;c hoa b&ecirc;n tr&ecirc;n tiếp tục h&igrave;nh th&agrave;nh ph&aacute;t triển v&agrave; bung c&aacute;nh hoa trong c&ugrave;ng một khoảng thời gian ngắn..</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhiệt độ trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh xử ph&aacute;t hoa nếu vượt qu&aacute; 26oC c&oacute; thể g&acirc;y ảnh hưởng trực tiếp l&ecirc;n ph&aacute;t hoa, l&agrave;m chột đỉnh hoặc giảm số lượng hoa.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Ảnh hưởng của nhiệt độ l&ecirc;n khoảng thời gian trung b&igrave;nh để hoa nở.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Nhiệt độ (C)------Thời gian từ khi ph&aacute;t hoa xuất hiện đến khi hoa đầu ti&ecirc;n nở (ng&agrave;y)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">14 -------------------------------266</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">17 -------------------------------133</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">20 --------------------------------87</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">23 --------------------------------68</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">26 --------------------------------52</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Aacute;nh s&aacute;ng trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của lan Hồ Điệp v&agrave;o khoảng 500-1500 footcandles, thuộc loại tương đối cao so với đa số c&aacute;c lo&agrave;i lan kh&aacute;c (D&ugrave; vậy c&acirc;y kh&ocirc;ng chịu được &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp). Tuy nhi&ecirc;n so với nhiệt độ th&igrave; &aacute;nh s&aacute;ng kh&ocirc;ng ảnh hưởng nhiều đến sự ra hoa của Hồ Điệp m&agrave; chỉ quan trọng về yếu tố t&iacute;ch lũy dinh dưỡng th&ocirc;ng qua quang hợp v&agrave; ảnh hưởng đến đặc t&iacute;nh quang hướng động của hoa.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">T&agrave;i liệu tham khảo:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matthew Blanchard, Roberto lopez, Erik Runkle, Yin-Tung Wang. 2005. The Orchid Grower. Green house Grower Publish(4) 86-89.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wen Yu Wang, Wen Shaw Chen, Kuan Liang HuangLi Sang Hung , Wen Huei Chen, Wei Ren Su.2003.The effect of daylength on protein synthesis and flowering on doritis pulcherima. Sciencetia Hor 97: 49-56.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wen-Yu Wang, Wen-Shaw Chen, Wen-Huei Chen, Li-Sang Hung, Ping-Shun Chang. 2002</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Influence of abscisic acid on flowering in phalaenopsis hybrida. Plant physiol. Biochem (40) 97-100.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; K. Kataoka., K. Sumitomo, T. Fudano, K. Kawase. 2004. Changes in sugar content of Phalaenopsis leaves before floral transition (102); 121-132.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right" align="right"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Theo</span></em><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> <strong>Nguyễn Hữu Ho&agrave;ng</strong> <em>(phonglanviet.com.vn</em></span></p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phan long
- Địa chỉ: dong nai
- Điện thoại: - Fax:
- email: longphan@gmail.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH