Chuyên Bán các loại nhím giống.

TienDung_68

Nhà nông tập sự
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TienDung_68
- Địa chỉ: Thôn Nam Hưng - Xã Song Lãng - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình
- Tel, Fax: 0984 561 768 ::: FaX
- email: chantinh_81285@yahoo.com
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px"><div id="post_message_140207"><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong>&nbsp;TienDung_68<br /><strong>- Địa chỉ:&nbsp;</strong>Th&ocirc;n Nam Hưng - X&atilde; Song L&atilde;ng - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh<br /><strong>- Tel, Fax:&nbsp;</strong>0984 561 768 ::: FaX&nbsp;<br /><strong>- email:&nbsp;</strong><a style="color: #088108; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=mailto:chantinh_81285@yahoo.com">chantinh_81285@yahoo.com</a><br />================================<br /><br /><p class="MsoNormal" style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; color: #222222">Cở sở nu&ocirc;i nh&iacute;m Tiến Dũng</span></p><p class="MsoNormal" style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; color: #222222">Địa chỉ li&ecirc;n hệ: Phạm Ngọc Tuy&ecirc;n Th&ocirc;n Nam Hưng - X&atilde; Song L&atilde;ng - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh</span></p><p class="MsoNormal" style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; color: #222222">- Điện thoại: 0984 561 768</span></p><br /><br /><br /><br />---------------<br />Hiện tại cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n 10 d&ocirc;i nh&iacute;m loại từ 7 đến 7,5 c&acirc;n/ 1 cặp (tương đương 2,5 th&aacute;ng tuổi. Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.<img border="0" id="ncode_imageresizer_container_4" src="http://img525.imageshack.us/img525/5870/22011a1298543530copyofi.jpg" /><br /><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_2" src="http://img219.imageshack.us/img219/6480/22011a1298543540copyofi.jpg" /><br /><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_6" src="http://img87.imageshack.us/img87/1371/22011a1298543548copyofi.jpg" /><br /><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_5" src="http://img87.imageshack.us/img87/7103/22011a1298543555img0921.jpg" /><br /><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_3" src="http://img651.imageshack.us/img651/2046/22011a1298543561img0928.jpg" /><br /><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_7" src="http://img29.imageshack.us/img29/2172/22011a1298543566img0939.jpg" /><br /><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_1" src="http://img443.imageshack.us/img443/4233/22011a1298543572copyofi.jpg" /></div><div>__________________<br /><img border="0" title=";)" class="inlineimg" style="vertical-align: middle" src="http://agriviet.com/home/images/smilies/wink.gif" /></div></span>
 

TienDung_68

Nhà nông tập sự
#3
Nguyên văn: khi_luan: gia bao nhieu 1 cap ha anh
Giá hiện tại giờ là 16 triệu/1cawpj 2 tháng tuổi (trung bình 2,8Kg/ 01 con).
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH