Chuyên in nhãn mác thuốc thú y thủy sản -nông nghiep

#1
<font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="text-align: justify"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 18pt">Chuy&ecirc;n in ấn Nh&atilde;n m&aacute;c Decal c&aacute;c loại , in ấn catalo, tờ rơi..vv v&agrave; cung cấp c&aacute;c loại bao b&igrave; phục vu cho ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i, nu&ocirc;i trồng...</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 18pt">Cung cấp t&uacute;i nh&ocirc;m k&iacute;ch thước c&aacute;c loại . Cung cấp sỉ v&agrave; lẻ t&uacute;i zipper quy c&aacute;ch: 15 x 22 cm (100- 227g) </span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="text-align: justify"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 18pt">Với đội ngũ chuy&ecirc;n sau, gi&aacute; cả phải cạnh tranh, thời gian giao nhận đ&uacute;ng hi vọng đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="text-align: justify"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 18pt">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : Mr H&ugrave;ng 0938 035 335</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Hùng
- Địa chỉ: Thủ Đức - HCM
- Điện thoại: 0938035335 - Fax:
- email: inhungquang@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH