Chuyên cung cấp nguyên liệu dùng xử lý nước nuôi trồng TS

  • Thread starter thuhang12
  • Ngày gửi
T

thuhang12

Guest
#1
<div class="text"> <div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p class="p_first"> <span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM chuy&ecirc;n nhập khẩu v&agrave; cung cấp Sodium bicarbonate (soda lạnh / NaHCO3).<br /> <br /> 1. Th&agrave;nh phần: SODIUM BICARBONATE 99%</span> </span><br /> <span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt"> 2. T&iacute;nh chất: dạng bột trắng mịn, h&ograve;a tan tốt trong nước, kh&ocirc;ng để lại cặn.<br /> 3. Quy c&aacute;ch: 25 kg/bao, m&acirc;ũ m&atilde; đẹp</span><br /> 4<span style="color: #00bfff">. </span><span style="font-size: 18pt; color: #0000cd"><span style="font-style: italic; font-size: 18pt">C&ocirc;ng dụng:</span><br /> <span style="font-style: italic; font-size: 18pt"> * Sản phẩm h&agrave;ng đầu cho tăng kiềm ao nu&ocirc;i nhanh, gi&uacute;p t&ocirc;m cứng vỏ nhanh; xử l&yacute; nước.</span><br /> <span style="font-style: italic; font-size: 18pt"> * Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i, thực phẩm...</span></span></span></span></p> <p> <span style="font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp c&aacute;c loại nguy&ecirc;n liệu xử l&yacute; nước trong nu&ocirc;i trồng thủy sản:&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">vi</span><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">sinh, enzyme, yucca, oxy nguy&ecirc;n liệu (oxy bột, oxy vi&ecirc;n), Chlorin <span style="color: #0000ff; font-size: 14pt">c</span></span></span></span><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt">&aacute; heo, <span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">TCCA, BKC, Kill Dine, Iodine, Protectol, Men ti&ecirc;u h&oacute;a, Vitamin, B-Glutan, tăng trọng, bổ gan, &aacute;o bọc thức ăn</span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff; font-weight: bold; font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt">...</span></span> </span></p> <div style="text-align: center"> <span style="color: #ff4500; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;Ụ NGOẠI NHẬP - GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH NHẤT!</span></span></span></div> <p> <br /> <span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt">Mọi quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span><br /> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"> C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM</span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, P.14, Quận G&ograve; Vấp.</span></span></p> <p class="p_last"> <span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐT: 08.2216.9449 - 012.3939.4747 Ms Hạnh<br /></span></span></p> </div> </div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: Saleinfobiochemical@gmail.com
 

T

thuhang12

Guest
#2
<p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px" class="p_first"><span style="line-height: 19px; color: #0000ff; font-size: small"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px"><strong style="line-height: 19px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">BioChem chuy&ecirc;n nhập khẩu v&agrave; cung cấp nguy&ecirc;n liệu xử l&yacute; nước, s&aacute;t khuẩn:&nbsp;BKC 80%,TCCA, Chlorin 70%, Protectol,&nbsp; PVP Iodine, Formalin, Saponine...<br /></span></strong></span></span></p> <p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px" class="p_first"><span style="line-height: 19px; color: #0000ff; font-size: small"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px"><strong style="line-height: 19px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">* C&ocirc;ng dụng:<br /></span></strong></span></span></p> <p><span style="color: #0000cd"><em><span style="font-size: 16px">- Xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute;.</span></em></span></p> <p>&nbsp;<span style="color: #0000cd"><em><span style="font-size: 16px">-Tẩy tr&ugrave;ng, s&aacute;t khuẩn trong cải tao ao, khử tr&ugrave;ng dụng cụ, xử l&yacute; nước c&ocirc;ng nghiệp...</span></em></span></p> <p><span style="color: #0000cd"><em><span style="font-size: 16px"><span style="color: #0000cd"><em><span style="font-size: 16px">-Ti&ecirc;u diệt một c&aacute;ch hữu hiệu c&aacute;c loại mầm bệnh th&ocirc;ng thường như vi khuẩn, virus, cải thiện chất lượng nước<br /></span></em></span></span></em></span></p> <p><span style="color: #0000cd"><em><span style="font-size: 16px"><span style="color: #0000cd"><em><span style="font-size: 16px">- Rất an to&agrave;n tr&ecirc;n t&ocirc;m, kh&ocirc;ng g&acirc;y sốc, kh&ocirc;ng tồn lưu l&acirc;u trong ao...<br /></span></em></span></span></em></span></p> <p><span style="color: #0000cd"><em><span style="font-size: 16px"><span style="color: #0000cd"><em><span style="font-size: 16px"><strong>* Quy c&aacute;ch:</strong> <br /></span></em></span></span></em></span></p> <p><span style="color: #0000cd"><em><span style="font-size: 16px"><span style="color: #0000cd"><em><span style="font-size: 16px"><strong>200kg/phuy; 25,40, 50kg/th&ugrave;ng..</strong></span></em></span></span></em></span></p> <p><span style="color: #0000cd"><em><span style="font-size: 16px"><span style="color: #0000cd"><em><span style="font-size: 16px"><strong>* Xuất xứ: Th&aacute;i Lan, Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc...<br /></strong></span></em></span></span></em></span></p> <p>&nbsp;<span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large; font-weight: bold">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp:</span></span></span></p> <p>&nbsp;<span style="color: #000000; font-size: x-large"><span style="color: #333399"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">- <span style="font-weight: bold">Enzyme , Vi sinh( ph&acirc;n hủy m&ugrave;n đ&aacute;y, giảm kh&iacute; độc&hellip;)</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: x-large">&nbsp;<span style="color: #000000"><span style="color: #333399"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">-&nbsp;<span style="font-weight: bold"> Yucca ( bột, nước) giảm kh&iacute; độc, giữ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i ổn định, gi&uacute;p t&ocirc;m c&aacute; ph&aacute;t triển nhanh..</span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: x-large">&nbsp;&nbsp; <span style="color: #000000"><span style="color: #333399"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">- <span style="font-weight: bold">Sodium Bicarbonate ( Nahco3, soda lạnh) - Sản phẩm tăng kiềm hi&ecirc;ụ quả, ổn định PH, cải thiện m&ocirc;i trường ao, gi&uacute;p t&ocirc;m ph&aacute;t triển tốt - Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i</span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: x-large">&nbsp;<span style="color: #000000"><span style="color: #333399"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">- <span style="font-weight: bold">Sodium Percarbonate (oxytagen, oxy vi&ecirc;n, bột..) cung cấp oxy cấp tốc cho ao nu&ocirc;i - Đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu...</span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: x-large">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">V&agrave; nhiều sản phẩm kh&aacute;c như: </span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff; font-weight: bold; font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt">B-Glutan,&nbsp; tăng trọng, bổ gan, &aacute;o bọc thức ăn, men ti&ecirc;u h&oacute;a, vitamin C, kho&aacute;ng tạt, kho&aacute;ng trộn...</span></span> </span></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #ff4500; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;Ụ NGOẠI NHẬP - GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH NHẤT!</span></span></span></p> <p>&nbsp;<br /><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt">Mọi quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span><br /><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"> C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM</span></span></span></p> <p>&nbsp; <span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐC: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, P.14, Quận G&ograve; Vấp, HCM</span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐT: 08.2216.9449 - 012.3939.4747</span></span></p> <p><span style="color: #0000cd"><em><span style="font-size: 16px"><span style="color: #0000cd"><em><span style="font-size: 16px"><strong>&nbsp;</strong></span></em></span></span></em></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: Saleinfobiochemical@gmail.com
 
T

thuhang12

Guest
#3
<div style="width: 735px; overflow: hidden" id="NewsContent" class="NewsContent"><div class="text"> <div style="width: 735px; overflow: hidden" class="NewsContent" id="NewsContent"> <div id="raovat_description"> <div> <p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>C&ocirc;ng ty BioChem chuy&ecirc;n nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối Vi sinh xử l&yacute; nước v&agrave; đ&aacute;y dạng nguy&ecirc;n liệu. Sản phẩm chất lượng cao, nguy&ecirc;n liệu nhập khẩu từ Mỹ - Hiệu quả nhanh ch&oacute;ng, an to&agrave;n v&agrave; kinh tế.</strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>*Quy c&aacute;ch: 11.35kg/x&ocirc; (25LB)</strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>* Xuất xứ: USA</strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>H&agrave;ng nhập khẩu nguy&ecirc;n đai, nguy&ecirc;n kiện</strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp:</strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong>-<span style="font-size: medium"> <strong>Enzyme cắt tảo...</strong></span></strong></em></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000"><span style="color: #333399"><em><strong>-&nbsp;<strong> Yucca ( bột, nước) giảm kh&iacute; độc, giữ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i ổn định, gi&uacute;p t&ocirc;m c&aacute; ph&aacute;t triển nhanh...</strong></strong></em></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000"><span style="color: #333399"><em><strong><strong>- <strong>Chlorin 70% c&aacute; heo diệt khuẩn, s&aacute;t khuẩn trong cải tạo ao.</strong></strong></strong></em></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- BKC 80%, KILL DINE diệt khuẩn cực nhanh, mạnh, kh&ocirc;ng tồn lưu</strong></strong></strong></em></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- <strong>FORMALIN, SAPONINE ( Khử tr&ugrave;ng trong chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm v&agrave; thủy sản, diệt c&aacute; tạp trong ao t&ocirc;m...</strong></strong></strong></strong></em></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- <strong>Sodium Bicarbonate ( Nahco3, soda lạnh) - Sản phẩm tăng kiềm hi&ecirc;ụ quả, ổn định PH, cải thiện m&ocirc;i trường ao, gi&uacute;p t&ocirc;m ph&aacute;t triển tốt - Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i</strong></strong></strong></strong></em></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- <strong>Sodium Percarbonate (oxytagen, oxy vi&ecirc;n, bột..) cung cấp oxy cấp tốc cho ao nu&ocirc;i - Đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu...</strong></strong></strong></strong></em></span></span></span></p> <p><br /> <span style="font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">V&agrave; nhiều sản phẩm kh&aacute;c như: </span></span></span><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">TCCA,Iodine, </span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff; font-weight: bold; font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt">B-Glutan, Protectol, tăng trọng, bổ gan, &aacute;o bọc thức ăn, men ti&ecirc;u h&oacute;a, vitamin C, kho&aacute;ng tạt, kho&aacute;ng trộn...</span></span> </span></p> <div style="text-align: center"><span style="color: #ff4500; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;Ụ NGOẠI NHẬP - GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH NHẤT!</span></span></span></div> <p><br /> <span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt">Mọi quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span><br /> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"> C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM</span></span></span></p> <p>&nbsp;<span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐC: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, P.14, Quận G&ograve; Vấp, HCM</span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐT: 08.2216.9449 - 012.3939.4747</span></span></p> </div> </div> </div> </div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: Saleinfobiochemical@gmail.com
 
T

thuhang12

Guest
#4
<div style="width: 735px; overflow: hidden" id="NewsContent" class="NewsContent"><div id="raovat_description"> <div> <p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>BioChem chuy&ecirc;n cung cấp Yucca bột v&agrave; nước dạng nguy&ecirc;n liệu chuy&ecirc;n d&ugrave;ng hấp thu kh&iacute; độc, xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i.<br /></strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>* Th&agrave;nh phần: </strong></span></span></span><strong><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: courier new,courier"><span style="font-size: large"><span style="font-family: georgia,palatino"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #0000cd"><span style="font-size: 16px"><em>Yucca Schdigera chiết xuất đậm đặc 100%</em></span></span></span></span><br /></span></span></span> <br /></strong></p> <p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong> * Xuất xứ: USA<br /></strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>* Quy c&aacute;ch: 200kg, 25kg/Phuy,th&ugrave;ng </strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>* Đặc t&iacute;nh: Độ đậm đặc cao, hiệu quả nhanh ch&oacute;ng v&agrave; ổn định, kh&ocirc;ng ảnh hưởng xấu đến t&ocirc;m, c&aacute;...<br /></strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp:</strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #333399"><em><strong>-<span style="font-size: medium"> <strong>Enzyme , Vi sinh( ph&acirc;n hủy m&ugrave;n đ&aacute;y, giảm kh&iacute; độc&hellip;)</strong></span></strong></em></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000"><span style="color: #333399"><em><strong>-&nbsp;<strong> Vitamin C: cung cấp vitamin C cho t&ocirc;m c&aacute; , tăng cường sức đề kh&aacute;ng gi&uacute;p t&ocirc;m, c&aacute; ph&aacute;t triển tốt...<br /></strong></strong></em></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000"><span style="color: #333399"><em><strong><strong>- <strong>Chlorin 70% c&aacute; heo diệt khuẩn, s&aacute;t khuẩn trong cải tạo ao.</strong></strong></strong></em></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- BKC 80%, KILL DINE diệt khuẩn cực nhanh, mạnh, kh&ocirc;ng tồn lưu</strong></strong></strong></em></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- <strong>FORMALIN, SAPONINE ( Khử tr&ugrave;ng trong chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm v&agrave; thủy sản, diệt c&aacute; tạp trong ao t&ocirc;m...</strong></strong></strong></strong></em></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- <strong>Sodium Bicarbonate ( Nahco3, soda lạnh) - Sản phẩm tăng kiềm hi&ecirc;ụ quả, ổn định PH, cải thiện m&ocirc;i trường ao, gi&uacute;p t&ocirc;m ph&aacute;t triển tốt - Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i</strong></strong></strong></strong></em></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000"><span style="color: #333399"><em><strong><strong><strong>- <strong>Sodium Percarbonate (oxytagen, oxy vi&ecirc;n, bột..) cung cấp oxy cấp tốc cho ao nu&ocirc;i - Đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu...</strong></strong></strong></strong></em></span></span></span></p> <p><br /><span style="font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">V&agrave; nhiều sản phẩm kh&aacute;c như: </span></span></span><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">TCCA,Iodine, </span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff; font-weight: bold; font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt">B-Glutan, Protectol, tăng trọng, bổ gan, &aacute;o bọc thức ăn, men ti&ecirc;u h&oacute;a, vitamin C, kho&aacute;ng tạt, kho&aacute;ng trộn...</span></span> </span></p> <div style="text-align: center"><span style="color: #ff4500; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;Ụ NGOẠI NHẬP - GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH NHẤT!</span></span></span></div> <p><br /><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt">Mọi quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span><br /><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"> C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM</span></span></span></p> <p>&nbsp;<span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐC: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, P.14, Quận G&ograve; Vấp, HCM</span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐT: 08.2216.9449 - 012.3939.4747</span></span></p> </div> </div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: Saleinfobiochemical@gmail.com
 
T

thuhang12

Guest
#5
<div style="width: 735px; overflow: hidden" id="NewsContent" class="NewsContent"><p class="p_first"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">SODIUM BICARBONATE 99% (soda lạnh / NaHCO3).<br /> <br /> 1. Th&agrave;nh phần: SODIUM BICARBONATE 99%</span> </span><br /> <span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt"> 2. T&iacute;nh chất: dạng bột trắng mịn, h&ograve;a tan tốt trong nước, kh&ocirc;ng để lại cặn.<br /> 3. Quy c&aacute;ch: 25 kg/bao, m&acirc;ũ m&atilde; đẹp</span><br /> 4<span style="color: #00bfff">. </span><span style="font-size: 18pt; color: #0000cd"><span style="font-style: italic; font-size: 18pt">C&ocirc;ng dụng:</span><br /> <span style="font-style: italic; font-size: 18pt"> * Sản phẩm h&agrave;ng đầu cho tăng kiềm ao nu&ocirc;i nhanh, gi&uacute;p t&ocirc;m cứng vỏ nhanh; xử l&yacute; nước.</span><br /> <span style="font-style: italic; font-size: 18pt"> * Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i, thực phẩm...</span></span></span></span></p> <p><span style="font-weight: bold; font-style: italic"><span style="color: #0000cd"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-size: medium">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung</span></span></span><span style="font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">cấp</span></span></span></span><span style="font-size: x-large"><span style="font-style: italic"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff"><span style="font-weight: bold">:</span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium">- Yucca nguy&ecirc;n liệu ( Yucca bột v&agrave; Yucca nước) - Yucca chuy&ecirc;n hấp thu kh&iacute; độc, xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m, c&aacute;. Giữ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i ổn định, giảm thay nước trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i.</span></p> <p><span style="font-size: medium">- Sodium Percarbonate (oxytagen, oxy vi</span><span style="font-size: medium">&ecirc;n, bột</span><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium">..</span>) cung c</span><span style="font-size: medium">ấp oxy cấp tốc cho ao nu&ocirc;i - </span><span style="font-size: medium">Đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu...</span></p> <p>-<span style="font-size: medium"> Enzyme, men vi sinh ( ph&acirc;n hủy m&ugrave;n đ&aacute;y, giảm kh&iacute; độc&hellip;)</span></p> <p><span style="font-size: medium">- Chlorin 70% c</span><span style="font-size: medium">&aacute; heo diệt khuẩn, s&aacute;t khuẩn trong cải tạo ao.</span></p> <p><span style="font-size: medium">- TCCA, BKC, KILL DINE, SAPONIN, FORMALIN...</span></p> <p><span style="font-size: medium">V&agrave; nhiều sản phẩm chất lượng kh&aacute;c: Vitamin C, tăng trọng, bổ gan, men ti&ecirc;u h&oacute;a, &aacute;o bọc thức ăn, B-Glucan, Protectol, Saponine, Formalin...<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center"><span style="color: #ff4500; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;Ụ NGOẠI NHẬP - GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH NHẤT!</span></span></span></div> <p><br /> <span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt">Mọi quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span><br /> <span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"> C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM</span></span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, P.14, Quận G&ograve; Vấp.</span></span></p> <p class="p_last"><span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐT: 08.2216.9449 </span></span></p> <p class="p_last"><span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">HP:&nbsp; 012.3939.4747 - 0903.399.537</span></span> </p></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: Saleinfobiochemical@gmail.com
 
T

thuhang12

Guest
#6
<div style="width: 735px; overflow: hidden" id="NewsContent" class="NewsContent"><p><strong><span style="color: #333399; font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">SODIUM PERCARBONATE - OXY BỘT V&Agrave; VI&Ecirc;N/ OXYTAGEN</span></strong></p> <p style="color: #333333; font-family: regular,arial; font-size: 12px; text-align: left; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: medium; color: #0000ff; padding: 0px; margin: 0px"><strong><span style="font-size: large">Oxy nguy&ecirc;n liệu - chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong nu&ocirc;i trồng thủy sản.</span></strong></span></p> <p style="color: #333333; font-family: regular,arial; font-size: 12px; text-align: left; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: medium; color: #0000ff; padding: 0px; margin: 0px"><strong><span style="font-size: large">- Th&agrave;nh phần:&nbsp;Sodium Percarbonate 95%</span></strong></span></p> <p style="color: #333333; font-family: regular,arial; font-size: 12px; text-align: left; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: medium; color: #0000ff; padding: 0px; margin: 0px"><strong><span style="font-size: large">&nbsp;- Quy c&aacute;ch: 25kg/bao</span></strong></span></p> <p style="color: #333333; font-family: regular,arial; font-size: 12px; text-align: left; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: medium; color: #0000ff; padding: 0px; margin: 0px"><strong><span style="font-size: large">&nbsp;- Chuy&ecirc;n d&ugrave;ng: Cung cấp oxy tức thời cho&nbsp;t&ocirc;m, <span style="font-size: medium; color: #0000ff; padding: 0px; margin: 0px"><strong><span style="font-size: large">Đ</span></strong></span>ặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu.</span></strong></span></p> <p style="color: #333333; font-family: regular,arial; font-size: 12px; text-align: left; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-size: medium; color: #0000ff; padding: 0px; margin: 0px"><strong><span style="font-size: large">- T&iacute;nh chất: Dạng bột v&agrave; vi&ecirc;n n&eacute;n, m&agrave;u trắng</span></strong></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; color: #3366ff; padding: 0px; margin: 0px"><strong><em><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n nhập khẩu v&agrave; cung cấp nhiều mặt h&agrave;ng d&ugrave;ng trong Nu&ocirc;i trồng thủy sản:</span></em></strong></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px">&nbsp;</p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; color: #3366ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; padding: 0px; margin: 0px"><em><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px"><span style="line-height: 24px">* Nh&oacute;m h&oacute;a Chất xử l&yacute; nước: Sodium bicarbonate 99%,&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px">Sodium percarbonate (oxy bột, oxy vi&ecirc;n), TCCA, SDIC, Chlorine 70% c&aacute; heo, BKC 80%, Protectol, Iodin, Formalin, Saponine, ...</span></span></span></em></span></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; color: #3366ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; padding: 0px; margin: 0px"><em><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px"><span style="line-height: 24px">* Nh&oacute;m nguy&ecirc;n liệu xử l&yacute;: Enzyme, Vi sinh, Yucca bột, Yucca nước...</span></span></em></span></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; color: #3366ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; padding: 0px; margin: 0px"><em><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px"><span style="line-height: 24px">* Nh&oacute;m nguy&ecirc;n liệu Bổ sung thức ăn: men ti&ecirc;u h&oacute;a, tăng trọng, bổ gan, &aacute;o bọc thức ăn,Vitamin C, kho&aacute;ng, Betaglucan...</span></span></em></span></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; color: #3366ff; padding: 0px; margin: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; padding: 0px; margin: 0px"><em><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px"><span style="line-height: 24px"><span style="padding: 0px; margin: 0px">&nbsp;</span></span></span></em></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: #ff4500">NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;Ụ NGOẠI NHẬP - GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH NHẤT!</span></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; color: #3366ff; padding: 0px; margin: 0px">&nbsp;<em><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px">V&agrave; nhiều loại nguy&ecirc;n liệu kh&aacute;c.</span></span></em></span></p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; color: #333333; text-align: left; padding: 0px">&nbsp;</p> <p style="font-family: regular,arial; margin: 0px; line-height: 18px; text-align: left; padding: 0px"><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; padding: 0px; margin: 0px"><em><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 19px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 24px">Mọi quan t&acirc;m về sản phẩm, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span></em></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH TMDV BIO CHEM </span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium">Đ/C: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, Phường 14, Quận G&ograve; Vấp<br /> ĐT: 08.22169449<br /> HP: 012.3939.4747 M.s HẠNH<br /> Email: infobiochemical@gmail.com</span></span></p></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: Saleinfobiochemical@gmail.com
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH