• Chuyên phân phối các loại rau - củ - quả Đà Lạt. Nhận giao hàng tận nơ

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 8/10/12

  1. minhtho Guest

   <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: justify"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0000ff"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">K&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng !</em></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: justify"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0000ff"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Lời đầu ti&ecirc;n, Dịch vụ H&ugrave;ng Cường xin gửi lời cảm ơn đến Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&uacute;c sức khỏe v&agrave; th&agrave;nh đạt. Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; hợp t&aacute;c v&agrave; gi&uacute;p đỡ ủng hộ ch&uacute;ng t&ocirc;i trong suốt thời gian vừa qua.</em></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: justify"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0000ff"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Sau thời gian hoạt động trong lĩnh vực ăn uống, Ch&uacute;ng t&ocirc;i thấu hiểu được nhu cầu của c&aacute;c Nh&agrave; h&agrave;ng, Qu&aacute;n ăn v&agrave; Gia đ&igrave;nh,&hellip; về mặt h&agrave;ng rau, củ, quả. Hiện nay, đa số c&aacute;c mặt h&agrave;ng rau, củ, quả m&agrave; c&aacute;c Nh&agrave; h&agrave;ng, Qu&aacute;n ăn, Gia đ&igrave;nh,&hellip; đang sử dụng hằng ng&agrave;y c&oacute; xuất xứ từ Trung Quốc với chất lượng kh&ocirc;ng được đảm bảo trong khi đ&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh tương đối cao hơn so với c&aacute;c mặt h&agrave;ng rau, củ, quả kh&aacute;c được sản xuất ở Việt Nam. Một số chi nh&aacute;nh ph&acirc;n phối h&agrave;ng Trung Quốc c&ograve;n d&aacute;n nh&atilde;n, m&aacute;c xuất xứ từ Đ&agrave; Lạt để ph&acirc;n phối ra thị trường. Do đ&oacute;, nay ch&uacute;ng t&ocirc;i gửi đến Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng về k&ecirc;nh ph&acirc;n phối rau, củ, quả c&oacute; xuất xứ 100% nguồn gốc từ Đ&agrave; Lạt. V&igrave; kh&ocirc;ng th&ocirc;ng qua trung gian, thu mua trực tiếp từ nh&agrave; vườn, ph&acirc;n loại những sản phẩm c&oacute; chất lượng tốt nhất m&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh đảm bảo rẻ nhất. Với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n tư vấn trẻ trung, nhiệt t&igrave;nh, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; v&agrave; đang hướng đến mục ti&ecirc;u đưa sản phẩm hướng đến người ti&ecirc;u d&ugrave;ng tr&ecirc;n cả nước. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo gi&uacute;p Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng chọn lựa những sản phẩm tốt nhất v&agrave; gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp với thị trường để gi&uacute;p cho hoạt động kinh doanh th&agrave;nh c&ocirc;ng.</em></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: justify"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0000ff"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Với phương ch&acirc;m &ldquo;&nbsp;Kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; thượng đế&rdquo;. V&igrave; vậy, Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng phải ngần ngại khi gọi cho ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave;o bất cứ l&uacute;c n&agrave;o cho d&ugrave; Qu&yacute; vị mua một hay nhiều sản phẩm. Đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giao h&agrave;ng tận nơi theo y&ecirc;u cầu của Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</em></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: justify"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0000ff"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn !</em></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: justify"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff0000"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ</em></strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: justify"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff0000"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Dịch vụ H&ugrave;ng Cường</em></strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: justify"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff0000"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Địa chỉ: 19/5 L&ecirc; Đức Thọ _ F6 _ G&ograve; Vấp_ TP.HCM</em></strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: justify"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff0000"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Tel: (08)6 2577674&nbsp;</em></strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: justify"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff0000"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Mail: minhthofood.event@gmail.com</em></strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><br /><img style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/09/28/1052211/201209091306_2012_09_06_145359.png" border="0" />&nbsp;</em></strong></p><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify"><font color="#330099" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><br /></font><em style="font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"></em></em></em></em></em></em></em>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Vũ Thị Minh Thơ
   - Địa chỉ: 19/5 Lê Đức Thọ - F.6 - Gò Vấp
   - Điện thoại: 0862577674 - Fax:
   - email: minhthofood.event@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...