CHUYÊN CUNG CẤP BỒ CÂU PHÁP - BỒ CÂU GÀ MỸ GIỐNG

#1
<address><font color="#0000ff" size="4">Hện tại m&igrave;nh&nbsp;đang cung cấp một số lượng lớn&nbsp;bồ c&acirc;u ph&aacute;p bồ c&acirc;u g&agrave; mỹ giống cho những ACE chăn nu&ocirc;i với m&ocirc; h&igrave;nh lớn v&agrave; nhỏ!</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">ở trang trại của ch&uacute;ng em lu&ocirc;n s&agrave;ng s&agrave;ng bồ c&acirc;u hậu bị để phục vụ cho nhu cầu con giống của qu&yacute; anh chị em! Nếu anh chị em n&agrave;o c&oacute; nhu cầu chăn nu&ocirc;i xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để biết th&ecirc;m chi tiết!</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">Mọi&nbsp;&yacute; kiến thắc mắt hoặc trao&nbsp;đổi kinh nghiệm: ch&uacute;ng em&nbsp;sẻ&nbsp;nhiệt t&igrave;nh giải&nbsp;đ&aacute;p&nbsp;đồng thời cũng xin trao&nbsp;đổi c&ugrave;ng qu&yacute; anh chị gần xa.</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">Ch&uacute;ng em sẻ phục&nbsp;vụ qu&yacute; anh chị nhiệt t&igrave;nh. </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">Mua B&aacute;n với gi&aacute; cả hợp l&yacute;. Thuận mua vừa b&aacute;n sẻ l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng qu&yacute; anh chị!</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: A Th&ocirc;ng 01269673952 - 0944993518 </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">yahoo: </font><a href="mailto:chi_thong@yahoo.com"><font color="#0000ff" size="4">chi_thong@yahoo.com</font></a></address><address><font color="#0000ff" size="4">Email: </font><a href="mailto:nguyenchithong01@gmail.com"><font color="#0000ff" size="4">nguyenchithong01@gmail.com</font></a></address><address><br /><br /></address>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí thông
- Địa chỉ: THÁP MƯÒI ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 0944993518
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH