Chuyên cung cấp:Tỏi Lý Sơn và Chả Mực đông lạnh Hạ Long.

  • Thread starter anhaison
  • Ngày gửi
A

anhaison

Guest
#1
<p><font size="4"><em>C&ocirc;ng ty TNHH MTV An Hải Sơn </em></font></p><p><font size="4"><em><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&iacute;nh gửi</strong>:</em></font><strong><font size="2">&nbsp;<em>Qu&yacute;</em> C&ocirc;ng ty,Si&ecirc;u thị,c&aacute;c nh&agrave; kinh doanh nh&agrave; h&agrave;ng ẩm thực, đại l&yacute; ph&acirc;n phối sĩ v&agrave; lẻ...Hai mặt h&agrave;ng</font> :<span style="color: #008000; font-size: large"><span style="color: #008000; font-size: large">Tỏi L&yacute; Sơn, Chả Mực đ&ocirc;ng lạnh&nbsp;Hạ Long.</span></span></strong></p><p><strong><span style="color: #008000; font-size: large"><span style="color: #008000; font-size: large">&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp sĩ v&agrave; lẻ 2 sản phẩm tr&ecirc;n từ ch&iacute;nh gốc với gi&aacute; ưu đ&atilde;i v&agrave; theo thời gi&aacute;.</span></span></strong></p><p>&nbsp;</p><p><em>&nbsp;<strong> <font size="2">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng,c&aacute;c C&ocirc;ng ty,Si&ecirc;u thị c&oacute; nhu cầu ti&ecirc;u thu&nbsp;xin li&ecirc;n hệ với nh&agrave; ph&acirc;n phối ch&uacute;ng t&ocirc;i qua Số li&ecirc;n lạc: 083.9901547 ( c&ocirc; Hoa ), 0121.6969.440 ( Trung ).</font></strong></em></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong><span style="color: #008000; font-size: large">&nbsp;Email: <a href="mailto:raynguyen09@yahoo.com" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#605d57">raynguyen09@yahoo.com</font></a></span></strong></p><p><strong><span style="color: #008000; font-size: large">&nbsp;</span></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH MTV AN HẢI SƠN
- Địa chỉ: 178 PHAN ĐĂNG LƯU F3, Q.PN
- Điện thoại: 01203443335 - Fax:
- email: raynguyen09@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH