• chuyên cung cấp màng chống thấm trong xay dựng hồ nuôi tôm

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 9/6/11

  1. natico1 Guest

   <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: black">Cty TNHH X&acirc;y Dựng Vận Tải Thương Mại Nam Tiến chuy&ecirc;n&nbsp; cung cấp, thi c&ocirc;ng lắp đặt m&agrave;ng chống thấm HDPE, m&agrave;ng chống thấm s&eacute;t tổng hợp GCL&nbsp;với những c&ocirc;ng nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực địa kỹ thuật; c&aacute;c biện ph&aacute;p chống x&oacute;i m&ograve;n v&agrave; xử l&yacute; m&ocirc;i trường tại Việt Nam:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: black">Cung cấp v&agrave; thi c&ocirc;ng lắp đặt c&aacute;c loại m&agrave;ng chống thấm HDPE v&agrave; GCL cho c&aacute;c dự &aacute;n nu&ocirc;i trồng thủy sản, b&atilde;i xử l&yacute; r&aacute;c thải, hầm biogas&hellip;<br /> &nbsp;&nbsp;+&nbsp; M&agrave;ng chống thấm HDPE: M&agrave;ng chống thấm HDPE sử dụng l&agrave;m lớp l&oacute;t chống thấm cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh b&atilde;i ch&ocirc;n lấp chất thải, hồ xử l&yacute; nước thải, k&ecirc;nh, hồ chứa nước, hồ nu&ocirc;i trồng thuỷ hải sản, lớp phủ thu kh&iacute; bio-gas, nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện.... Hiện tại c&ocirc;ng ty đ&atilde; cung cấp , thi c&ocirc;ng lắp đặt tr&ecirc;n 2,5 triệu m2 cho tr&ecirc;n 50 c&ocirc;ng tr&igrave;nh tại Việt Nam.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: black">&nbsp; + M&agrave;ng chống thấm GCL gồm một lớp đất s&eacute;t tổng hợp Sodium Bentonite h&igrave;nh th&agrave;nh từ tro n&uacute;i lửa, c&oacute; hệ số thấm , tinh trương nở cao khi ngậm nước tạo th&agrave;nh một lớp chống thấm dạng keo được kẹp giữa hai lớp vải địa , li&ecirc;n kết với nhau bằng c&ocirc;ng nghệ dệt xuy&ecirc;n kim c&oacute; khả năng kh&aacute;ng c&aacute;c t&aacute;c động cơ học. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; color: black">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ NGAY CHO CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐỂ ĐƯỢC CUNG CẤP NHỮNG TH&Ocirc;NG TIN CH&Iacute;NH X&Aacute;C NH&Acirc;T.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff">C&ocirc;ng ty TNHH X&acirc;y Dựng Vận Tải Thương Mại Nam Tiến.</span></strong><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff">Tầng2 T&ograve;a nh&agrave;21, ng&otilde; 62-Nguyễn Ch&iacute; Thanh- H&agrave; Nội.</span></strong><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff">ĐT:0466742516 / fax:0462734837</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff">Hotline: 0912644988 - 0975132266&nbsp;- 0976885527 &nbsp; &nbsp;</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff"><span />Mail: natico.vn@gmail.com</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff">Websile: www.namtien.net</span></strong></p>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Mr Phong
   - Địa chỉ: 21/62 nguyễn chí thanh - đống đa - hà nội
   - Tel, Fax: 04.6674.2516 ::: FaX 04.6273.4837
   - email: natico.vn1@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...