Chồn nhung đen giống giá rẽ

#1
<p><a class="colorbox tooltip_picture cboxElement" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/6/ggs1347093852.jpg" target="_blank" rel="raovat_picture_tinyMCE"><img width="174" height="118" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/6/medium_ggs1347093852.jpg" border="0" /></a><a class="colorbox tooltip_picture cboxElement" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/6/fjt1347093875.jpg" target="_blank" rel="raovat_picture_tinyMCE"><img width="159" height="118" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/6/medium_fjt1347093875.jpg" border="0" /></a></p><font size="4"><font color="#ff0000"><em><strong>Chồn Nhung Đen</strong></em></font><em><strong><br />Chồn nhung đen</strong></em><em><strong> &nbsp;c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; &quot;hắc thốn&quot;, c&oacute; nguồn gốc từ Nam Mỹ, c&oacute; nhiều ở v&ugrave;ng n&uacute;i Andes, được T&acirc;y Ban Nha nhập v&agrave;o nu&ocirc;i c&aacute;ch đ&acirc;y h&agrave;ng trăm năm. Sau Chồn Nhung&nbsp;đen&nbsp;được nu&ocirc;i ở một số nước Ch&acirc;u &acirc;u, rồi ph&aacute;t triển sang Ch&acirc;u &Aacute;, chủ yếu nu&ocirc;i nhiều ở khu tự trị d&acirc;n tộc Choang Quảng T&acirc;y, Trung Quốc</strong></em> </font><font size="4"><p><br /><font color="#ff0000"><em><strong>Chồn nhung đen</strong></em></font><strong> đang l&agrave; vật nu&ocirc;i x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o v&agrave; vươn l&ecirc;n l&agrave;m gi&agrave;u của b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n trong cả nước</strong><br /><strong>Sau thời gian nguy&ecirc;n cứu , t&igrave;m t&ograve;i v&agrave; học hỏi kỹ thuật nu&ocirc;i Chồn Nhung&nbsp;đen&nbsp;. Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nu&ocirc;i dưỡng, sinh sản th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; ổn định giống vật nu&ocirc;i qu&yacute; hiếm n&agrave;y .</strong><br /><strong>với sự tuyển chọn li&ecirc;n tục ,ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo sẽ mang đến cho b&agrave; con những con giống Chồn Nhung Đen thật tốt &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /><strong>&nbsp;( đảm bảo tr&aacute;nh cận huyết v&agrave; đồng huyết ) với gi&aacute; th&agrave;nh thấp nhất !</strong></p><p><br /><font color="#ff0000"><strong>Cung cấp </strong><em><strong>Chồn Nhung đen</strong></em><strong> giống SLL tại trại</strong><br /><strong>&nbsp;gi&aacute; thấp nhất cho b&agrave; con c&oacute; nhu cầu.<br />Chồn giống lu&ocirc;n c&oacute; tại trại cho b&agrave; con chọn.<br /><em>LH 0966093096 Mr Trường để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin</em></strong></font></p><p><font color="#ff0000"><strong><em><br />Trại Chồn Nhung Đen TpHCM</em></strong><em><br /></em><strong><em>14/8A Đường số 1, KP1, P.B&igrave;nh Hưng Ho&agrave;, B&igrave;nh T&acirc;n TpHCM<br />TK Agribank 6200205168486 </em></strong></font><strong><em><font color="#ff0000">B&igrave;nh T&acirc;n TpHCM</font><br /></em></strong><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-G-0BuDVHlvg/UGkZAENuxVI/AAAAAAAAUuk/xtJBR3FCCW0/Agriviet.Com-Chonh_nhung_den_1.jpg" border="0" /><br /><strong><br /></strong><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-VZtKiTB3PW8/UGkZNbMwIJI/AAAAAAAAUus/5XB7X659J3E/Agriviet.Com-chon-nhung-den.jpg" border="0" /><br /><strong><br />Kỹ thuật nu&ocirc;i Chồn Nhung Đen<br /></strong><font face="Times New Roman"><strong>Chuẩn bị chuồng trại</strong><br /></font>-<font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>Chuồng nu&ocirc;i chồn nhung đen tr&aacute;nh để &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp chiều v&agrave;o. Chuồng nu&ocirc;i c&oacute; thể một tầng hoặc nhiều tầng.<br />-<font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>K&iacute;ch thước chuồng nu&ocirc;i th&iacute;ch hợp nhất l&agrave; rộng 50cm, cao 40cm, d&agrave;i 50 cm. Chuồng được k&ecirc; cao hơn mặt đất từ 40 &ndash; 50cm để tho&aacute;ng m&aacute;t v&agrave; thuận tiện cho việc dọn vệ sinh chuồng trại. Với k&iacute;ch thước n&agrave;y, b&agrave; con c&oacute; thể nu&ocirc;i nhốt từ 2,3 chồn sinh sản tốt. <br />-<font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>Vật liệu: tre, lưới mắt c&aacute;o inox.. Nhưng ch&uacute; &yacute; đ&aacute;y chuồng n&ecirc;n l&agrave;m bằng lưới mắt c&aacute;o inox để ph&acirc;n chồn dễ lọt xuống đất, kh&ocirc;ng g&acirc;y mất vệ sinh trong chuồng nu&ocirc;i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-6Q0AU-uVMLk/UGkZtQKjx9I/AAAAAAAAUu8/sDjI8f5rgHk/Agriviet.Com-chon_nhung_den_3.jpg" border="0" /><br /><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-8B6FqzgfPRU/UGkZf5yFjAI/AAAAAAAAUu0/KokXTgiUFRE/Agriviet.Com-chon_nhung_den_2.jpg" border="0" /><br /><br />Y&ecirc;u cầu về thức ăn v&agrave; chế độ dinh dưỡng của CHỒN NHUNG ĐEN<br />1. Thức ăn<br />CHỒN l&agrave; loại động vật ăn cỏ, thức ăn th&ocirc;, khả năng ti&ecirc;u h&oacute;a của ch&uacute;ng tốt hơn thỏ, lợn v&agrave; c&aacute;c loại gia cầm kh&aacute;c. C&oacute; thể tận dụng c&aacute;c loại thức ăn như: l&aacute; c&acirc;y, cỏ xanh, quả dại, n&ocirc;ng vật phẩm. Thức ăn th&ocirc;ng thường của ch&uacute;ng chủ yếu ph&acirc;n th&agrave;nh:<br />- Thức ăn xanh<br />+ Cỏ tạp tự nhi&ecirc;n<br />+ C&aacute;c loại rau quả: Dưa, quả ngọt, hoa quả, rau muống, c&agrave; rốt&hellip;<br />+ C&aacute;c loại l&aacute; c&acirc;y: Ngọc lan, ho&agrave;ng b&igrave;, liễu, c&acirc;y l&ecirc;, nho, l&aacute; tr&uacute;c. H&agrave;m lượng dinh dưỡng của l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc;ng thấp hơn so với cỏ kh&ocirc;, m&agrave; trong đ&oacute; c&ograve;n c&oacute; Vitamin v&agrave; những chất tốt cho ti&ecirc;u h&oacute;a.<br />+ C&aacute;c loại rau cỏ dại: Ở c&aacute;c g&oacute;c ruộng, bờ mương mọc rất nhiều c&acirc;y cỏ dại. Chỉ cần ch&uacute;ng kh&ocirc;ng độc, kh&ocirc;ng bị &ocirc; nhiễm th&igrave; đều c&oacute; thể cho CHỒN ăn.<br />+ Thực vật thủy sinh c&aacute;c loại: Cần ch&uacute; &yacute; nguồn thức ăn n&agrave;y chứa h&agrave;m lượng nước cao dễ khiến CHỒN mắc bệnh, n&ecirc;n tốt nhất cần rửa sạch, l&agrave;m kh&ocirc; rồi mới cho ch&uacute;ng ăn.<br />+ Thức ăn l&agrave; c&aacute;c loại thực vật thủy sinh<br />- Thức ăn kh&ocirc;<br />Từ th&aacute;ng thứ 6 &ndash; 10, phơi dưới &aacute;nh nắng mặt trời c&acirc;y th&acirc;n l&uacute;a hoặc cỏ dại th&agrave;nh rơm kh&ocirc; 85 - 90%, v&iacute; dụ: rơm rạ kh&ocirc;, th&acirc;n c&acirc;y ng&ocirc; kh&ocirc;, cỏ voi kh&ocirc; rất tiện cho m&ugrave;a đ&ocirc;ng thiếu cỏ tươi, c&oacute; thể thay thế thức ăn tươi. Thức ăn l&agrave; th&acirc;n c&acirc;y như: rơm, th&acirc;n c&acirc;y ng&ocirc;, th&acirc;n c&acirc;y l&uacute;a mạch, l&aacute; v&agrave; ngọn m&iacute;a, th&acirc;n c&acirc;y họ đậu, những thứ n&agrave;y sau khi được chế biến th&agrave;nh dạng bột c&oacute; thể cho lẫn v&agrave;o thức ăn của CHỒN.<br />- Thức ăn tinh<br />Thức ăn tinh l&agrave; thức ăn hỗn hợp giữa thức ăn năng lượng v&agrave; thức ăn Protein. Thức ăn năng lượng như: ngọc mễ, gạo, tiểu mạch, đại mạch, cao lương, c&aacute;m gạo. Thức ăn c&oacute; Protein ph&acirc;n th&agrave;nh thức ăn Protein động vật như: bột c&aacute;, bột thịt, bột xương, bột huyết, bột nhộng. Thức ăn Protein thực vật: c&aacute;c loại đậu, b&aacute;nh đậu&hellip;<br />- Thức ăn c&oacute; chất kho&aacute;ng v&agrave; Vitamin<br />Cơ thể CHỒN cần hơn 10 loại kho&aacute;ng chất, trong đ&oacute; chủ yếu l&agrave;: Natri, Clo, Canxi, lan, sắt. Những nguy&ecirc;n tố dinh dưỡng n&agrave;y c&oacute; trong: bột xương, bột trứng, muối ăn, thạch phấn, bột cao h&agrave;o&hellip; c&aacute;c loại Vitamin chủ yếu l&agrave; Vitamin A, B, C, D.<br />- Thức ăn hỗn hợp<br />Theo nhu cầu dinh dưỡng của CHỒN, ta c&oacute; c&aacute;c loại thức ăn hỗn hợp dưới đ&acirc;y l&agrave; một v&agrave;i phương ph&aacute;p điều chế:<br />+ Bột ng&ocirc; 15%, bột cao lương 10%, b&aacute;nh đậu 15%, l&uacute;a mạch 30%, đại mạch 25%, bột c&aacute; 2%, bột xương 20%, muối ăn 1%.<br />+ Bột ng&ocirc; 40%, bột xương 10%, c&aacute;m l&uacute;a mạch 30%, sinh phu 15%, bột c&aacute; 2%, bột xương 2%, muối ăn 1%.<br />+ Bột cỏ voi 30%, bột mỳ 20%, bột ng&ocirc; 10%, c&aacute;m l&uacute;a mạch 20%, sinh phu 12%, bột xương 2%, bột c&aacute; 2%, muối 1,5%, con men 2%, nguy&ecirc;n tố k&iacute;ch th&iacute;ch sinh trưởng gia s&uacute;c, gia cầm 0,5%.<br />Chọn một trong c&aacute;c loại thức ăn hỗn hợp tr&ecirc;n, mỗi ng&agrave;y cho ăn 250g thức ăn thanh, khoảng 20g thức ăn tinh.<br />Nhu cầu dinh dưỡng trong thức ăn:<br />Để sinh tồn, sinh trưởng v&agrave; sinh sản, CHỒN cần hấp thụ số lượng vật chất nhất định. Để đạt được dinh dưỡng to&agrave;n diện, đ&aacute;p ứng đủ nhu cầu sinh trưởng, ta c&oacute; thể c&oacute; bảng th&agrave;nh phần nhu cầu dinh dưỡng như sau:<br />Bảng h&agrave;m lượng th&agrave;nh phần cơ bản nhu cầu dinh dưỡng CHỒN (đơn vị %)<br />Nước Đạm Protein Chất b&eacute;o th&ocirc; Chất xơ Sắt Canxi Magie Natri Phốt pho<br />6,00 47,75 20,54 6,43 16,48 0,24 1,10 0,24 0,53 0,60<br /><br /><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-UgyzGEH7JXc/UGkZ4d4PRUI/AAAAAAAAUvE/2s9D4RGm1bQ/Agriviet.Com-chon-nhung-den_.jpg" border="0" /><br /><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-u9xashUmBsI/UGkaBVXFXqI/AAAAAAAAUvM/V4IYw40bA58/Agriviet.Com-Chon_nhung_den.jpg" border="0" /><br /><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-fZfmXPdIUio/UG0Q8YtkE1I/AAAAAAAAeiU/N2PCSTjPBkg/Agriviet.Com-ban_do_Trai_Chon_nhung_den.JPG" border="0" />&nbsp;<br /><br /><br /><strong><span style="color: #ff0000; font-size: medium"><font size="3">Cung cấp Chồn Nhung đen giống SLL tại trại<br />gi&aacute; thấp nhất cho b&agrave; con c&oacute; nhu cầu.<br />Chồn giống lu&ocirc;n c&oacute; tại trại cho b&agrave; con chọn.<br /><br />LH 0966093096 Mr Trường để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin<br />Trại Chồn Nhung Đen<br />14/8A Đường số 1, B&igrave;nh Hưng Ho&agrave;, B&igrave;nh T&acirc;n TpHCM<br />TK Agribank 6200205168486</font></span></strong></p><p><br /><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> Mr Trường<br /><strong>- Địa chỉ: </strong>14/8A đường Số 1, KP1, P.B&igrave;nh Hưng Ho&agrave;, B&igrave;nh T&acirc;n TpHCm<br /><strong>- Điện thoại: </strong>0966093096 - Fax: <br /><strong>- email: </strong>anhtuantd@yahoo.com <br /></p></font><p>&nbsp;</p><div style="padding-bottom: 5px; background-color: #327e00; padding-left: 5px; padding-right: 5px; color: #ffffff; padding-top: 5px"><strong>Th&ocirc;ng tin:</strong></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại Chồn Nhung đen TpHCM
- Địa chỉ: 14/8A đường số 1, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TpHCM
- Điện thoại: 0966093096 - Fax: 0966093096
- email: anhtuantd@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH