CHUYÊN CUNG CẤP ẾCH GIỐNG VÀ ẾCH CON

  • Thread starter TIEUCUNHI
  • Ngày gửi
T

TIEUCUNHI

Guest
#1
<p><font size="6"><strong>TRẠI ẾCH 9 HỢP</strong></font></p><p><strong><font size="5">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP SỈ V&Agrave; LẼ<br /></font></strong></p><p><font size="4">&nbsp;+<u><strong> ẾCH GIỐNG, ẾCH CON</strong></u> : Cho tất cả qu&yacute; b&agrave; con c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i ếch để thay đổi cuộc sống gia đ&igrave;nh</font></p><p><font size="4">&nbsp;+<strong><u> ẾCH THỊT</u></strong>: Cung cấp cho tất cả nhựng kh&aacute;ch h&agrave;ng như, qu&aacute;n ăn, l&aacute;i bu&ocirc;n, nh&agrave; h&agrave;ng....</font></p><p><font size="4">+<u><strong> GI&Aacute; CẢ</strong></u>: Thoả Thuận</font></p><p><font size="4">Qu&yacute; b&agrave; con ở xa ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ trợ th&ecirc;m một phần tiền xe cho b&agrave; con khi mua ếch con. </font><br /></p><p><font size="4"><strong><em>&nbsp; - Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i cần thanh l&yacute; khoảng 500con ếch giống c&oacute; trọng lượng từ 0.4-0.6kg.Qu&yacute; b&agrave; con c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ.</em></strong></font></p><p><u><font size="3"><strong>&nbsp;Li&ecirc;n hệ</strong></font></u><strong><font size="3">: 0987.157.427(phượng)</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0937.421.669; 0723.811.724( ch&uacute; 9 hợp)</font></strong></p><p><strong><font size="3">Hoặc </font><font size="3"><u>email</u></font></strong><strong><font size="3">: nbp200610@yahoo.com.vn </font></strong><br /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Bích Phượng
- Địa chỉ: 353 đức ngãi 1, Dức lập thượng, Đức Hoà,LA
- Điện thoại: 0987.157.427 - Fax:
- email: nbp200610@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH