Chuyên cung cấp cây xanh công trình , cây bóng mát các loại

#1
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3"><strong> C&Ocirc;NG TY C&Acirc;Y CẢNH GIA HUY </strong></font></p><p><strong>C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N SẢN XUẤT C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y CẢNH TRỒNG TRANG TR&Iacute; CHO S&Acirc;N VƯỜN BIỆT THỰ , KHU SINH TH&Aacute;I HAY C&Aacute;C BỒN HOA KHU&Ocirc;N VI&Ecirc;N ĐƯỜNG PHỐ . VỚI NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM TRONG NG&Agrave;NH C&Acirc;Y CẢNH CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CAM KẾT SẼ MANG ĐẾN CHO QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG DỊCH VỤ V&Agrave; SẢN PHẨM TỐT NHẤT .</strong></p><p><strong>C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CUNG CẤP C&Aacute;C SẢN PHẨM TRONG NG&Agrave;NH C&Acirc;Y CẢNH :</strong></p><p><strong>- C&Acirc;Y CẢNH VĂN PH&Ograve;NG , C&Acirc;Y CẢNH TRANG TR&Iacute; NỘI THẤT : NH&Agrave; H&Agrave;NG , KH&Aacute;CH SẠN , VĂN PH&Ograve;NG ...</strong></p><p><strong>- C&Acirc;Y CẢNH NGO&Agrave;I TRỜI , C&Aacute;C LOẠI HOA CẢNH TRỒNG S&Acirc;N VƯỜN BIỆT THỰ , KHU SINH TH&Aacute;I , RESORT...</strong></p><p><strong>- C&Acirc;Y B&Oacute;NG M&Aacute;T , C&Acirc;Y B&Oacute;NG M&Aacute;T CỔ THỤ V&Agrave; C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y B&Oacute;NG M&Aacute;T C&Oacute; HOA : MUỒNG HO&Agrave;NG YẾN , LIM XẸT , V&Uacute; SỮA , PHƯỢNG , SẤU XO&Agrave;I . CUNG CẤP SỐ LƯỢNG LỚN .</strong></p><p><strong>- CHẬU TRỒNG C&Acirc;Y , C&Aacute;C LOẠI CHẬU NHỰA TRỒNG BAN C&Ocirc;NG V&Agrave; TREO GI&Agrave;N.</strong></p><p><strong>- PH&Acirc;N B&Oacute;N V&Agrave; DỤNG CỤ S&Acirc;N VƯỜN&nbsp;</strong></p><p><strong>- CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM S&Oacute;C V&Agrave; CHO THU&Ecirc; C&Acirc;Y CẢNH&nbsp;</strong></p><p><strong>- TƯ VẤN THIẾT KẾ S&Acirc;N VƯỜN , KHU&Ocirc;N VI&Ecirc;N BỒN HOA C&Acirc;Y CẢNH .</strong></p><p><strong>MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ&nbsp;</strong></p><p><strong>MR TUẤN &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 0985010406 &nbsp;&nbsp; , 0935968585</strong></p><p><strong>WED &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font size="2"><a href="http://agriviet.com/www.caycanhgiahuy.com">WWW.CAYCANHGIAHUY.COM&nbsp;&nbsp; . </a></font></strong> </p><p><font size="2"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://agriviet.com/www.caycanhgiahuy.vn">WWW.CAYCANHGIAHUY .VN</a></strong></font></p><p><strong>MAIL &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; CAYCANHGIAHUYTH@GMAIL.COM<br /></strong></p><p><strong>VĂN PH&Ograve;NG &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; NG&Otilde; 358 B&Ugrave;I XƯƠNG TRẠCH - THANH XU&Acirc;N - H&Agrave; NỘI</strong></p><p><strong>NH&Agrave; VƯỜN &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; KM8 KHU Đ&Ocirc; THỊ NAM AN KH&Aacute;NH ( GẦN THI&Ecirc;N ĐƯỜNG BẢO SƠN )</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CÂY CẢNH GIA HUY
- Địa chỉ: an khánh- hoài đức -hn
- Điện thoại: 0985010406 - Fax:
- email: caycanhgiahuyth@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH