cho thue xe tu 4-45c, cho thue thiet bi to chuc su

  • Thread starter tansumenh
  • Ngày gửi
T

tansumenh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Duc Thinh
- Địa chỉ: 36 HANG BUN,BA DINH,HA NOI
- Tel, Fax: ::: FaX 0439275444
- email: tan_su_menh_ltd@ymail.com
================================

<font size="3"><font face=".VnTime"><table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" border="1"><tbody><tr><td style="width: 811px" valign="top"><p><font face="Times New Roman"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></strong></font></p><h2 align="left">C&Ocirc;NG TY TNHH&nbsp; THƯƠNG MẠI V&Agrave; DU LỊCH T&Acirc;N SỨ MỆNH<br /></h2><h3 align="left">TAN SU MENH TRADING AND TOURISM LIMITED <br /></h3><font face="Times New Roman">Địa chỉ :&nbsp; Số 36 H&agrave;ng B&uacute;n - Quận Ba Đ&igrave;nh &ndash; H&agrave; nội<br /></font><font face="Times New Roman">Điện thoại : (042) 2.396.685 / fax:(043) 9.275.444&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><font face="Times New Roman">Email&nbsp; : tan_su_menh_ltd@ymail.com<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 811px" valign="top"><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman">THƯ NGỎ<br /></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman"><u>K&iacute;nh thưa :</u> Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong> <p><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty T&acirc;n Sư M<font size="3">ệnh xin gửi lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng đến Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng. Ch&uacute;c qu&yacute; Kh&aacute;ch an khang thinh vượng.</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty T&acirc;n Sư Mệnh xin cảm ơn Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; quan t&acirc;m v&agrave; sử dụng dịch vụ&nbsp; ch&uacute;ng t&ocirc;i tr&ecirc;n con&nbsp; đường ph&aacute;t triển sự nghiệp của C&ocirc;ng ty.</font></p><p><font size="3"><font face="Times New Roman">Kể từ khi th&agrave;nh lập ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ, gi&aacute; cả cạnh tranh thị trường, những dịch vụ&nbsp; ưu&nbsp; đ&atilde;i cho Kh&aacute;ch h&agrave;ng </font>s&ouml; d&ocirc;ng v&agrave;<font face="Times New Roman"> đa dạng ho&aacute; c&aacute;c loại h&igrave;nh dịch vụ ph&aacute;t triển của C&ocirc;ng ty.</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Sự quan t&acirc;m của Qu&yacute; kh&aacute;ch l&agrave; niềm vinh dự của C&ocirc;ng ty .Ch&uacute;ng t&ocirc;i lấy :</font></p><p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>&ldquo;Sự h&agrave;i l&ograve;ng của Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; thước đo hiệu quả hoạt động kinh doanh của C&ocirc;ng ty&rdquo;</strong> </font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch l&agrave; Sứ Mệnh của C&ocirc;ng ty</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Ch&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch một ng&agrave;y tốt l&agrave;nh</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Tr&acirc;n trong cảm ơn ./.</font></p><strong><font face="Times New Roman">ĐẠI DIỆN C&Ocirc;NG TY<br /></font></strong><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp; </strong><strong>Nguyễn&nbsp; Đức Thịnh<br /></strong></font><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Gi&aacute;m đốc)<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman">...&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.************************&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..<br /></font></strong><div><strong><u><font face="Times New Roman">Dịch vụ C&ocirc;ng ty<br /></font></u></strong></div><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td style="width: 396px"><strong><font face="Times New Roman">Tổ chức sự kiện<br /></font></strong></td><td style="width: 327px"><strong><font face="Times New Roman">Cho thu&ecirc; xe, tổ chức tour du lịch<br /></font></strong></td></tr><tr><td style="width: 396px" valign="top"><font face="Times New Roman">-&nbsp; T<font size="3">ổ chức hội nghị hội thảo,khai trương ,kh&aacute;nh th&agrave;nh,&hellip;<br /></font></font><font face="Times New Roman">-&nbsp; T<font size="3">ổ chức biểu diễn nghệ thuật<br /></font></font><font face="Times New Roman">-&nbsp; Cung c<font size="3">ấp MC, Ca sĩ, Người mẫu, nh&oacute;m h&agrave;i, PG (Lễ t&acirc;n),&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nh&oacute;m nhảy, nh&oacute;m m&uacute;a&hellip;&hellip;<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-&nbsp; </font>Cho thu&ecirc; <font size="3">&nbsp;</font>&acirc;m thanh <font size="3">&nbsp;</font>&aacute;nh s&aacute;ng, s&acirc;n kh<font size="3">ấu, gi&agrave;n kh&ocirc;ng gian<br /></font></font><font face="Times New Roman">-&nbsp; Cho thu&ecirc; m&agrave;n,<font size="3"> m&aacute;y chiếu, m&agrave;n Platma, tai nghe dịch, cabin dịch, Mix đại biểu, bộ đ&agrave;m<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">-&nbsp; Cho thu&ecirc; b&agrave;n ghế, nh&agrave; bạt, thảm trải s&agrave;n, bục đại biểu, s&uacute;ng bắn ph&aacute;o trang kim, ph&aacute;o b&ocirc;ng<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">-&nbsp; Cho thu&ecirc; cổng tr&agrave;o, kinh kh&iacute; cầu, b&oacute;ng bay<br /></font></font><font face="Times New Roman"><u>Hotline 24/24h:</u> Ms. Ho&agrave;ng Anh : 0422 396 685<strong><br /></strong></font></td><td style="width: 327px"><font face="Times New Roman">- Cho thu&ecirc; xe: du lịch, cưới hỏi, vip,chạy th&aacute;ng 4-45c<br /></font><font face="Times New Roman">- Bu&ocirc;n b&aacute;n xe &ocirc;t&ocirc;: gia đ&igrave;nh, thương mại, vip cũ, mới<br /></font><font face="Times New Roman">- Đại l&yacute; b&aacute;n v&eacute; m&aacute;y bay, v&eacute; t&agrave;u,&nbsp; vi sa, hộ chiếu...<br /></font><font face="Times New Roman">- Đặt ph&ograve;ng kh&aacute;ch san *-*****<br /></font><font face="Times New Roman">- Tổ chức tour du lịch trong nước v&agrave; Quốc tế<br /></font><font face="Times New Roman">- Dịch vụ tư vấn, mua b&aacute;n nh&agrave; đất<br /></font><font face="Times New Roman"><u>Hotline 24/24h</u>: Mr. Đức Thịnh : 0977 787 886<br /></font></td></tr></tbody></table><p><font face="Times New Roman" /></p></td></tr></tbody></table></font></font><font size="3"><font face=".VnTime"><h2 align="left">HI ,*Ch&uacute;c c&aacute;c bạn Một ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt l&agrave;nh ,Một m&ugrave;a đ&ocirc;ng ấm &aacute;p , *<br /></h2><h2>C&Ocirc;NG TY TNHH&nbsp; THƯƠNG MẠI V&Agrave; DU LỊCH T&Acirc;N SỨ MỆNH<br /></h2><font face="Times New Roman">Địa chỉ :&nbsp; Số 36 H&agrave;ng B&uacute;n - Quận Ba Đ&igrave;nh &ndash; H&agrave; nội<br /></font><font face="Times New Roman">Điện thoại : 042 2.396.685 / fax:043 9.275.444<br /></font><font face="Times New Roman">Email&nbsp; : </font><a href="mailto:tan_su_menh_ltd@ymail.com"><font face="Times New Roman">tan_su_menh_ltd@ymail.com</font></a><br /><font face="Times New Roman"><u>Hotline 24/24h</u>: Mr. Đức Thịnh : 0422 396 685 / 0977 787 886<br /></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng Gi&aacute;<br /><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;( </em></strong><strong><em>Tariff )</em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></strong><strong><em><br /></em></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td style="width: 150px" valign="top" rowspan="2"><p align="center"><span /></p><strong>Ph&shy;&not;ng th&oslash;c thu&ordf;<br /></strong><font face="Times New Roman">Mode of Rental<br /></font></td><td style="width: 90px" rowspan="2"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><strong>Giới hạn</strong><br /></font><font face="Times New Roman">Km/giờ<br /></font><font face="Times New Roman">Limit Km/Hour<br /></font></td><td style="width: 168px" colspan="2"><strong><font face="Times New Roman">04 Seats<br /></font></strong></td><td style="width: 84px"><strong><font face="Times New Roman">07 Seats<br /></font></strong></td><td style="width: 84px"><strong><font face="Times New Roman">15 Seats<br /></font></strong></td><td style="width: 84px"><strong><font face="Times New Roman">24 Seats<br /></font></strong></td><td style="width: 84px"><strong><font face="Times New Roman">35 Seats<br /></font></strong></td><td style="width: 84px"><strong><font face="Times New Roman">45 Seats<br /></font></strong></td></tr><tr><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman"><strong>Toyota</strong><strong><br /></strong></font><strong><font face="Times New Roman">Camry<br /></font></strong><font face="Times New Roman">Model<br /></font><font face="Times New Roman">2007-2009<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman"><strong>Toyota</strong><strong> <br /></strong></font><strong><font face="Times New Roman">Altis<br /></font></strong><font face="Times New Roman">Model&nbsp; <br /></font><font face="Times New Roman">2007-2009<strong><br /></strong></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman"><strong>Toyota</strong><strong> Inova<br /></strong></font><strong><font face="Times New Roman">Zace<br /></font></strong><font face="Times New Roman">Model<br /></font><font face="Times New Roman">2007-2009<strong><br /></strong></font></td><td style="width: 84px"><strong><font face="Times New Roman">Mercedes Ford Transit<br /></font></strong><font face="Times New Roman">Model<br /></font><font face="Times New Roman">2007-2009<strong><br /></strong></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman"><strong>Huyndai</strong><strong> County</strong><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman">Model<br /></font><font face="Times New Roman">2007-2009<strong><br /></strong></font></td><td style="width: 84px"><strong><font face="Times New Roman">Huyndai Aero<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Town<br /></font></strong><font face="Times New Roman">Model<br /></font><font face="Times New Roman">2007-2009<strong><br /></strong></font></td><td style="width: 84px"><strong><font face="Times New Roman">Huyndai&nbsp; Aero<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">space<br /></font></strong><font face="Times New Roman">Model<br /></font><font face="Times New Roman">2007-2009<strong><br /></strong></font></td></tr><tr><td style="width: 150px"><font face="Times New Roman">Đưa đ&oacute;n S&acirc;n bay<br /></font></td><td style="width: 90px"><font face="Times New Roman">80km/ 3 hours<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">600,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">380,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">450,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">550,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">750,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">850,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">950,000 Vnd<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 150px"><font face="Times New Roman">City tour 1/2 ng&agrave;y - <em>4 hours</em><br /></font></td><td style="width: 90px"><font face="Times New Roman">50km/ 4 hours<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">600,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">400,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">450,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">550,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">750,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">850,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">950,000 Vnd<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 150px"><font face="Times New Roman">City tour 1 ng&agrave;y &ndash; <em>One day</em><br /></font></td><td style="width: 90px"><font face="Times New Roman">100 km/ 8 hours<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">1,000,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">550,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">700,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">800,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">1,100,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">1,300,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">1.500.000 Vnd<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 150px"><font face="Times New Roman">Ngoại tỉnh - <em>Outside of city</em><br /></font></td><td style="width: 90px"><font face="Times New Roman">&gt;220km/day<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">8,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">3,800 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">4,500 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">5,500 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">7,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">8,500 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">9,500 Vnd<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 150px"><font face="Times New Roman">Ngo&agrave;i giờ <em>&ndash; Overtime</em><br /></font></td><td style="width: 90px" valign="top"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">70,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">50,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">50,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">50,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">70,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">70,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">70,000 Vnd<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 150px"><font face="Times New Roman">Lưu đ&ecirc;m &ndash; Overnight stay<br /></font></td><td style="width: 90px" valign="top"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">120,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">120,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">120,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">150,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">200,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">200,000 Vnd<br /></font></td><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman">200,000 Vnd<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 828px" colspan="9"><font face="Times New Roman"><u>Ghi ch&uacute;</u> : Gi&aacute; thu&ecirc;&nbsp; xe tr&ecirc;n đ&atilde; bao gồm xăng dầu , cầu ph&agrave; , Vat5%<br /></font></td></tr></tbody></table><font face="Times New Roman"><strong><u>Chuy&ecirc;n</u></strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Du lịch&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Sự kiện</strong><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Cho thu&ecirc; xe &ocirc;t&ocirc; : du lịch, cưới hỏi, vip,chạy th&aacute;ng&nbsp; từ 4-45c&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Tổ chức khai trương ,kh&aacute;nh th&agrave;nh, biểu diễn nghệ thuật&hellip;<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Bu&ocirc;n b&aacute;n xe &ocirc;t&ocirc;: gia đ&igrave;nh, thương mại, vip cũ, mới&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp; Cung cấp MC, Ca sĩ, Người mẫu,PG (Lễ t&acirc;n),&nbsp; nh&oacute;m nhảy&hellip;<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Đại l&yacute; b&aacute;n v&eacute; m&aacute;y bay , v&eacute; t&agrave;u ,visa , hộ chiếu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Cho thu&ecirc; &nbsp;&acirc;m thanh &nbsp;&aacute;nh s&aacute;ng, s&acirc;n khấu, m&agrave;n,m&aacute;y chiếu..<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Đặt ph&ograve;ng kh&aacute;ch san *-*****&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp; Cho thu&ecirc; b&agrave;n ghế, nh&agrave; bạt, thảm trải s&agrave;n&hellip;.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tổ chức tour du lịch trong nước v&agrave; quốc tế&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Cho thu&ecirc; cổng tr&agrave;o, kinh kh&iacute; cầu, b&oacute;ng bay ,ph&aacute;o b&ocirc;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p> <p></p></font></font><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH