Cho thuê cây xah văn phòng

#1
<span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Thu&ecirc; c&acirc;y xanh l&agrave; 1 trong những giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp với qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty, văn ph&ograve;ng, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn... c&oacute; nhu cầu trang tr&iacute; c&acirc;y xanh nhưng lại kh&ocirc;ng c&oacute; nh&acirc;n lực để chăm s&oacute;c, bảo dưỡng. Việc thu&ecirc; c&acirc;y xanh sẽ gi&uacute;p cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tiết kiệm được rất nhiều chi ph&iacute; nhưng vẫn đ&aacute;p ứng được nhu cầu của m&igrave;nh. Những ưu điểm m&agrave; dịch vụ Cho Thu&ecirc; C&acirc;y Xanh của VINAXANH c&oacute; thể đem lại cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng bao gồm: &nbsp;&nbsp;Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ được sở hữu những c&acirc;y cảnh trị gi&aacute; h&agrave;ng trăm ng&agrave;n cho đến h&agrave;ng triệu đồng với chi ph&iacute; cực k&igrave; tiết kiệm.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br /></span><div><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><br /></span></div><div><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;* Gi&aacute; thu&ecirc; c&acirc;y chỉ từ 30% - 50% trị gi&aacute; của c&acirc;y.&nbsp;&nbsp; Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ kh&ocirc;ng phải tốn chi ph&iacute; thu&ecirc; mướn nh&acirc;n c&ocirc;ng chăm s&oacute;c m&agrave; vẫn ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m kh&ocirc;ng gian xanh của qu&yacute; kh&aacute;ch lu&ocirc;n giữ được m&agrave;u xanh tươi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><div><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><br /></span></div><div><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">* VINAXANH chịu tr&aacute;ch nhiệm chăm s&oacute;c, bảo&nbsp; dưỡng c&acirc;y h&agrave;ng tuần, thay c&acirc;y mới nếu c&acirc;y bị chết... Tất cả ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute; !<br /><br />&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ nhận được sự tư vấn về phong c&aacute;ch b&agrave;i tr&iacute; v&agrave; sắp đặt c&acirc;y xanh sao cho đẹp, khoa học.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br /></span></div><div><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><br /></span></div><div><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">* VINAXANH chịu tr&aacute;ch nhiệm tư vấn miễn ph&iacute; cho qu&yacute; kh&aacute;ch về thẫm mỹ, khoa học phong thủy trong b&agrave;i tr&iacute; c&acirc;y xanh&nbsp;&nbsp;Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ được thay đổi c&acirc;y thường xuy&ecirc;n nhằm trang tr&iacute;, l&agrave;m mới kh&ocirc;ng gian sống v&agrave; l&agrave;m việc của m&igrave;nh.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br /></span></div><div><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">* Mỗi th&aacute;ng hoặc mỗi m&ugrave;a lễ hội, qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể lựa chọn v&agrave; y&ecirc;u cầu thay đổi c&acirc;y theo m&ugrave;a, theo sự kiện... Ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute; !&nbsp;&nbsp;H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được nhận được th&ocirc;ng tin tư vấn v&agrave; sử dụng một trong những dịch vụ nổi bật của ch&uacute;ng t&ocirc;i !Thay v&igrave; phải mất một số tiền lớn để mua c&acirc;y cảnh v&agrave; phải mất th&ecirc;m chi ph&iacute; chăm s&oacute;c, c&aacute;c bạn c&oacute; thể tiết kiệm chi ph&iacute;, tiết kiệm thời gian v&agrave; l&agrave;m sống động kh&ocirc;ng gian nhờ Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh của ch&uacute;ng t&ocirc;i.Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp một số loại c&acirc;y cảnh sau: 1. Loại c&acirc;y t&aacute;n cao: Tr&uacute;c m&acirc;y, Tr&uacute;c nhật, Kim ng&acirc;n, Ngũ gia b&igrave;, Safia, Thiết mộc lan, Ph&aacute;t t&agrave;i xanh, Trầu lục lăng, Trường sinh đốm, C&acirc;y t&agrave;i lộc, Cau Hawai, Đại Ni&ecirc;n Thanh, Vạn Ni&ecirc;n Thanh, Đại Ph&uacute; Gia, ... ph&ugrave; hợp với kh&ocirc;ng gian rộng, tho&aacute;ng đ&atilde;ng như ph&ograve;ng họp, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn lớn.2. Loại c&acirc;y t&aacute;n thấp: Đại hồng m&ocirc;n, Tiểu hồng m&ocirc;n, Cọ mini, Trầu l&aacute; xẻ th&aacute;i, Trầu l&aacute; xẻ ph&aacute;p, M&ocirc;n l&aacute; xẻ, Trầu b&agrave; l&aacute; xẻ, Đại tứ lan, Bạch m&atilde;, Trầu b&agrave; c&aacute;nh phượng,Thi&ecirc;n thanh, Đại lan, Lan &yacute;, Chuối ho&agrave;ng đế, Kim Ph&aacute;t T&agrave;i, Trầu b&agrave; lục đế, Vạn ni&ecirc;n thanh treo... hợp với kh&ocirc;ng gian nhỏ, tạo cảm gi&aacute;c gần gũi ấm c&uacute;ng.3. C&aacute;c loại c&acirc;y ngoại thất: Vạn tuế, Chuối rẻ quạt, Trắc b&aacute;ch diệp, B&aacute;ch t&aacute;n, Ng&acirc;u, Sanh Tầng, T&ugrave;ng Th&aacute;p, Kim Giao ... th&iacute;ch hợp với kh&ocirc;ng gian nhiều &aacute;nh s&aacute;ng.* Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh, ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết: - Tư vấn miễn ph&iacute; để kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; lựa chọn ph&ugrave; hợp nhất.- Lu&ocirc;n ch&uacute; trọng chăm s&oacute;c, bảo dưỡng, thay đổi khi c&acirc;y xấu, kh&ocirc;ng đạt y&ecirc;u cầu.-&nbsp; Kh&ocirc;ng g&acirc;y ảnh hưởng tới c&ocirc;ng việc v&agrave; t&agrave;i sản của kh&aacute;ch h&agrave;ng, nếu vi phạm sẽ bị phạt đền.-&nbsp; L&agrave;m vệ sinh c&acirc;y 1-3 lần /1tuần trong giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh.-&nbsp; Đ&ocirc;n, kỷ, chậu cao cấp, đồng bộ sứ&nbsp; B&aacute;t Tr&agrave;ng (c&oacute; đĩa l&oacute;t k&egrave;m theo).Quy tr&igrave;nh l&agrave;m việc: Khảo s&aacute;t tận nơi (miễn ph&iacute;) &agrave; B&aacute;o gi&aacute; (K&egrave;m theo ảnh c&acirc;y đại diện) &agrave;K&yacute; hợp đồng &agrave; Vận chuyển, giao c&acirc;y&nbsp; &agrave;L&ecirc;n lịch chăm s&oacute;c c&acirc;y &agrave; Đổi c&acirc;y xấu, hỏng, thay đổi c&acirc;y</span><span style="font-family: arial; font-size: small" /><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i:<br /><br /><br /></span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">C.ty TNHH MTV VINAXANH</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">V</span><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">ườn c&acirc;y: 55 Ụ Ghe Phường -Tam Ph&uacute; - Q. Thủ Đức</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Email:&nbsp;</span><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><a target="_blank" href="mailto:chuthucayxanh@gmail.com">chuthucayxanh@gmail.com</a>&nbsp;</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Web:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vinaxanh.comb/">www.vinaxanh.com</a></span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><br /><br /><br /></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vinaxanh.comb/">B</a>ạn chỉ cần gọi cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để được phục vụ tận nơi:(08)66.50.26.26&nbsp;</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Mobi : &nbsp;0915.1386.22 &nbsp;- 0936.539.536</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><br /></span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">* Trong Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp cho:- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho văn ph&ograve;ng</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho ng&acirc;n h&agrave;ng</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n-</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho đại sứ qu&aacute;n</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho cơ quan, hội nghị</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho trụ sở c&ocirc;ng ty</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho to&agrave; nh&agrave; văn ph&ograve;ng, chung cư</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho cửa h&agrave;ng cafe</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho nh&agrave; h&agrave;ng</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho kh&aacute;ch sạn&nbsp;</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho trường học, trung t&acirc;m đ&agrave;o tạo</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho cửa h&agrave;ng thời trang, spa, trung t&acirc;m thương mại</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">- Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho biệt thự, nh&agrave; ri&ecirc;ng (bao gồm cả chăm s&oacute;c, dọn dẹp s&acirc;n vườn)</span></div><div style="font-family: arial; font-size: small"><br /></div></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Chu Văn Thư
- Địa chỉ: 553 Tam Phú -Thủ Đức- HCM
- Điện thoại: 0915.1386.22 - Fax: 0866502626
- email: chuthucayxanh@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH