CHUYÊN BUÔN BÁN CÁ NGỰA TƯƠI RẺ

  • Thread starter lequoctoan
  • Ngày gửi
L

lequoctoan

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ĐẠI L&Yacute; RƯỢU QUỐC T&Agrave;I</div><p>&nbsp;CHUY&Ecirc;N:bu&ocirc;n b&aacute;n c&aacute;c loại c&aacute; ngựa(hải m&atilde;)hải long,tắc k&egrave;,b&agrave;o ngư.hải x&acirc;m.....</p><p>&nbsp;c&ocirc;ng dụng:thuần dương bổ thận,một người khỏe hai người vui,bổ m&aacute;u,trị đau lưng,hen xuyễn,.....</p><p>&nbsp;c&aacute;c loại:c&aacute; ngựa sống,tươi,kh&ocirc;.hải long,tắc k&egrave;,b&agrave;o ngư,ngọc nử,hải x&acirc;m,xao biển....</p><p> rượu ng&acirc;m c&aacute; ngựa;rượu bầu đ&aacute; b&igrave;nh định nguy&ecirc;n chất.</p><p> ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ lại.</p><p>&nbsp;địa chỉ:quốc lộ 1A-xu&acirc;n cảnh-s&ocirc;ng c&agrave;u-ph&uacute; y&ecirc;n,đại l&yacute; rượu quốc t&agrave;i.</p><p> gmail:giacattagiacatta@gmail.com.</p><p>&nbsp;sdt:01672274639</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: bean
- Địa chỉ: QUỐC LỘ 1A-XUÂN CẢNH SÔNG CÀU PHÚ YÊN
- Điện thoại: 01672274639 - Fax:
- email: giacattagiacatta@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH