CHO THUÊ XE VIP

#1
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #3366ff"><a href="http://chothuexeviphq.blogspot.com/"><span style="color: #3366ff; text-decoration: none">Cho thu&ecirc; xe VIP</span></a><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a">của Ho&agrave;ng Qu&acirc;n chắc chắn thỏa m&atilde;n tất cả c&aacute;c y&ecirc;u cầu, d&ugrave; khắt khe nhất, kh&oacute; t&iacute;nh nhất của kh&aacute;ch h&agrave;ng Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận khi sử dụng c&aacute;c dịch vụ<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #3366ff"><a href="http://chothuexeviphq.blogspot.com/"><span style="color: #3366ff; text-decoration: none">Cho thu&ecirc; xe VIP</span></a></span></em><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #3366ff">.</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #3366ff; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a href="http://chothuexeviphq.blogspot.com/"><span style="color: #3366ff; text-decoration: none">Cho thu&ecirc; xe VIP</span></a></span></em></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #3366ff; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">đưa đ&oacute;n l&agrave;m việc trong Nội th&agrave;nh H&agrave; Nội.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Dịch vụ<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a; background-color: #f2ebe1; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Thu&ecirc; xe VIP</span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">đ&oacute;n, tiễn<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a">S&acirc;n</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a">Bay</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Dịch vụ Thu&ecirc; xe th&aacute;ng phục vụ c&aacute;c Tổ chức Nước ngo&agrave;i, b&agrave; con Việt kiều sống v&agrave; l&agrave;m việc tại Việt<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a">Nam</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Dịch vụ Thu&ecirc; xe Cưới Sang Trọng, Đẳng cấp.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Dịch vu thu&ecirc; phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c, Tham quan Du lịch Ngoại Tỉnh.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #3366ff"><a href="http://chothuexeviphq.blogspot.com/"><span style="color: #3366ff; text-decoration: none">Cho thu&ecirc; xe VIP</span></a></span></em></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a">&ndash; Luxury Cars, lần đầu ti&ecirc;n Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ biết r&otilde; trị gi&aacute; xe mới của từng loại xe, t&iacute;nh năng t&aacute;c dụng, sự ưu việt của mỗi loại xe, Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ hiểu r&otilde; gi&aacute; trị của đồng tiền m&igrave;nh bỏ ra để l&agrave;m chủ, để sở hữu chiếc xe trong thời gian m&igrave;nh thu&ecirc; mua dịch vụ<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #3366ff"><a href="http://chothuexeviphq.blogspot.com/"><span style="color: #3366ff; text-decoration: none">Cho thu&ecirc; xe VIP</span></a></span></em><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #3366ff">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a">Ho&agrave;ng Qu&acirc;n.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a">K&iacute;nh ch&uacute;c Qu&yacute; kh&aacute;ch mạnh khỏe, th&agrave;nh đạt v&agrave; chọn lựa được chiếc xe Hạng Sang vừa &yacute; trong gần 60 mẫu xe cao cấp của H&atilde;ng<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #3366ff"><a href="http://chothuexeviphq.blogspot.com/"><span style="color: #3366ff">Cho thu&ecirc; xe VIP</span></a></span></u></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a">.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #4f402a"><br /> Tr&acirc;n trọng!</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #333333">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #555555">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></u></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #555555">VĂN PH&Ograve;NG XE HO&Agrave;NG QU&Acirc;N</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #555555">ĐC: T&ograve;a nh&agrave; s<em>ố&nbsp;19 Tr&uacute;c Kh&ecirc; &ndash; Đống Đa &ndash; H&agrave; Nội</em></span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #555555">Tel: &nbsp;(+84-4) 66.83.66.07</span></em></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #555555">Fax: (+84-4) 62.69.45.42</span></em></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #555555">Hotline: &nbsp;0983.838.553 &ndash; 0987.999.222</span></em></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #555555">Email:</span></strong></em><span class="apple-converted-space"><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #555555">&nbsp;</span></em></strong></span><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #008dcf"><a href="mailto:thuexehoangquan@gmail.com"><span style="color: #6699cc; text-decoration: none">thuexehoangquan@gmail.com</span></a></span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #3366ff"><a href="http://chothuexeviphq.blogspot.com/"><span style="color: #3366ff; text-decoration: none">Cho thu&ecirc; xe VIP</span></a></span></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Dũng
- Địa chỉ: 19 Trúc Khê
- Điện thoại: 0987999222 - Fax:
- email: thuexehoangquan@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH