Chồn Nhung đen ở QUẢNG NAM con giống tốt

#1
<div>&nbsp;</div><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px; text-align: left; font-size: 14px"><font size="4" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">CUNG CẤP CHỒN NHUNG ĐEN TO&Agrave;N QUỐC HỖ TRỢ CHUY&Ecirc;N VI&Ecirc;N KỸ </strong></font></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><font size="4" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">THUẬT V&Agrave; C&Aacute;CH X&Acirc;Y DỰNG CHUỒNG TRẠI, BAO TI&Ecirc;U ĐẦU RA CHO NGƯỜI MUA CHỒN GIỐNG</strong></font></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><font size="4" style="-webkit-box-shadow: none !important">GIỐNG CHỒN CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I THUỘC VIỆN CHĂN NU&Ocirc;I QUỐC GIA. G.sư V&otilde; Văn Sự</font></strong></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><font size="4" style="-webkit-box-shadow: none !important">LI&Ecirc;N HỆ</font></strong><font size="4" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">: Ms Phượng 0905.251.952</strong></font></em></p><br /><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
- Địa chỉ: Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0905 251 952 - Fax:
- email: ntphuong1887@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH