Chuyên cung cấp nhím giống các loại

TienDung_68

Nhà nông tập sự
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TienDung_68
- Địa chỉ: Thái Bình city
- Tel, Fax: 0984561768 ::: FaX
- email: chantinh_81285@yahoo.com
================================

<span style="color: #222222; font-family: Tahoma"><font size="5">Nh&iacute;m rất dễ nu&ocirc;i, &iacute;t dịch bệnh, hiệu quả kinh tế cao, y&ecirc;u cầu về chăm s&oacute;c nu&ocirc;i dưỡng rất đơn giản. <br />Cơ sở chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m Tiến Dũng chuy&ecirc;n:<br />B&aacute;n nh&iacute;m giống đ&atilde; thuần, sinh sản tại cơ sở Th&ocirc;n Nam Hưng - X&atilde; Song L&atilde;ng - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh.(C&oacute; giấy ph&eacute;p nu&ocirc;i, vận chuyển v&agrave; mua b&aacute;n)<br />- Hiện tại Cơ sở của ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp C&aacute;c cặp nh&iacute;m giống (1 đực + 1 c&aacute;i) c&oacute; độ tuổi từ 2 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n đến 10 th&aacute;ng tuổi v&agrave; nh&iacute;m đ&atilde; sinh sản. Gi&aacute; cả phải chăng hợp l&yacute; cho mọi đối tượng cần mua.<br />- Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học hợp l&yacute; &ndash; th&iacute;ch ứng với địa ph ương. Đ&atilde; được đ&uacute;c kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn qua nhiều năm chăn nu&ocirc;i v&agrave; đĩa h&igrave;nh hướng dẫn TW để tham khảo th&ecirc;m.<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 14pt; color: #222222; font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">- Địa chỉ li&ecirc;n hệ: Phạm Ngọc Tuy&ecirc;n Th&ocirc;n Nam Hưng - X&atilde; Song L&atilde;ng - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh<br />- Điện thoại: 0363 627 511; 0984 561 768</span>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH