Chuyên cung cấp nguyên liệu sắn(mỳ) bột dạng ướt số lượng lớn

#1
<font size="2" face="Arial">BỘT SẮN NGUY&Ecirc;N LIỆU<br /> BỘT SẮN NGUY&Ecirc;N LIỆU<br /> BỘT SẮN NGUY&Ecirc;N LIỆU<br /> BỘT SẮN NGUY&Ecirc;N LIỆU<br /> Cơ sở sản xuất <strong>NGUY&Ecirc;N LIỆU BỘT MỲ(SẮN) </strong>dạng ướt <font size="5"><strong>T&aacute;m Ngọc</strong></font> trụ sở tại Thị Trấn Hương Cần - Huyện Thanh Sơn - Tỉnh Ph&uacute; Thọ <br /> chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; chế biến tinh bột sắn nguồn sắn được lấy từ v&ugrave;ng đất tổ nổi tiếng về sắn tỉ lệ bột cao chất lượng đ&atilde; sản xuất nhiều năm v&agrave; cung cấp bột cho nhiều nh&agrave; m&aacute;y sản xuất thực phẩm(sản xuất mỳ ch&iacute;nh, b&aacute;nh kẹo...) gi&aacute; cả v&agrave; vận chuyển theo thỏa thuận.<br /> anh em n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: <font size="6"><strong><font color="Red">0982.647.666</font></strong></font><br /> BỘT SẮN NGUY&Ecirc;N LIỆU<br /> BỘT SẮN NGUY&Ecirc;N LIỆU<br /> BỘT SẮN NGUY&Ecirc;N LIỆU<br /> BỘT SẮN NGUY&Ecirc;N LIỆU </font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Văn Tám
- Địa chỉ: Hương cần - Thanh Sơn - Phú Thọ
- Điện thoại: 0982 647 666 - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH