chuyên sản xuất và cung cấp luoi bao che,luoi nhua hdpe,luoi luoi du

#1
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><u><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: #993300">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: navy">C&Ocirc;NG TY TNHH TM DV XD TH&Aacute;I H&Agrave;N</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: navy">(Lưới bao che, lưới an to&agrave;n, lưới chống rơi c&ocirc;ng tr&igrave;nh)</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: #323232"><br /> <br /> </span><span style="font-size: 13pt">- Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh trong ng&agrave;nh x&acirc;y dựng bao gồm </span><strong><span style="font-size: 13pt; color: red">lưới che chắn x&acirc;y dựng,</span></strong><strong><span style="font-size: 13pt"> </span></strong><strong><span style="font-size: 13pt; color: red">lưới nhựa, Lưới d&ugrave;, lưới an to&agrave;n, lưới chống rơi, lưới chống ch&aacute;y, lưới PVC, lưới HDPE, lưới KOREA, lưới H&agrave;n Quốc lưới bảo hiểm, lưới bảo hộ, lưới hứng, lưới chắn gi&oacute;, lưới chống bụi, lưới che nắng, lưới bao che, </span></strong><strong><span style="font-size: 13pt; color: red">lưới che nắng, lưới x&acirc;y dựng</span></strong><span style="font-size: 13pt">&hellip; </span><span style="font-size: 13pt">với nhiều chủng loại v&agrave; mẫu m&atilde; kh&aacute;c nhau, lưới l&agrave;m bằng PA , PE hoặc HDPE, độ bền &gt;6 năm, phục vụ chu đ&aacute;o, tận t&igrave;nh. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 13pt">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại lưới v&agrave; d&acirc;y nhựa phục vụ cho c&aacute;c ng&agrave;nh x&acirc;y dựng, thể thao; </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 13pt">Lưới nhựa v&agrave; d&acirc;y nhựa của ch&uacute;ng t&ocirc;i được l&agrave;m từ nhựa HDPE, PE, PP, PA, PVC...c&oacute; thể th&ecirc;m th&agrave;nh phần chống nắng U.V cao hoặc c&aacute;c t&iacute;nh năng kh&aacute;c theo y&ecirc;u cầu.<br /> Ngo&agrave;i c&aacute;c m&agrave;u truyền thống, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể l&agrave;m c&aacute;c m&agrave;u kh&aacute;c theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng với đơn h&agrave;ng ph&ugrave; hợp.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 13pt">Lưới x&acirc;y dựng:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 13pt">+Lưới an to&agrave;n</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 13pt">+Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh cao tầng- nh&agrave; phố</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 13pt">&bull; Lưới thể thao:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 13pt">+Lưới b&oacute;ng n&eacute;m</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 13pt">+Lưới b&oacute;ng đ&aacute;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 13pt">+Lưới golf, c&aacute;c thiết bị tập golf</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 13pt">+Lưới quần vợt</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 13pt">+Lưới b&oacute;ng chuyền</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 13pt">+Lưới b&oacute;ng rổ</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 13pt">-C&aacute;c loại d&acirc;y nhựa</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 13pt">&bull; D&acirc;y đơn (HDPE, PE,PP,PA&hellip;)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 13pt">&bull; D&acirc;y c&agrave;o &ndash; d&acirc;y li</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 13pt">Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;n t&acirc;m về cung c&aacute;ch phục vụ: nhanh, gọn, đơn giản, giao h&agrave;ng trong ng&agrave;y&hellip;&hellip;&hellip;.</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được biết th&ecirc;m chi tiết:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: navy">C&Ocirc;NG TY TNHH TM DV XD TH&Aacute;I H&Agrave;N</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Nguy&ecirc;̃n Phi Hùng &ndash; ph&ograve;ng kinh doanh.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Địa chỉ : 37/2C Ng&ocirc; Tất Tố - P.21 &ndash; Q.B&igrave;nh Thạnh &ndash; Tp.HCM</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">ĐT : (08)38.407.137&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DĐ:&nbsp; </span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">0902.305.966 &ndash; 0908.130.298</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Email: <u><span style="color: #993300"><a href="mailto:thaihan2303@gmail.com">thaihan2303@gmail.com</a></span></u></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: #993300">Website:<u> www.vattuantoan.com</u></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: blue">,&nbsp; <u>thaihan.com</u></span><u><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: #993300"></span></u></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH TM DV XD Thái Hàn
- Địa chỉ: 37/2c Ngô Tất Tố, P21, Quận Bình Thạnh, tphcm
- Điện thoại: 0838407137 - Fax: 0838406223
- email: thaihan2303@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH