Chuyên buôn bán chồn nhung đen Các Loại

#1
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Cơ sở của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp bu&ocirc;n v&agrave; lẻ Chồn Nhung Đen</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">B&aacute;n Chồn giống cho hộ chăn nu&ocirc;i l&agrave;m kinh tế, b&aacute;n chồn thịt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng&hellip; Gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&yacute;</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Chồn nhung đen hiền, dễ nu&ocirc;i, tốn &iacute;t diện t&iacute;ch, chăm s&oacute;c dễ d&agrave;ng, gi&aacute; trị kinh tế cao, l&agrave; con vật nu&ocirc;i rất tốt cho c&aacute;c bạn trẻ nu&ocirc;i l&agrave;m kinh tế, nhất l&agrave; c&aacute;c bạn&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">trẻ mới lập nghiệp hoặc những người c&oacute; ch&iacute; hướng l&agrave;m gi&agrave;u theo phương ph&aacute;p khoa học.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Hiện tại nguồn cung ứng loại thực phẩm n&agrave;y ra thị trường c&ograve;n đang rất hiếm, c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng đặc sản đang c&oacute; nhu cầu rất lớn về chồn nhung đen.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp miễn ph&iacute; t&agrave;i liệu hướng dẫn c&aacute;ch chăm s&oacute;c v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng Chồn nhung đen cho những kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu mua giống về nu&ocirc;i,&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">v&agrave; hỗ trợ kỹ thuật nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu.</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Anh Ng&ocirc; Văn Huyền (Anh Huyền)</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Địa chỉ: Th&ocirc;n Ngọ Khổng, x&atilde; Ch&acirc;u Minh, Huyện Hiệp H&ograve;a, Tỉnh Bắc Giang</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br /><span style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; line-height: normal">Điện thoại:&nbsp;</span></span><font color="#333333" face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px">0982 998 505</span></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngô Văn Huyền
- Địa chỉ: Ngọ Khổng Châu Minh Hiệp Hòa Bắc Giang
- Điện thoại: 0982 998 505 - Fax:
- email: life.tn2006@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH