• CHUYÊN BÁN CHIM TRĨ ĐỎ VÀ DÚI

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 9/9/12

  1. trannguyenhai Nhà nông nghiệp dư

   <a href="http://tuyethongxulanhtk-trannguyenhai.blogspot.com/">http://tuyethongxulanhtk-trannguyenhai.blogspot.com/</a><h3 class="post-title entry-title"><a href="http://tuyethongxulanhtk-trannguyenhai.blogspot.com/2012/09/chuyen-ban-chim-tri-o-va-con-dui-giong_9.html"><font color="#cc3300">CHUY&Ecirc;N B&Aacute;N CHIM TRĨ ĐỎ V&Agrave; CON D&Uacute;I{ GIỐNG V&Agrave; THƯƠNG PHẨM} </font></a></h3> <div class="post-header"> </div> <div class="post-body entry-content" id="post-body-1300084965644933709"> <div class="separator" style="text-align: center; clear: both"><a style="margin-right: 1em; margin-left: 1em" href="http://1.bp.blogspot.com/-jFN07oyGc7U/UExL1FCm8mI/AAAAAAAAAGc/hE3UXZ9ft0g/s1600/banchim1%5B1%5D.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-jFN07oyGc7U/UExL1FCm8mI/AAAAAAAAAGc/hE3UXZ9ft0g/s1600/banchim1%5B1%5D.jpg" border="0" /></a></div> <h3 class="post-title entry-title"><span style="color: #cc3300" /> </h3><br /><br /> <div class="post-header"> </div><br /><br /> <div class="post-body entry-content" id="post-body-178983321535344816"><br /> <span style="color: red; font-family: Arial; font-size: 26pt"><strong>K&iacute;nh thưa qu&yacute; vị v&agrave; b&agrave; con.</strong></span><br /> <br /> <div class="content clearfix"> <div>Hiện nay chim trĩ đỏ v&agrave; d&uacute;i đang được nhiều b&agrave; con quan t&acirc;m v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng . v&igrave; gi&aacute; trị kinh tế của chim trĩ đỏ v&agrave; d&uacute;i rất cao . nhưng hiện nay gi&aacute; con giống bị đẩy l&ecirc;n qu&aacute; cao, v&agrave; chất lượng con giống kh&ocirc;ng được đảm bảo . v&igrave; lợi nhuận trước mắt ,khi chim trĩ đỏ v&agrave; d&uacute;i con được sinh ra hầu hết người ta đem gh&eacute;p đ&ocirc;i để b&aacute;n . dẫn đến sự th&aacute;i h&oacute;a giống (đồng huyết) g&acirc;y thiệt hại lớn cho người nu&ocirc;i . với sự lựa chọn li&ecirc;n tục ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo sẽ mang đến cho b&agrave; con những con giống t&ocirc;t nhất với gi&aacute; cả rẻ nhất. </div></div><br />ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp chim trĩ đỏ v&agrave; d&uacute;i đ&atilde; thuần, dễ nu&ocirc;i <br />Hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i - sinh sản của chim trĩ đỏ v&agrave; d&uacute;i<br />chim trĩ đỏ v&agrave; d&uacute;i giống đ&atilde; trưởng th&agrave;nh sắp giao phối, đảm bảo sinh sản tốt <br /><br />. Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp D&uacute;i thịt v&agrave; chim trĩ thịt cho hơn 11 nh&agrave; h&agrave;ng trong khu vực h&agrave; nội v&agrave; v&ugrave;ng l&acirc;n cận. C&aacute;c bạn đang c&oacute; &yacute; định nu&ocirc;i th&igrave; n&ecirc;n tham khảo th&ecirc;m nhi&ecirc;&ugrave; nơi để tr&aacute;nh mua phải những cặp chim trĩ v&agrave; d&uacute;i D&uacute;i giống kh&ocirc;ng mong muốn <br /><span style="color: blue"> <span style="color: red">KHUYẾN C&Aacute;O:</span> <span style="color: blue">VỀ </span>NU&Ocirc;I D&Uacute;I:</span> C&aacute;c bạn n&ecirc;n nu&ocirc;i những con D&uacute;i m&agrave; đ&atilde; thuần 3 - 4 đời, khi ấy D&uacute;i kh&ocirc;ng c&ograve;n biết ph&aacute; ph&aacute;ch v&agrave; sinh sản cũng tốt, nếu c&aacute;c bạn mua phải D&uacute;i rừng th&igrave; sinh sản rất k&eacute;m, c&oacute; khả năng dẫn đến thua lỗ..T&ocirc;i cũng đ&atilde; chật vật với con D&uacute;i suốt 04 năm nay v&agrave; b&acirc;y giờ t&ocirc;i cũng đ&atilde; tạm ổn..! suốt 02 năm đầu t&ocirc;i nu&ocirc;i kh&ocirc;ng thu được g&igrave; cả, đ&oacute; l&agrave; do t&ocirc;i kh&ocirc;ng biết t&igrave;m D&uacute;i đ&atilde; thuần ở đ&acirc;u để m&agrave; mua..c&ograve;n c&aacute;c bạn b&acirc;y giờ th&igrave; đ&atilde; c&oacute; người đi ti&ecirc;n phong, đ&atilde; c&oacute; D&uacute;i thuần rồi, v&igrave; tiếc tiền mua D&uacute;i Giống nghi&ecirc;m t&uacute;c, c&aacute;c bạn lại mua D&uacute;i rừng từ những người mua b&aacute;n thiếu lương t&acirc;m. Sau khi nu&ocirc;i kh&ocirc;ng thấy sinh sản lại gọi điện hỏi t&ocirc;i v&igrave; sao nu&ocirc;i D&uacute;i kh&ocirc;ng đẻ..v&igrave; c&aacute;c bạn nu&ocirc;i D&uacute;i rừng, nu&ocirc;i v&agrave;i năm nữa sẽ đẻ được v&agrave;i con.<br />_<span style="color: blue">VỀ NU&Ocirc;I CHIM TRĨ ĐỎ:</span> C&aacute;c bạn n&ecirc;n mua chim trĩ đỏ ở c&aacute;c trang trại uy t&iacute;n v&agrave; c&oacute; ti&ecirc;m ph&ograve;ng đầy đủ<br />Cho đến b&acirc;y giờ thỉnh thoảng lại c&oacute; những ngươ&igrave; bạn (trước đ&acirc;y l&acirc;&yacute; chim trĩ đỏ v&agrave; d&uacute;i) gọi điện đến hỏi thăm lần n&agrave;o anh ta cũng đ&ecirc;&ugrave; c&oacute; g&igrave; đ&oacute; kh&aacute; vui để kể với t&ocirc;i về con chim trĩ đỏ v&agrave; D&uacute;i v&agrave; lần n&agrave;o t&ocirc;i cũng c&oacute; cảm gi&aacute;c anh th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn l&uacute;c trước..tự l&ograve;ng m&igrave;nh th&acirc;&yacute; vui vui!<br /><br />Mong c&aacute;c bạn lập nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng với con chim trĩ đỏ v&agrave; d&uacute;i<br /><br /><span style="color: blue">C&Aacute;C BẠN ĐỪNG NGẠI LI&Ecirc;N LẠC V&Agrave; ĐẾN THAM QUAN CHỖ T&Ocirc;I.C&Aacute;C BẠN &Iacute;T NHIỀU SẼ C&Oacute; NHIỀU KINH NGHIỆM TỪ CHỖ T&Ocirc;I.</span><span style="color: red">(DD: 0165 999 8808)</span><br /><span style="color: blue; font-size: large">_<span style="font-size: small">Đc Trang trại1: L&agrave;ng Duy&ecirc;n_X.T&acirc;n Thịnh_H.Định H&oacute;a_T.Th&aacute;i Nguy&ecirc;n(gần khu ATK Định H&oacute;a)</span></span><br /><span style="color: blue">_Đc trang trại2: Y&ecirc;n Vi&ecirc;n_ Gia L&acirc;m_ H&agrave; Nội ( gần chợ b&aacute;n quần &aacute;o v&agrave; b&aacute;n vải NINH HIỆP)</span><br /> <div class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 30pt"><strong><span style="color: red; font-family: Arial; font-size: 28pt">- K&iacute;nh ch&uacute;c qu&yacute; vị v&agrave; b&agrave; con chăn nu&ocirc;i thuận lợi v&agrave; th&agrave;nh đạt.</span></strong></div><strong><span style="color: red; font-family: Arial; font-size: 28pt">- Ch&uacute;c c&aacute;c bạn lu&ocirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&ecirc;n con đường sự nghiệp!</span></strong></div> </div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRẦN NGUYÊN HẢI
   - Địa chỉ: THÁI NGUYÊN
   - Điện thoại: 0165 999 8808 - Fax:
   - email: ngayvekhongconxanua@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...