Chuyên cung cấp máy phun khử trùng, diệt trừ côn trùng của Hàn Quốc

#1
<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i- C&ocirc;ng ty CP T&ocirc;n Kin H&agrave; Nội chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c dịch vụ diệt trừ tận gốc mối, muỗi, c&ocirc;n tr&ugrave;ng,&hellip;.tận gốc. Đặc biệt, với phương ch&acirc;m hiệu quả - kinh tế - an to&agrave;n ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n nhập khẩu trực tiếp c&aacute;c loại thiết bị m&aacute;y m&oacute;c phun h&oacute;a chất của H&agrave;n Quốc đạt ti&ecirc;u chuẩn đảm bảo an to&agrave;n cho người sử dụng, đạt hiệu quả cao trong việc diệt trừ mối, muỗi, s&acirc;u bọ,&hellip; v&agrave; chỉ số dư lượng thuốc lưu lại đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của ng&agrave;nh y tế.</p> <p>C&aacute;c thiết bị phun h&oacute;a chất do ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp c&oacute; rất nhiều chủng loại kh&aacute;c nhau. Nhưng được chia l&agrave;m 2 loại ch&iacute;nh l&agrave;:</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loại phun m&ugrave; n&oacute;ng (phun kh&oacute;i): nghĩa l&agrave; c&aacute;c chất h&oacute;a học đốt n&oacute;ng trước khi được phun khỏi thiết bị tạo ra l&agrave;n kh&oacute;i m&ugrave; ph&acirc;n t&aacute;n thuốc đều với k&iacute;ch thước hạt rất nhỏ từ 0.1- 50&micro; nhỏ hơn gấp 3 hay 4 lần loại m&aacute;y phun tay th&ocirc;ng thường đạt hiệu quả diệt trừ cao v&agrave; để lại lưu lượng thuốc trong kh&ocirc;ng kh&iacute; cực nhỏ. Ti&ecirc;u biểu cho d&ograve;ng sản phẩm n&agrave;y l&agrave; c&aacute;c model: SS400F, SS150F, SS 180U, SS104F.</p> <p class="p_last">Loại phun m&ugrave; lạnh (phun sương): nghĩa l&agrave; c&aacute;c chất h&oacute;a học được h&ograve;a trong dung m&ocirc;i nước phun nguội tạo ra c&aacute;c l&agrave;n sương m&ugrave; ph&acirc;n t&aacute;n thuốc đều với k&iacute;ch thước hạt si&ecirc;u nhỏ từ 0.1- 50&micro; nhỏ hơn loại phun th&ocirc;ng thường từ 3 đến 4 lần. C&aacute;c model ti&ecirc;u biểu cho loại n&agrave;y l&agrave;: SS20EU, SS300F, SM SURE</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Thị Hoa
- Địa chỉ: 28/20 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
- Điện thoại: 0988203256 - Fax:
- email: hoanghoa.ktqd@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH