Chuyên cung cấp nhông thịt, nhông giống cho các hộ gia đình chăn nuôi

#1
<div>Ch&agrave;o b&agrave; con chăn nu&ocirc;i</div><p>Trại Nh&ocirc;ng Kỳ Ng&ocirc;n chuy&ecirc;n chăn nu&ocirc;i v&agrave; cung cấp Nh&ocirc;ng thịt, Nh&ocirc;ng giống cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, hội khuyến n&ocirc;ng, c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh chăn nu&ocirc;i nhỏ lẻ ở khu vực miền Trung n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; c&aacute;c v&ugrave;ng miền kh&aacute;c trong cả nước.</p><p>Chuẩn bị cho một m&ugrave;a nu&ocirc;i Nh&ocirc;ng mới (thương bắt đầu từ th&aacute;ng 2- th&aacute;ng 9 h&agrave;ng năm). Trại nh&ocirc;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i với kinh nghiệm nu&ocirc;i v&agrave; đ&atilde; cung cấp cho nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng trong nhiều năm qua. Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; một lứa Nh&ocirc;ng mới với số lượng lớn. Cần th&ocirc;ng b&aacute;o cho b&agrave; con m&igrave;nh biết. Vậy ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ ch&uacute;ng t&ocirc;i, đặt h&agrave;ng c&agrave;ng sớm c&agrave;ng tốt.</p><p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Anh Ng&ocirc;n 01688. 47.42.48</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Chánh Ngôn
- Địa chỉ: Tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 01688.47.42.48 - Fax:
- email: nthung04ck2@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH