CHỒN NHUNG ĐEN

#1
<p><font size="4">Hi<font size="4">ện nay t<font size="4">&ocirc;i c<font size="4">ần b<font size="4">&aacute;n b<font size="4">ầy ch<font size="4">ồn nhung <font size="4">đen 400 con v<font size="4">ới gi<font size="4">&aacute; c<font size="4">ực r<font size="4">ẻ v<font size="4">&igrave; <font size="4">đang c<font size="4">ần ti<font size="4">ền <font size="4">đ<font size="4">ầu t<font size="4">ư v<font size="4">ư<font size="4">ờn.Ch<font size="4">ồn r<font size="4">ất <font size="4">đ<font size="4">ẹp kh<font size="4">ỏe m<font size="4">ạnh,kh<font size="4">&ocirc;ng tr<font size="4">&ugrave;ng huy<font size="4">ết.S<font size="4">ẵn s<font size="4">&agrave;ng t<font size="4">ư v<font size="4">ấn k<font size="4">ỹ thu<font size="4">ật nu<font size="4">&ocirc;i v<font size="4">&agrave; l<font size="4">&agrave;m chu<font size="4">ồng tr<font size="4">ại.</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p><font size="4">Ai c<font size="4">&oacute; nhu c<font size="4">ầu xin li<font size="4">&ecirc;n h<font size="4">ệ 0937119218 g<font size="4">ặp Phi<font size="4">ện</font></font></font></font></font></font></font></p><p><font size="4">Đ<font size="4">ịa ch<font size="4">ỉ:huy<font size="4">ện B<font size="4">ảo l<font size="4">&acirc;m-t<font size="4">ỉnh:L<font size="4">&acirc;m <font size="4">Đ<font size="4">ồng</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn văn Phiện
- Địa chỉ: Bảo lâm-Lâm đồng
- Điện thoại: 0937119218 - Fax:
- email: phien2246@gmail.com
 

Mai khuyen

Nhà nông nghiệp dư
#2
Bác bán lại cho cái người bán giống cho bác đó ,lúc bán cho bác họ nói hay lắm mè.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH