Chuyen Cung Cap Ga Sao Thit Cao San

#1
TRANG TRAÏI GAØ SAO THAÛ VÖØÔN T&C
TRANG TRAÏI CHUÙNG TOÂI CHUYEÂN CUNG CAÁP GAØ SAO THÒT CAO SAÛN,THAÛ VÖØÔN.CUNG CAÁP SOÁ LÖÏÔNG LÔÙN.GIAO HAØNG TAÄN NÔI.ÑAËC BIEÄT COÙ HUEÂ HOÀNG CHO ÑOÁI TAÙC HÔÏP ÑOÀNG LAÂU DAØI...TAÁT CAÛ ÑIEÀU ÑÖÏÔC CHÍCH NGÖØA.
BAÏN BIEÁT GÌ VEÀ GAØ SAO?
*GAØ SAO XUAÁT XÖÙ LA GAØ HOANG DAÕ,COÙ NHIEÀU TEÂN GOÏI KHAÙC NHAU:GAØ LOÂI,GAØ TRÓ...
*CHAÁT LÖÏÔNG THÒT:XÖÔNG CÖÏC NHEÏ(DO TAÄT TÍNH BAY NHAÛY THÖØÔNG XUYEÂN),THÒT ÍT MÔÕ,GIAØU PROTEIN(THÍCH HÔÏP CHO NGÖØÔI GIAØVAØ TREÛ EM),NGOAØI RA COÙ MOÄT ÑAËC TÍNH TUYEÄT VÔØI ÔÛ GAØ SAO MAØ KHOÂNG LOAÏI GAØ NAØO COÙ ÑÖÏÔC ÑOÙ LAØ GAØ SAO AÊN ÔÛ MOÏI LÖÙA TUOÅI TÖØ 0,2 KG TRÔÛ LEÂN.THÔM NGON NHAÁT LAØ VÔÙI MOÙN QUAY,RAÙN,LAÅU....ÑAË BIEÄT COØN COÙ THEÅ NUOÂI LAØM VAÄT KIEÅNG TRONG NHAØ.
*MOÏI NHU CAÀU VEÀ GAØ SAO LIEÂN HEÄ:0933811080(TAÂM)....0906307000(CHÖÔNG)
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH