chon nhung den,hieu qua kinh te cao, gia re cho nha nong

  • Thread starter linhtrangss
  • Ngày gửi
L

linhtrangss

Guest
#1
<p><strong><font size="4">CHỒN NHUNG ĐEN CHẤT LƯỢNG CỦA SỞ N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N THANH H&Oacute;A</font></strong></p><p><font size="4"><em>LI&Ecirc;N HỆ: 0903233867 MR CH&Acirc;U</em></font></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Chồn nhung đen c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; &quot;hắc thốn&quot;, c&oacute; nguồn gốc từ Nam Mỹ, c&oacute; nhiều ở v&ugrave;ng n&uacute;i Andes, được T&acirc;y Ban Nha nhập v&agrave;o nu&ocirc;i c&aacute;ch đ&acirc;y h&agrave;ng trăm năm. Sau được nu&ocirc;i ở một số nước Ch&acirc;u &acirc;u, rồi ph&aacute;t triển sang Ch&acirc;u &Aacute;, chủ yếu nu&ocirc;i nhiều ở khu tự trị d&acirc;n tộc Choang Quảng T&acirc;y, Trung Quốc.</strong></p><br /><p><font size="3" face="Times New Roman">Điều kiện sinh th&aacute;i của chồn nhung đen rất giống chuột v&agrave; thỏ. Nhưng c&oacute; tầm v&oacute;c to hơn chuột n&ecirc;n khu vực nu&ocirc;i động vật th&iacute; nghiệm của y tế Trung Quốc nu&ocirc;i nhiều để nghi&ecirc;n cứu cấy truyền c&aacute;c loại vi sinh vật, c&aacute;c bệnh l&yacute; h&oacute;a học...</font></p><p><font size="3" face="Times New Roman"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-4hzVTOrpfks/Tmw7C5wwZpI/AAAAAAAABrc/YNAJmnn6J_k/s400/nuoi%2Bchon%2Bnhung%2Bden%2B02.jpg" /><br /><br />Nhưng trong những năm gần đ&acirc;y, nhờ c&oacute; những ưu điểm của chồn nhung đen: tầm v&oacute;c kh&aacute; to (khoảng từ 1-1,5 kg/con), ăn tạp, dễ nu&ocirc;i, sinh sản nhanh v&agrave; nhiều. Một chồn con mới đẻ sau khoảng mười ph&uacute;t đ&atilde; c&oacute; thể đi lại, 35 ng&agrave;y tuổi đ&atilde; động đực, 60 ng&agrave;y th&agrave;nh thục về t&iacute;nh, c&oacute; thể giao phối, thời gian chửa l&agrave; 65 ng&agrave;y, 1 năm cho khoảng từ 20-30 chồn con. Thời gian nu&ocirc;i 1 chồn con cho đến l&uacute;c giết thịt đạt 1 kg trở l&ecirc;n khoảng 4-5 th&aacute;ng. So với d&ecirc;, cừu v&agrave; b&ograve; th&igrave; nu&ocirc;i chồn nhung đen hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần. Tuổi thọ của chồn nhung đen l&agrave; từ 6- 7 năm. Thời kỳ sinh sản mạnh từ năm thứ 2-3.<br /><br />Thịt của chồn nhung đen đem chế biến th&agrave;nh c&aacute;c m&oacute;n ăn rất ngon v&agrave; bổ, được coi l&agrave; &quot;đặc sản&quot;. Qua ph&acirc;n t&iacute;ch được đ&aacute;nh gi&aacute; thịt của chồn gi&agrave;u v&agrave; c&acirc;n đối c&aacute;c chất dinh dưỡng hơn c&aacute;c loại thịt gia s&uacute;c v&agrave; gia cầm kh&aacute;c. H&agrave;m lượng protein rất cao đạt tới 19,7% (của thịt b&ograve; 17%, thịt lợn 15%, thịt thỏ 18,4%, thịt g&agrave; 21%...) c&oacute; tới 17 loại acid amin. Đặc biệt lượng mỡ rất thấp: 15% trong khi đ&oacute; thịt thỏ thấp nhất l&agrave; 10%, g&agrave; 17%, b&ograve; 25%, thịt lợn tới 29,5%. Thịt chồn rất giầu chất kho&aacute;ng nhất l&agrave; 2 nguy&ecirc;n tố: Zn v&agrave; Se c&oacute; t&aacute;c dụng chống ung thư. H&agrave;m lượng Fe cao gấp 3 lần thịt ba ba. H&agrave;m lượng cholesterol rất thấp. Đặc biệt l&agrave; chồn nhung đen rất &iacute;t mắc bệnh n&ecirc;n chưa d&ugrave;ng thuốc ti&ecirc;m ph&ograve;ng dịch. V&igrave; vậy thịt chồn nhung đen l&agrave; loại thịt sạch rất qu&yacute; gi&aacute;, rất thơm ngon, kh&ocirc;ng c&oacute; m&ugrave;i kh&oacute; chịu như một số loại thịt đặc sản kh&aacute;c. Bởi vậy thịt chồn nhung đen hiện nay được coi l&agrave; một trong những loại thịt hảo hạng của c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn sang trọng, được nhiều người ti&ecirc;u d&ugrave;ng ưa chuộng.<br /><br />Chồn nhung đen rất dễ nu&ocirc;i, chuồng trại đơn giản, l&agrave; động vật ăn tạp chủ yếu l&agrave; c&aacute;c loại cỏ, th&acirc;n c&acirc;y ng&ocirc;, d&acirc;y lang, l&aacute; lạc, l&aacute; m&iacute;a... Ngo&agrave;i ra h&agrave;ng ng&agrave;y cho th&ecirc;m c&aacute;m, khoai, sắn, bột ng&ocirc;, tấm... nhất l&agrave; đối với chồn c&aacute;i sinh sản.<br /><br />Hiện nay chồn nhung đen đang được nu&ocirc;i kh&aacute; nhiều ở c&aacute;c tỉnh Quảng T&acirc;y, Chiết Giang, Thượng Hải, Quảng Đ&ocirc;ng, Ph&uacute;c Kiến, Hồ Bắc, Hồ Nam, V&acirc;n Nam (Trung Quốc)... Hiện đ&atilde; c&oacute; những cơ sở nu&ocirc;i tới h&agrave;ng vạn con, với quy m&ocirc; sản xuất h&agrave;ng h&oacute;a, đạt hiệu quả kinh tế kh&aacute; cao. Theo thống k&ecirc; sơ bộ đến hết năm 2005 ở Trung Quốc đ&atilde; c&oacute; 2080 hộ ở 33 huyện của 11 tỉnh nu&ocirc;i khoảng 30 vạn đ&ocirc;i, đ&atilde; b&aacute;n ra thị trường tới 12,8 vạn con. Hiện nay chồn nhung đen ở Trung Quốc cung kh&ocirc;ng đủ cầu.<br /><br />Ở nước ta c&oacute; thể nu&ocirc;i được chồn nhung đen, bước đầu cần nhập khẩu về nu&ocirc;i thử nghiệm, để sớm c&oacute; kết luận về ph&aacute;t triển nu&ocirc;i chồn nhung đen ở nước ta.</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cao sy chau
- Địa chỉ: thon luong thien thi xa sam son thanh hoa
- Điện thoại: 0903233867 - Fax:
- email: linhtrangss@gmail.com
 

TRANHUUHAU

Nhà nông nghiệp dư
#2
CHỒN NHUNG ĐEN CHẤT LƯỢNG CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HÓA
LIÊN HỆ: 0903233867 MR CHÂU

Chồn nhung đen còn có tên gọi là "hắc thốn", có nguồn gốc từ Nam Mỹ, có nhiều ở vùng núi Andes, được Tây Ban Nha nhập vào nuôi cách đây hàng trăm năm. Sau được nuôi ở một số nước Châu âu, rồi phát triển sang Châu Á, chủ yếu nuôi nhiều ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Điều kiện sinh thái của chồn nhung đen rất giống chuột và thỏ. Nhưng có tầm vóc to hơn chuột nên khu vực nuôi động vật thí nghiệm của y tế Trung Quốc nuôi nhiều để nghiên cứu cấy truyền các loại vi sinh vật, các bệnh lý hóa học...


Nhưng trong những năm gần đây, nhờ có những ưu điểm của chồn nhung đen: tầm vóc khá to (khoảng từ 1-1,5 kg/con), ăn tạp, dễ nuôi, sinh sản nhanh và nhiều. Một chồn con mới đẻ sau khoảng mười phút đã có thể đi lại, 35 ngày tuổi đã động đực, 60 ngày thành thục về tính, có thể giao phối, thời gian chửa là 65 ngày, 1 năm cho khoảng từ 20-30 chồn con. Thời gian nuôi 1 chồn con cho đến lúc giết thịt đạt 1 kg trở lên khoảng 4-5 tháng. So với dê, cừu và bò thì nuôi chồn nhung đen hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần. Tuổi thọ của chồn nhung đen là từ 6- 7 năm. Thời kỳ sinh sản mạnh từ năm thứ 2-3.

Thịt của chồn nhung đen đem chế biến thành các món ăn rất ngon và bổ, được coi là "đặc sản". Qua phân tích được đánh giá thịt của chồn giàu và cân đối các chất dinh dưỡng hơn các loại thịt gia súc và gia cầm khác. Hàm lượng protein rất cao đạt tới 19,7% (của thịt bò 17%, thịt lợn 15%, thịt thỏ 18,4%, thịt gà 21%...) có tới 17 loại acid amin. Đặc biệt lượng mỡ rất thấp: 15% trong khi đó thịt thỏ thấp nhất là 10%, gà 17%, bò 25%, thịt lợn tới 29,5%. Thịt chồn rất giầu chất khoáng nhất là 2 nguyên tố: Zn và Se có tác dụng chống ung thư. Hàm lượng Fe cao gấp 3 lần thịt ba ba. Hàm lượng cholesterol rất thấp. Đặc biệt là chồn nhung đen rất ít mắc bệnh nên chưa dùng thuốc tiêm phòng dịch. Vì vậy thịt chồn nhung đen là loại thịt sạch rất quý giá, rất thơm ngon, không có mùi khó chịu như một số loại thịt đặc sản khác. Bởi vậy thịt chồn nhung đen hiện nay được coi là một trong những loại thịt hảo hạng của các nhà hàng, khách sạn sang trọng, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Chồn nhung đen rất dễ nuôi, chuồng trại đơn giản, là động vật ăn tạp chủ yếu là các loại cỏ, thân cây ngô, dây lang, lá lạc, lá mía... Ngoài ra hàng ngày cho thêm cám, khoai, sắn, bột ngô, tấm... nhất là đối với chồn cái sinh sản.

Hiện nay chồn nhung đen đang được nuôi khá nhiều ở các tỉnh Quảng Tây, Chiết Giang, Thượng Hải, Quảng Đông, Phúc Kiến, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vân Nam (Trung Quốc)... Hiện đã có những cơ sở nuôi tới hàng vạn con, với quy mô sản xuất hàng hóa, đạt hiệu quả kinh tế khá cao. Theo thống kê sơ bộ đến hết năm 2005 ở Trung Quốc đã có 2080 hộ ở 33 huyện của 11 tỉnh nuôi khoảng 30 vạn đôi, đã bán ra thị trường tới 12,8 vạn con. Hiện nay chồn nhung đen ở Trung Quốc cung không đủ cầu.

Ở nước ta có thể nuôi được chồn nhung đen, bước đầu cần nhập khẩu về nuôi thử nghiệm, để sớm có kết luận về phát triển nuôi chồn nhung đen ở nước ta.THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cao sy chau
- Địa chỉ: thon luong thien thi xa sam son thanh hoa
- Điện thoại: 0903233867 - Fax:
- email: linhtrangss@gmail.com
• Cảm ơn Bạn linhtrangss viết bài tư vấn cho bà con khi nuôi con vật nầy ...
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH