Chuyên cung cấp Gừng tươi, gừng củ, gừng sấy lát khô

#1
H&acirc;n hạnh&nbsp;được hợp t&aacute;c với C&aacute; nh&acirc;n/ Doanh nghiệp trong lĩnh vực Gừng xuất khẩu<br /><br /><p class="p_first" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 0px 0px 16px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 19px; font-size: small"><span style="color: #003300">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại Gừng tươi ( Gừng Tr&acirc;u, Gừng B&agrave;nh), Gừng l&aacute;t Sấy kh&ocirc; số lượng kh&ocirc;ng hạn chế<br /><br /><strong><span style="text-decoration: underline">Gừng loại A</span></strong>&nbsp;( Gừng Xuất khẩu)<br />- Trọng lượng từ 150 gr đến 500 gr&nbsp;/ củ ( 1,5 lạng&nbsp;đến 5 lạng)<br />- Quy c&aacute;ch:&nbsp;Đ&oacute;ng trong t&uacute;i lưới hoặc t&uacute;i nylon<br />- Trọng lượng bao: 25 kg/ &nbsp;t&uacute;i<br />- Tổng trọng lượng/ container: 25 tấn / cont<br /><br /><strong><span style="text-decoration: underline">Gừng loại B:</span></strong>&nbsp;( Gừng c&oacute; trọng lượng dưới 1,5 lạng)<br /><br />L&agrave;&nbsp;đơn vị chuy&ecirc;n cung cấp Gừng cho c&aacute;c&nbsp;đối t&aacute;c tại HCM, Mỹ, Nhật Bản v&agrave;&nbsp;Đ&agrave;i Loan. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết sẽ mang lại cho&nbsp;đối t&aacute;c sự h&agrave;i l&ograve;ng nhất về chất lượng v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh.</span></span></p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; line-height: 15px; color: #4d4d4d; background-color: transparent; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline"><span style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; line-height: 1.3em; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-size: 14px">Chi tiết li&ecirc;n hệ:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 21px" href="http://nongsanviettuan.wix.com/muabannongsan">http://nongsanviettuan.wix.com/muabannongsan</a></span></p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; line-height: 15px; color: #4d4d4d; background-color: transparent; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline"><span style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; line-height: 1.3em; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-size: 14px">​</span><span style="font-family: overlock, sans-serif; line-height: 1.3em; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-size: 18px; color: #65aa23"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-weight: 700">C&Ocirc;NG TY CP XNK N&Ocirc;NG SẢN VIỆT TUẤN</span></span></p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; line-height: 15px; color: #4d4d4d; background-color: transparent; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline"><span style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; line-height: 1.3em; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-size: 14px"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 21px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #437117"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-style: italic">Trụ sở: Đường Kim B&igrave;nh, Phường Tr&agrave;ng Đ&agrave;, Th&agrave;nh phố Tuy&ecirc;n Quang<br />Kho h&agrave;ng: Km 30, H&agrave;m Y&ecirc;n, Tuy&ecirc;n Quang</span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 21px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #21380b"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-style: italic">Hotlines:</span></span>&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 21px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #a94308"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-weight: 700">0968.555.000 - 0943.159.159</span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 21px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #437117"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-style: italic">Email:</span></span>&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 21px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #0b16ff"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-weight: 700">nongsanviettuan@gmail.com</span></span></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN VIỆT TẤN
- Địa chỉ: Tuyên Quang
- Điện thoại: 0968555000 - Fax: 0943159159
- email: nongsanviettuan@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH